Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "economie mondiala" în engleză

world economy
global economy
economy in the world
world economics
Cu o economie mondială slabă, ne prăbușim cu toții.
A weak world economy and we all go down together.
Preţul de aur negru este foarte important pentru întreaga economie mondială.
The price of the petroleum is very important for the whole world economy.
FMI încearcă să mențină o economie mondială stabilă, printr-un flux continuu de monedă, între țări având valute diferite.
The IMF tries to keep a stable global economy... with a steady stream of money between countries with different currencies.
Ambiția de a deveni cea mai durabilă economie mondială presupune crearea unei noi viziuni energetice pentru Europa.
In its ambition to become the most sustainable global economy it must devise a new energy vision for Europe.
În următorii 10 ani, China va depăși SUA și va deveni cea mai mare economie mondială.
In the next 10 years, China will surpass the U.S. and become the largest economy in the world.
și va deveni cea mai mare economie mondială.
and become the largest economy in the world.
Aceasta este o singură industrie, însă consecinţa a fost că întreaga economie mondială a avut de suferit.
This is one industry, but the entire world economy suffered as a result.
O criză a creditelor a amenințat întreaga economie mondială, Și apoi în cele din urmă, guvernul a intervenit.
A credit crunch threatened the entire world economy, and then finally, the government stepped in.
O economie mondială centralizată, unde mișcările fiecăruia și tranzacțiile fiecăruia sînt monitorizate, urmărite și toate drepturile îndepărtate.
A centralized one world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed.
În unele ţări, apar situaţii, ce pot fi soluţionate numai cu ajutorul întregii comunităţi mondiale, iar consecinţele acestor evenimente pot afecta întreaga economie mondială.
In some countries, arise such situations, which solution is possible only with the help of the entire world community and the consequences of these events may affect the entire global economy.
Astăzi, trebuie să depășim furtuna reprezentată de criza mondială și să găsim locul Europei într-o economie mondială care se transformă și se reorganizează complet.
Today, we must overcome the storms of a global crisis and find Europe's place in a global economy that is undergoing complete transformation and rearrangement.
Această nouă economie mondială este condusă de schimbările tehnologice și de schimbările politice, dar nimic din acestea nu ar fi avut loc fără o revoluție în idei.
This new world economy is being driven by technological change and by political change, but none of it would have happened without a revolution in ideas.
Cum se vor întrece copiii noștri într-o economie mondială fără a vorbi o a 2-a limba?
How can our children compete in a global economy without fluency in a second language?
Dacă este aplicat corect, împreună cu decizii corecte şi suficient de ferme din partea celor conduc aceste negocieri, am putea asista la o revigorare şi la o nouă economie mondială durabilă din punct de vedere ecologic.
Applied in the right way, with the right decisions and with sufficiently tough decisions from those leading these negotiations, we could see a renewal and a new environmentally sustainable economy in the world.
A investi în cunoștințe reprezintă pentru Europa cel mai bun mijloc de promovare a creșterii durabile într-o economie mondială, iar programul de cercetare este piatra de temelie a politicii europene în materie de cunoaștere.
Investing in knowledge is the best way for Europe to foster sustainable growth in a global economy and the research programme is the cornerstone of Europe's knowledge policy.
întreaga economie mondiala se bazează pe un sistem de credit oferit de bănci iar când acesta se strica, toată lumea are de suferit.
The entire world economy now runs on a system of credit provided by banks... and when that credit system breaks down, everyone suffers.
Singura bază sigură pentru o globalizare durabilă şi o prosperitate din ce mai mare o reprezintă o economie mondială deschisă, construită pe principii de piaţă, reglementări eficiente şi instituţii mondiale puternice.
The only reliable basis for sustainable globalisation and growing prosperity is an open world economy build on market principles, effective regulation and strong global institutions.
Poate ar trebui ca donaţiile şi investiţiile europene să fie, cât de cât, coordonate, în loc să ne lamentăm că China a ajuns a doua economie mondială.
Donations and investments perhaps ought to be at least coordinated instead of us bemoaning the fact that China has become the second biggest economy in the world.
Chiar şi înainte de criza cu care ne confruntăm astăzi, statele membre ale Uniunii Europene s-au confruntat deja cu probleme sociale care decurg dintr-o creştere economică slabă, o situaţie demografică complicată şi dificultăţile de a trăi într-o economie mondială din ce în ce mai globalizată.
Even before the crisis that we are facing today, the Member States of the European Union were already being confronted with social problems stemming from weak economic growth, a complicated demographic situation and the difficulties of living in an increasingly globalised world economy.
Nu ar fi corect să închei acest discurs fără să-mi asum responsabilitatea unor predicţii. următorii 10 ani, China va depăși SUA și va deveni cea mai mare economie mondială.
In the next 10 years, China will surpass the U.S. and become the largest economy in the world.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 30. Exacte: 30. Timp de răspuns: 64 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo