Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "ajuta oamenii să primească partea lor de provizii" în engleză

În schimb... îți vei ajuta oamenii să primească partea lor de provizii.
In return, you will lend hand

Alte rezultate

oamenii cumsecade ai orașului Northfork o să primească partea lor și o să fie mulțumiți de asta.
The good people of Northfork will be able to have their cake and eat it, too.
Pilar trebuie să primească partea ei.
I think Pilar is entitled to a definite share.
Cred că trebuie să primească partea lui Jennifer.
I think she ought to get Jennifer's whack.
Și nu ajunge la vârsta mea fără să primească partea ta echitabilă a schimbării.
And you do not reach my age without accommodating your fair share of change.
Ajută oamenii surzi să primească și să proceseze sunetele și vocile.
Helps deaf people to receive and process speech and sounds.
Bătrânul tău ajuta oamenii să scape din Rusia.
So your old man helped people escape from Russia.
Ajută oamenii să scape de belele tot timpul.
He helps people out of trouble all of the time.
Nu ajuta oamenii să iasă dintr-un blocaj.
Don't help people out of a jam.
Prin urmare, diverse companii au produs produse de feromoni ca NexusPheromones pentru a ajuta oamenii să găsească parteneri.
Consequently, various companies have produced pheromone products like NexusPheromones to help people find partners.
În zile atât de triste, ajută oamenii să vadă o celebritate.
In such sad days, it helps people to see a celebrity.
Când e băută împreună ajută oamenii să se relaxeze.
Drinking it together helps people relax.
Zvonurile că puiul ar putea ajuta oamenii să găsească tot ceea ce căutau.
Rumors that the chicken could help people find whatever they were looking for.
Ajuta oamenii să... spele picioarele lor, ca să spunem așa.
Help people... wash their feet, so to speak.
Trebuie să aplicăm principiul de a ajuta oamenii să se ajute singuri.
We must apply the principle of helping people to help themselves.
Ar trebui să ne asigurăm că politicile noastre ajută oamenii să rămână în țările lor natale.
We should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Iată sugestia mea pentru a ajuta oamenii să-şi termine tratamentul cu antibiotice.
This is my suggestion for getting people to finish their course of antibiotics.
Trăind pentru a servi societatea și a ajuta oamenii să crească spiritual.
Living to serve society and help people grow spiritually.
Activitatea noastră constă în a ajuta oamenii să accepte realitatea.
We're in the business of helping people cope with reality.
De asemenea, desenez pentru a ajuta oamenii să înțeleagă anumite lucruri.
I also make drawings to help people understand things.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 11731. Exacte: 1. Timp de răspuns: 865 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo