Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "pregătit în domeniul vinurilor" în engleză

Știi, pe cel bine pregătit în domeniul vinurilor.
You know, the wine geezer.

Alte rezultate

Nu lucrează în domeniul vinurilor, lucrează pentru serviciile secrete.
He's not in wine, he works for the secret services.
subliniază necesitatea de a încheia, în cadrul acestei politici comerciale externe în domeniul vinurilor europene, acorduri bilaterale cu ţările terţe în domeniul comerţului cu vinuri, pe baza recunoaşterii reciproce şi a protejării indicaţiilor geografice;
Stresses the need, as part of this external trade policy for European wines, to conclude bilateral agreements with third countries on the wine trade, on the basis of mutual recognition and protection of geographical indications;
Acest manual, pregătit în comun de mai multe institute de cercetare în domeniul transporturilor, poate fi utilizat, printre alte instrumente, pentru a determina costurile eligibile.
This handbook, which was compiled jointly by several transport research institutes, can be used, amongst other factors, to determine eligible costs.
Ştiţi, pe lângă faptul că sunt un namibian de rând şi pe lângă faptul că aparţin tribului Himba, sunt pregătit în domeniul conservării naturii.
In addition to being an ordinary Namibian and in addition to being a Himba I'm also a trained conservationist.
Glen la Dentist este unul dintre jocurile noastre cele mai tari si mai interesante pe care ti le-am pregatit in asa fel incat tu vei fi mereu cel mai bun in domeniul respectiv si ne vei demonstra ca orice lucru este posibil...
Take care of the newborn is one of the hottest and most exciting games that we thought you prepare them on our website, where each of the situations in which you will always find in your favor.
Am luat notă de raportul "Rolul NATO în domeniul securităţii energetice", pregătit în urma însărcinării primite la Summit-ul de la Riga. Aliaţii au identificat principii care vor guverna abordarea NATO în acest domeniu şi au evidenţiat opţiuni şi recomandări pentru activităţile viitoare.
We have noted a report "NATO's Role in Energy Security", prepared in response to the tasking of the Riga Summit. Allies have identified principles which will govern NATO's approach in this field, and outlined options and recommendations for further activities.
Rezultatele comparării sunt imediat verificate în statul membru de primire de către un expert pregătit în date dactiloscopice în modul definit în conformitate cu normele sale naționale, pregătit în mod specific în domeniul comparațiilor de date dactiloscopice care fac obiectul prezentului regulament.
The result of the comparison shall be immediately checked in the receiving Member State by a fingerprint expert as defined in accordance with its national rules, specifically trained in the types of fingerprint comparisons provided for in this Regulation.
Gravida Elsa Pofta pe Inghetata este unul dintre jocurile noastre cele mai tari si mai interesante pe care ti le-am pregatit in asa fel incat tu sa reusesti sa faci tot posibilul pentru a fi cel mai bun in domeniul respectiv...
Pregnant Elsa craving ice cream is one of our games coolest and most interesting that we have prepared you so that you manage to do everything possible to be the best in the field. All you have to do is you learn Elsa's a...
In cea de-a doua si a treia zi personalul Telecentrelor a fost pregatit in domeniul computerelor, primind cunostinte de baza in utilizarea calculatoarelor, folosirii programelor necesare activitatii lor, accesarii si utilizarii Internetului si transmiterii si citirii de mesaje electronice.
During the second and third day, the telecentre staff were trained in basic computer knowledge. They were trained to use the computer operating system, basic programs, accessing Internet or to send and receive e-mails.
Dora Croitoreasa este unul dintre cele mai frumoase jocuri pe care ti le-am pregatit in calea ta si sa faci tot posibilul pentru a fi cel mai bun in domeniul respectiv. Ei bine, de data aceasta o sa trebuiasca sa faci tot...
Dora seamstress is one of the best games that we have prepared yourself in your way and do the best to be the best in the field. Well, this time you will have to do everything possible so as to compel it to be an excellent...
Glen la Dentist este unul dintre jocurile noastre cele mai tari si mai interesante pe care ti le-am pregatit in asa fel incat tu vei fi mereu cel mai bun in domeniul respectiv si ne vei demonstra ca orice lucru este posibil...
Dentist Glen is one of the games in our hottest and most exciting that we have prepared you so that you'll always be the best in the field and we will demonstrate that anything is possible if you have little willpower. Do not...
În domeniul microeconomiei, câteva noi măsuri au ajutat la remedierea concurenței insuficiente în domeniul serviciilor profesionale.
In the microeconomic domain some new measures have helped tackle insufficient competition in professional services.
Politica în domeniul concurenţei este un element cheie în domeniul serviciilor financiare.
Competition policy is key in financial services.
Deja te transportasem la laboratorul pregătit în aceasta țara.
We'd already transported you to the lab that we'd set up here in this country.
Programul operațional este pregătit în conformitate cu un model.
The operational programme shall be prepared in accordance with a model.
Totul este pregătit în sufragerie, doamnă.
Everything's ready in the dining room, ma'am.
Dacă îmi permiteți, am ceva experiență în domeniul schimburilor monetare internaționale.
If you will permit me, I have had some experience in the area of international monetary exchange.
Hayley spunea că lucrați în domeniul muzical.
Hayley told me that you work in the music business.
Maeve e un star în domeniul ei.
She's not famous. Maeve's a star in her field, though.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 28539. Exacte: 1. Timp de răspuns: 357 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo