Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "een handje helpt" in English

lend a hand
Kolonel wil dat iedereen een wapen pakt en een handje helpt.
Colonel wants everyone to grab a rifle and lend a hand.
Met iemand die een handje helpt
With someone there to lend a hand
Iemand die u een handje helpt.
Someone to lend you a hand.
Ik ben degene die jou een handje helpt.
Who is this? I'm the one schooling' you, son.
Maar alleen als iedereen thuis ons een handje helpt.
But only if everyone at home can give us a hand.
Ik krijg haar wel weer in de lucht als u me een handje helpt.
I'll have it back in the air in a second, if you'll just help me out.
Ryan, wat fijn dat je een handje helpt.
Ryan, it's so nice to have someone to help around the house.
Daarom wil ik dat je m'n geluk een handje helpt.
So, I'd like you to change my luck.
Als je een vergrootglas pakt, en me een handje helpt, zou dat fijn zijn.
If you want to grab a magnifier and give me a hand, it would be great.
Fijn dat je een handje helpt.
Well, thanks for the hand.
Tenzij je de natuur een handje helpt.
Impossible without some kind of help.
Ik gun Birma alle goeds en ik hoop dat wat we hier vandaag doen een handje helpt.
I wish Burma well, and I hope that our actions here today will do some good.
Niets nieuws dat je de baas een handje helpt, Trixie?
Wouldn't be the first time you leant your boss a hand, right, Trixie?
Smeer je hem niet, als je ons een handje helpt, terwijl we de kolonisten in veiligheid brengen?
You agree not to rabbit off- lend us a hand while we help get these settlers to safety?
Pa zegt, dat als iedereen een handje helpt, er geen reden is, al het eten zelf te verbouwen wat we nodig hebben als de oranjerie een likje verf heeft gehad en een paar glasplaten zijn vervangen.
'In fact, Dad says if everyone mucks in, 'there's no reason we can't grow all the food we'll ever need 'once the greenhouse has a lick of paint 'and a few panes of glass replaced.'
Het is ongetwijfeld een goede zaak dat de Europese Unie de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië een handje helpt in de rampzalige situatie waarin zij zeker na de interne strijd en conflicten verzeild is geraakt.
It is certainly a positive step for the European Union to give a helping hand to the former Yugoslav Republic of Macedonia in its current stricken situation, especially since it has been tormented by internal fighting within its borders.
Op die manier kan een goed evenwicht worden gevonden tussen veiligheid en het vrije verkeer van personen, terwijl je zo ook de lidstaten een handje helpt bij de controle op de eigen grenzen.
This would give us much greater balance between ensuring security and the freedom of movement of persons and goods, and also in the checks carried out by States at their own borders.
Ik kan alleen maar concluderen dat commissaris McCreevy zijn bevriende voormalige medekabinetslid, minister Harney, een handje helpt bij een verschuiving van haar beleid inzake de ziektekostenverzekering, zodat ze Brussel de schuld van die beleidsverschuiving kan geven.
My only conclusion is that Commissioner McCreevy is assisting his former Cabinet colleague and friend, Minister Harney, in shifting her policy on health insurance and blaming Brussels for that shift in policy.
No results found for this meaning.

Results: 18. Exact: 18. Elapsed time: 36 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo