Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "taxare" în engleză

Vezi și: de taxare
Caută taxare în: Definiție Sinonime

Sugestii

398
Prin urmare, este necesar să se extindă posibilitatea de a opta pentru taxare și în cazul unor astfel de agenți economici.
It is therefore appropriate to extend the possibility to opt for taxation for such operators.
De aceea consider că internalizarea costurilor externe trebuie să se aplice tuturor tipurilor de transport şi trebuie evitată dubla taxare.
This is why I consider that the process of internalising external costs must be applied to every kind of transport and double taxation must be avoided.
Companii aeriene care doriți să o taxare dublă.
Airlines want to charge her double.
Experiența a demonstrat de asemenea că desemnarea destinatarului drept persoana răspunzătoare de plata TVA (taxare inversă) este în anumite cazuri o măsură eficace pentru stoparea fraudei în materie de TVA în anumite sectoare.
Experience has also shown that the designation of the recipient as the person liable for the payment of the VAT (reverse charge) is, in certain cases, an effective measure to stop VAT fraud in specific sectors.
Pe lângă taxare, echipamentul SETRE instalat la bord trebuie să permită implementarea graduală în viitor a altor servicii bazate pe localizare.
In addition to tolling, the EETS on-board equipment should enable implementation of future other location-based services.
Pentru o minune ca tine [Bell taxare]
For a wonder like you [Bell tolling]
În acest caz, ne confruntăm chiar şi cu problema descrisă de sloganul "nicio taxare fără reprezentare".
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
În schimb, noua bancă ar împrumuta politicienilor britanici câți bani ar vrea atâta timp cât ei le asigură plata dobânzii prin directa taxare a poporului britanic.
In exchange, the new bank would loan British politicians as much as they wanted as long as they secured the debt by direct taxation of the British people.
Vă rog dle comisar să ne sprijiniți ca la revizuirea directivei privind taxare - energie să obținem un TVA redus pentru electricitatea utilizată pentru irigații.
I ask you, Commissioner, to support us, just as during the review of the energy taxation directive, in obtaining a reduced VAT rate for electricity used for irrigation.
Comisioanele și impunerile menționate la alineatul (1) litera (c) se limitează cantitativ la costul aproximativ al serviciilor oferite și nu reprezintă un mijloc indirect de protecție pentru produsele naționale sau o taxare cu caracter fiscal a importurilor.
Fees and charges referred to in paragraph 1(c) shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent indirect protection for domestic products or a taxation of imports for fiscal purposes.
prevenind orice probleme de dublă taxare care pot apărea prin coordonarea unei astfel de taxe cu taxele naționale pentru servicii financiare și de asigurări
preventing any double taxation concerns that may arise by coordinating such taxation with national taxes on insurance and financial services
Cu toate acestea, este important să avem o taxare inteligentă, astfel încât cei care plătesc să nu fie IMM-urile de transport, șoferii și cu atât mai puțin consumatorii, ci expeditorii mari și clienții importanți, cum ar fi sectorul de distribuție pe scară largă.
However, it is important to have intelligent taxation, so that the ones paying are not transport SMEs, drivers and still less consumers, but large shippers and major customers such as the large-scale distribution sector.
Anumite tipuri de tranzacții sau de societăți de capital pot fi supuse scutirilor, reducerilor sau creșterilor de rate pentru a se realiza o taxare corectă sau din considerente sociale sau pentru a permite unui stat membru să facă față unor situații speciale.
Certain types of transactions or of capital companies may be the subject of exemptions, reductions or increases in rates in order to achieve fairness in taxation, or for social considerations, or to enable a Member State to deal with special situations.
Cred că vei găsi... exact, că simpla chestiune legată de ceea ce vreau să spun și ăsta este ultima mea declarație, pentru a pune în scenă sistemul de taxe, deoarece, de fapt, nu este taxare...
I think you'll find... right, that the very simple matter - on what I wanted to say, and this is my final point, - to get your taxation system, because actually it's not taxation...
în cazul în care clientul este obligat la plata TVA, mențiunea «taxare inversă»; ;
where the customer is liable for the payment of the VAT, the mention "Reverse charge";';
Așa că dumneavoastră sugerați că este nevoie de acțiune, de politici de redistribuire a averilor, inclusiv cele pe care le-ați amintit deja, taxare progresivă etc, În actualul context politic cât de realiste sunt aceste măsuri?
so you're suggesting that we need to act to implement policies that redistribute wealth, including the ones we just saw: progressive taxation, etc. In the current political context, how realistic are those?
în ceea ce privește livrările/prestările cu taxare inversă: furnizorul/prestatorul poate exclude de pe factura completă cota TVA și valoarea TVA care trebuie plătită, atunci când livrarea de mărfuri/prestarea de servicii are loc într-un alt stat membru.
the third change relates to reverse charge supplies: the supplier will be able to omit the VAT rate and the VAT amount payable from the full invoice when the supply takes place in another Member State.
(DISTANT BELL taxare)
(distant bell tolling)
= = [Bell taxare] Dr.Fielding.
[Bell tolling] Dr.fielding.
Asta e taxare dublă.
That's double taxation.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 51. Exacte: 51. Timp de răspuns: 72 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo