S'inscrire Aide
fr ···
Traduction Context Conjugaison Synonymes
Rejoignez Reverso
Publicité
Publicité
Publicité
Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche
Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

Traduction de "vestigingsrecht" en anglais

Chercher vestigingsrecht dans: Définition Synonymes
right of establishment
Betreft: Overeenkomst EU-Marokko over liberalisering van de dienstverlening en het vestigingsrecht
Subject: EU-Morocco Agreement on liberalising trade in services and the right of establishment
In een tweedefaseovereenkomst moeten kwesties als cabotage, vestigingsrecht, eigendom, de facto-controle en overheidssteun worden behandeld.
A second-stage agreement should deal with issues as cabotage, right of establishment, ownership and de facto control and state aid.
Deze regels bevorderen tevens de daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht van de vervoerondernemers.
They will also facilitate the effective exercise of the right of establishment for transport operators.
Ik spreek dan over cabotage, over het vestigingsrecht voor Europese maatschappijen, regels rond controle en eigendom, allerlei andere beperkingen die nog bestaan.
I am talking about cabotage, right of establishment for European airlines, rules relating to control and ownership, and all manner of other restrictions that are still in place.
Grotere bedrijven zouden gebruik maken van hun vestigingsrecht en zouden overal zitten.
Bigger companies would use the right of establishment and would be everywhere.
Het verschil in behandeling vormt een beperking van het vestigingsrecht aangezien het reders ervan weerhoudt schepen in andere EER-staten te registreren.
The difference in treatment constitutes a restriction on the right of establishment as it deters ship-owners from having ships registered in other EEA States.
De huidige wetgeving inzake vestigingsrecht wijzigen om een gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen te garanderen;
Amend current legislation on the right of establishment, to ensure that there is equal treatment for foreign and national companies;
We verwachten dat de Commissie in een tweede fase over de onopgeloste vraagstukken met de VS onderhandelt, zoals cabotage, het vestigingsrecht, eigendom en de staatssteun.
We expect the Commission, in a second stage, to negotiate unresolved issues such as cabotage, right of establishment, ownership and State aid with the US.
Daarnaast oordeelt het Europese Hof dat clausules met betrekking tot nationaal eigendom en zeggenschap in luchtvaartovereenkomsten een schending van het vestigingsrecht van artikel 43 van het EG-Verdrag vormen.
In addition, the European Court has ruled that clauses relating to national ownership and control in aviation agreements constitute an infringement of the right of establishment under Article 43 of the EC Treaty.
De mogelijkheid van zetelverplaatsing is uitdrukkelijk in de statuten van deze vennootschappen opgenomen om het vestigingsrecht (een fundamentele vrijheid) te waarborgen.
The possibility of transferring the registered office is expressly provided for in the statute of these companies so as to guarantee the right of establishment, a fundamental freedom.
De mededeling van de Commissie gaat in op twee onderdelen uit de tweede bankrichtlijn: de kennisgevingsprocedure en het vestigingsrecht.
The Commission's communication looks at two parts of the second banking directive: the notification procedure and the right of establishment.
In zijn recente arrest over de "open skies"-problematiek heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat "nationaliteitsclausules" een inbreuk op het vestigingsrecht vormen.
In its recent "open skies" judgment, the European Court of Justice ruled that "nationality clauses" are an infringement of the right of establishment.
De afschaffing van beperkingen van het vestigingsrecht heeft betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen [20].
The abolition of restrictions on the right of establishment applies to restrictions on the setting up of agencies, branches or subsidiaries [20].
Zelfs als het tot een omvangrijke ronde komt, waag ik echter te betwijfelen of de Gemeenschap bij de onderwerpen waar het dan over zou gaan, zoals investeringen en vestigingsrecht, tot wederkerigheid op visserijgebeid bereid zou zijn.
But even if there is a comprehensive round, I very much doubt that the Community would be willing to accept reciprocity in fisheries on the questions at issue, such as investments or the right of establishment.
De richtlijn moet vennootschappen de mogelijkheid geven hun vestigingsrecht uit te oefenen door naar een lidstaat van ontvangst te verhuizen zonder verlies van hun rechtspersoonlijkheid maar door omzetting in een vennootschap waarop de wetgeving van de lidstaat van ontvangst van toepassing is, zonder te hoeven worden opgeheven.
The directive should allow companies to exercise their right of establishment by migrating to a host Member State without losing their legal personality but by being converted into a company governed by the law of the host Member State without having to be wound up.
Aanvang van de doorlichting van de nationale wetgeving naar beperkingen op het vestigingsrecht en de vrijheid van dienstverrichting, planning van de opheffing daarvan en voorkoming van de invoering van nieuwe belemmeringen.
Start screening of national legislation to identify restrictions on the right of establishment and the freedom to provide services, plan for their elimination and prevent the introduction of new barriers.
Andere maatregelen om de daadwerkelijke uitoefening van het vestigingsrecht, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van loontrekkenden te vergemakkelijken
Other measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment, freedom to provide services and freedom of movement of employed persons
artikel 2 van deze overeenkomst vervangt de traditionele aanwijzingsbepalingen door een communautaire aanwijzingsbepaling, waardoor alle communautaire luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht;
Article 2 of the agreement replaces the traditional national designation clauses with a Community designation clause, permitting all Community carriers to benefit from the right of establishment
een tijdelijk verblijfsrecht werd verleend overeenkomstig de Oostenrijkse wet betreffende het vestigingsrecht en het recht op tijdelijk verblijf, in gevallen waarin de vreemdeling geen reisdocumenten heeft, of
a right of temporary residence being issued in accordance with the Austrian Act governing the right of establishment and temporary residence, in cases where the alien does not have any travel documents or
juicht de inwerkingtreding van de tweede fase van de Europa-overeenkomst op 1 februari 2001 toe, als teken van de vorderingen van Tsjechië op het gebied van de liberalisering van het kapitaalverkeer en het vestigingsrecht;
Welcomes the implementation of the second stage of the Europe Agreement, with effect from 1 February 2001, as a sign of the Czech Republic's progress with regard to liberalisation of the free movement of capital and of the right of establishment;
Aucun résultat pour cette recherche.

Résultats: 32. Exacts: 32. Temps écoulé: 42 ms.

Développé par Prompsit Language Engineering pour Softissimo