Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "galbulten" in English

hives
urticaria
Lichte overgevoeligheid zoals galbulten, kan indien nodig behandeld worden met antihistaminica (middelen tegen allergie).
Where necessary, mild allergic reactions, such as hives, can be treated with antihistamines (medicinal products which counteract allergies).
Dat is waar de galbulten vandaan komen.
That's where the hives are coming from.
Deze reacties kunnen bestaan uit netelroos (galbulten), pruritis (jeuk), blozen, ademhalingsproblemen en uitslag.
These reactions could consist of urticaria (hives), pruritis (itching), flushing, difficulty in breathing and rash.
- galbulten, jeuk of huiduitslag;
- hives, itching or rash;
Als ik eraan denk krijg ik galbulten.
I think about it, I get hives.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn jeuk, uitslag, galbulten, koorts, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en blozen (roodheid in het gezicht).
The most common symptoms are itching, rash, hives, fever, headache, increased blood pressure, and flushing (redness).
Zoek onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie ontwikkelt (zoals moeilijkheden met ademhalen, piepende ademhaling of galbulten) terwijl u deze behandeling krijgt.
Seek medical help immediately if you develop symptoms of a severe allergic reaction (such as difficulty in breathing, wheezing or hives) while taking this treatment.
Sorry dat ik zo laat ben en dat ik galbulten heb.
Sorry I'm sorry that I have hives.
Stevens-Johnson syndroom (een ernstige overgevoeligheidsreactie van de huid), angio-oedeem (zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan geven) en urticaria (galbulten).
Stevens-Johnson syndrome (rare severe skin reaction), angioedema (swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which may cause difficulty in swallowing or breathing) and urticaria (hives).
U kunt verschijnselen ervaren van angio-oedeem, zoals zwelling in het gezicht, van de tong of de keel problemen met slikken galbulten en moeilijkheden met ademhalen
You may experience symptoms of angioedema, such as swollen face, tongue or throat difficulty in swallowing hives and difficulties in breathing
Mogelijke tekenen en symptomen van een allergische reactie zijn: jeukende huid, roodheid van de huid, striemen of galbulten (netelroos), zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel, of moeilijk ademen.
Signs and symptoms of an allergic reaction may include: itchy skin, redness of the skin, wheals or hives, swelling of the face, lips, tongue and/ or throat, or difficulty breathing.
U dient onmiddellijk uw arts in te lichten als u een van de volgende symptomen ervaart: Opgezwollen gezicht, tong of keel Problemen met slikken Galbulten en problemen met ademen
You should see your doctor immediately if you experience symptoms such as Swollen face, tongue or throat Difficulty to swallow Hives and difficulties to breath
Je bedoelt galbulten, visje.
You mean hives, fish head.
Daar komen je galbulten vandaan.
There's your hives.
Ze gaf me galbulten?
She gave me hives?
Ernstige allergische reacties waaronder: Acuut levensbedreigende allergische reacties (anafylaxis) Het opzwellen van het gezicht, lippen, mond, tong of keel waardoor het lastig is om te slikken of adem te halen (angioedeem) Kortademigheid (dyspnoe) Huiduitslag Galbulten, netelroos (urticaria)
Serious allergic reactions which may include: Sudden life-threatening allergic reactions (anaphylaxis) Swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which may cause difficulty in swallowing or breathing (angioedema) Shortness of breath (dyspnoea) Skin rash Hives (urticaria)
(zoals moeilijkheden met ademhalen, piepende ademhaling of galbulten) terwijl u deze behandeling krijgt.
difficulty in breathing, wheezing or hives) while taking this treatment.
Vaak voorkomende bijwerkingen die bij minder dan 10 op de 100 patiënten kunnen optreden: urineweginfectie pijnlijke keel en loopneus of verstopte neus rillen uitslag met jeuk (galbulten) hoofdpijn duizeligheid misselijkheid zich ziek voelen (overgeven) gewrichtspijn koorts vermoeidheid
Common side effects that may occur in less than 10 in 100 patients: Urinary tract infection Sore throat and runny or blocked up nose Shivering Itchy rash (hives) Headache Dizziness Feeling sick (nausea) Being sick (vomiting) Joint pain Fever Tiredness.
Zelden treden allergieën of huidreacties op zoals huiduitslag of galbulten of reacties op de injectieplaats.
Rarely, allergies or skin reactions, such as rash or hives, itching or reactions around the injection site have occurred.
Acute infusiereacties, zoals koorts, rillingen, misselijkheid, lage bloeddruk, vermoeidheid, uitslag, galbulten of netelroos, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, pruritus en diarree zijn gemeld.
Acute infusion reactions including fever, chills, nausea, vomiting, hypotension, fatigue, rash, urticaria, dyspnoea, headache, pruritus and diarrhoea have been reported.
No results found for this meaning.

Results: 28. Exact: 28. Elapsed time: 64 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo