Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "mod rațional" în engleză

rationally
sensibly
judiciously
rational way
sound manner
rational manner

Sugestii

Trebuie doar să urmăm acest proces în mod raţional.
We only need to carry out that process rationally.
Bine? Orice n-ai spune în mod rațional unui străin.
Anything you'd never rationally tell a stranger.
Oportunităţile şi resursele existente trebuie utilizate în mod raţional.
The existing opportunities and resources must be used sensibly.
Cu siguranţă, băncile au acţionat în mod raţional, după cum am auzit de la dl Almunia.
Certainly, the banks have operated sensibly, as we heard from Mr Almunia.
Însă această flexibilitate trebuie să fie utilizată în mod raţional, luând în considerare diferite puncte de plecare.
But this flexibility needs to be used judiciously, taking into account different starting points.
Orice investiţie de capital care satisface o necesitate este rentabilă dacă este administrată în mod raţional.
Any investment of capital which satisfies an existing need is profitable if conducted rationally.
Cum pot să explic în mod rațional acest desen care apare în visele mele.
How can I rationally explain this drawing that appears in my dreams.
Cei care vor să discute chestiile astea în mod rațional pentru a găsi o cale de salvare, sunt bineveniți să mi se alăture.
Those of you who want to discuss this thing rationally to find a means of rescue are welcome to join me.
În mod rațional ar trebui să mă descurc cu asta.
Rationally, I should be able to handle this.
Nu suntem atât de bine echipate cu care se ocupă în mod rațional cu probleme pe termen foarte lung, precum schimbările climatice.
We're not so well-equipped with dealing rationally with very long term problems like climate change.
Grupul ECR consideră că litigiul aproape comic cu Grecia în legătură cu denumirea ar trebui să fie soluţionat în mod raţional şi rapid.
The ECR Group believes that the almost comical name dispute with Greece should be resolved sensibly and rapidly.
Franța arată că aeroportul din Marsilia Provence a acționat în mod rațional și își susține afirmația prin calculele ex ante ale aeroportului.
France argues that Marseille Provence Airport acted rationally, and supports its statement with the airport's ex ante calculations.
Bunăstarea societății noastre depinde de îmbrățișând în mod rațional aceste progrese și gestionarea riscurilor, mai degrabă decât să se interzică acestora.
The well-being of our society depends on sensibly embracing these advances and managing the risks rather than banning them.
Coincidenţa dintre modificarea împrejurărilor şi aceea a activităţii omeneşti nu poate fi concepută şi înţeleasă în mod raţional decît ca practică revoluţionară.
The coincidence of the changing of circumstances and of human activity or self-change can be conceived and rationally understood only as revolutionary practice.
Totuşi, l-aş ruga pe dl comisar să se asigure pur şi simplu că bugetul pentru Solvit este utilizat în mod raţional.
Nevertheless, I would urge the Commissioner to simply ensure that the budget for Solvit is used sensibly.
De asemenea, dacă BayernLB nu ar trebui să își utilizeze capitalul în mod rațional, aceasta ar fi protejată de presiunea concurențială.
In addition, if BayernLB did not have to use its capital rationally it would be shielded from competitive pressure.
Nu, nu până când pot vorbi cu tine într-un mod rațional.
No, not until you can talk to me rationally.
Și deoarece ai experimentat ceva ce nu puteai explica, în mod rațional, ai plasat Edenul în vârful piramidei.
And because they have experienced something he could not explain, rationally, have placed Eden on top of the pyramid.
Iată aşadar sugestia mea: daţi-mi voie să începem de la punctul în care putem demonstra că o administraţie raţională va folosi banii în mod raţional, adică, cu noi înşine.
My suggestion therefore is as follows: let us begin at the point where we can demonstrate that a sensible administration will use money sensibly, that is, with ourselves.
Vezi cum dezbatem toți acest lucru în mod rațional?
You see how we're all debating this rationally?
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 109. Exacte: 109. Timp de răspuns: 98 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo