Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "etiket worden" in English

label
be labelled
labelling

Suggestions

Wat de allergieën betreft, moeten alle additieven op het etiket worden vermeld.
As far as allergies are concerned, all additives should be labelled.
Cassette Tank Cleaner moet volgens de instructies op het etiket worden gedoseerd en gebruikt.
Cassette Tank Cleaner should be dosed and used according to the instructions on the label.
Een dergelijke bijsluiter moet als deel van het etiket worden beschouwd.
Such a leaflet shall be regarded as part of the label.
Obwarzanek krakowski mag onverpakt en zonder etiket worden verkocht.
Obwarzanki krakowskie may be sold unpackaged and unlabelled.
Deze mogelijkheid moet echter op het etiket worden vermeld.
This, however, must appear on the labelling.
Bovendien moet de exacte samenstelling en hoeveelheid van dergelijke producten duidelijk op het etiket worden vermeld.
Furthermore, the precise composition and quantities of such products should be clearly stated on the label.
De mengverhouding moet op het etiket worden vermeld.
The mixing ratio must be printed on the label.
De voormengsels moeten overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 70/524/EEG van een onmiddellijke verpakking en een etiket worden voorzien.
Premixtures must be wrapped and labelled in accordance with the provisions of Directive 70/524/EEC.
De opslagcondities moeten duidelijk op het etiket worden aangegeven.
The storage conditions must be clearly marked on the label.
De bovenstaande vermeldingen moeten duidelijk bij elkaar op hetzelfde etiket worden geplaatst.
These details must all be in the same visual field and on the same label.
Het ethoxyquinegehalte moet op het etiket worden aangegeven.
The content of ethoxyquin shall be indicated in the label.
De toevoeging van zoetstoffen moet op het etiket worden vermeld om de consument beter te informeren.
The addition of sweeteners should be indicated on the label in order to improve information to consumers.
De mogelijkheid dat er gevaarlijke stoffen ontstaan moet op het etiket worden aangegeven.
The possibility of the formation of hazardous substances shall be labelled.
In geval van onbedoelde zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd; hem moet de bijsluiter of het etiket worden getoond.
In case of accidental self-injection, medical advice should be sought immediately showing the package leaflet or the label to the physician.
Indien de olie volgens de biologische methode is verkregen, mag dit op het etiket worden vermeld.
A reference on the label to the oil being produced organically is allowed.
Kołocz śląski of kołacz śląski kan zonder verpakking of etiket worden verkocht.
Kołocz śląski or kołacz śląski can be sold without packaging or labelling.
Bij alcoholhoudende dranken moeten alle ingrediënten met een allergene werking die in de betrokken drank aanwezig zijn, op het etiket worden vermeld.
In the case of alcoholic beverages, it should be mandatory to include in the labelling all ingredients with allergenic effect present in the beverage concerned.
Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moeten in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerde prebasismoederplanten en prebasismateriaal met een etiket worden geïdentificeerd om de traceerbaarheid te waarborgen.
Pre-basic mother plants and pre-basic material which have been produced in the field under non-insect-proof conditions should be identified through labels to ensure their traceability in accordance with Article 8(4) of Implementing Directive 2014/98/EU.
Het is uiteraard de taak van de lidstaten om erop toe te zien dat deze producten inderdaad van een etiket worden voorzien.
Clearly it is up to Member States to check that these products are labelled.
Indien het product met rauwe melk is bereid, moet dit op het etiket worden vermeld.
Where the product is made with raw milk the label must specifically say so.
No results found for this meaning.

Results: 149. Exact: 149. Elapsed time: 452 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo