Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "le va oferi" în engleză

will give them
it will provide
he going to give
gives them
will offer
provide them
Acest lucru le va oferi noi responsabilităţi, însă nu va diminua rolul acestora în reprezentarea întregii game de activităţi ale Comisiei.
This will give them new responsibilities, but it will not diminish their role in representing the full range of Commission activities.
Sunt sigur că poliția le va oferi ceea ce vor cere.
I'm sure the police will give them what they want.
În schimb, le va oferi inovatorilor noştri o mai mare protecţie pe pieţele de peste mări.
However, it will provide our innovators increased protection in overseas markets.
Investbx are drept scop crearea unei legături între investitorii privaţi, inclusiv investitori providenţiali şi societăţi cu capital de risc, cărora le va oferi o posibilitate în plus de ieşire şi pieţe recunoscute ca fiind mai mature.
Investbx aims at providing a bridge between private investors, including business angels and venture capitalists, to whom it will provide an additional exit opportunity, and more senior established markets.
În cazul în care dl Barnier obţine piaţa internă, ce le va oferi polonezilor, cărora le-a promis o Comisie excepţională?
If Mr Barnier does get the internal market, what is he going to give to the Poles, to whom he promised a great Commission?
Dacă reușesc pot trece la o altă formație și după ce au dărâmat trei formații diferite, antrenorul le va oferi următorul indiciu.
If they succeed they can move on to another and once they have cleared three different formations the coach will give them their next clue.
În plus, emblema etichetei ecologice le va oferi numeroase avantaje competitive, cum ar fi taxe mai reduse, standarde mai stricte privind protecţia mediului, excluderea substanţelor periculoase şi criterii mai simple legate de achiziţiile publice şi alte politici ale Uniunii Europene.
Moreover, the Ecolabel logo will give them numerous competitive advantages, such as lower duties, stricter environmental standards, the exclusion of hazardous substances and simpler criteria linked to public procurement and other European Union policies.
De aceea considerăm că procedura de ridicare a vizelor pentru cetăţenii tuturor acestor ţări este un pas important, care le va oferi oportunitatea de a comunica cu popoarele din restul Europei.
That is why we believe that the visa waiver procedure for the citizens of all these countries is a very important step and will give them the opportunity to communicate with the peoples of the rest of Europe.
Din păcate, cu toate acestea, forma juridică şi structura fondului rămân incerte, cum rămâne şi chestiunea proiectelor financiare pe care acesta le va oferi.
Unfortunately, however, the legal form and structure of the fund remain uncertain, as does the question of what financial projects it will provide.
Dacă nu faci notiţe despre adversarii dvs. fi conştienţi de faptul că mulţi vor fi face note despre tine. Şi care le va oferi un avantaj distinct pe termen lung.
If you're not making notes about your opponents then be aware that many will be making notes about you. And that will give them a distinct edge in the long run.
Pentru bucatarie profesionala, Whipper crema se va asigura că frisca este întotdeauna disponibil, iar pentru bucătar casa, Whipper nostru crema le va oferi șansa de a experimenta și de bici până delicioase desert în câteva minute.
For the professional kitchen, the cream whipper will ensure that whipped cream is always available, and for the home chef, our cream whipper will give them the chance to experiment and whip up mouthwatering dessert in minutes.
Cred că Asgard le va oferi ceva valoros în schimb.
The Asgard must be offering something in return.
Operațiunea Rolling Stone le va oferi arma pentru a-l lovi.
And... Rolling Stone will provide him with the dagger point.
Apoi le le va oferi banii, în schimb.
And he'll offer them the money in exchange.
Eurocontrol le va oferi autorităţilor naţionale hărţi cu informaţii relevante la fiecare şase ore.
Eurocontrol is providing maps every six hours with the relevant information for the national authorities.
Aceasta le va oferi cel puțin o șansă pentru a spune la revedere familiilor lor.
It'll at least give people a chance to get back to their families, to say goodbye.
Na'vi credeau că Eywa le va oferi cele de trebuință.
The People say, Eywa will provide.
Și asta le va oferi pretextul de a face ceea ce vor.
And this will just give them the excuse to do whatever the hell they want to do.
Am încredere că Comisia Europeană le va oferi posibilitatea să se implice în procesul de elaborare a strategiei.
I am confident that the European Commission will provide the opportunity for them to be included in the process for devising the strategy.
În același timp, acest lucru le va oferi, de asemenea, șansa de a câștiga premii îngrijite.
At the same time, this will also give them the chance to win neat prizes.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 103. Exacte: 103. Timp de răspuns: 383 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo