Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "leert dat" in English

shows that has shown that teaches that learn that
teaches us that
teach that
suggests that

Suggestions

196
De geschiedenis leert dat ondankbaarheid typisch is voorj democratische regeringen.
History shows that ingratitude is characteristic of democratic governments.
Snel onderzoek leert dat het een rijke fabrikant is in artillerie producten en distributie.
Eras Ilgauskas, and a quick search shows that he's a wealthy manufacturer in artillery production and distribution.
Het verleden leert dat die ook bij unanimiteit wel te bereiken is.
The past has shown that this can also be reached unanimously.
De opgedane ervaring leert dat het in bepaalde gevallen wenselijk is de administratieve rompslomp te verminderen door steekproefcontroles toe te staan.
Experience has shown that in some cases it is desirable to ease the administrative burden by providing for checks by sampling.
De praktijk leert dat dit voor sommige vakantiewoningen in verband met de grote belangstelling zelfs noodzakelijk is.
Practice teaches that due to the overwhelming interest, it is even necessary for some vacation homes.
Het leert dat oprechte liefde soms offers zonder concessies vraagt.
It teaches that genuine love at times may require uncompromising sacrifice.
Ervaring in andere landen leert dat dit goed werkt.
Experience in other countries shows that this works well.
Ervaring leert dat gebruikers de gemaakte emoticons graag delen met haar vrienden.
Experience shows that the created emoticons will be shared with friends.
Want een historische wetmatigheid leert dat structuren zeer taai zijn.
A historic law shows that structures are very tough.
De geschiedenis leert dat de worsteling eindigde in een compromis.
History shows that the struggle ended in compromise.
Boeddhisme leert dat we gereïncarneerd worden.
Buddhism teaches that we are reincarnated.
Ervaring met andere contrastmiddelen leert dat het risico op overgevoeligheidsreacties bij dergelijke patiënten verhoogd is.
Experience with other contrast media shows that the risk of hypersensitivity reactions is higher in those patients.
De ervaring met het huidige rapportagesysteem leert dat vijf maanden al optimistisch is.
Experience with the current reporting system shows that five months is already optimistic.
De aldus opgedane ervaring leert dat beperkingen op parallelhandel een aantal vormen kunnen aannemen.
This experience shows that restrictions on parallel trade may take a number of forms.
De ervaring van Zweedse zijde leert dat telecommunicatiegegevens belangrijk zijn bij vele onderzoeken naar zware misdaad.
Experience in Sweden shows that telecommunication data has been important in many serious crime investigations.
De praktijk leert dat hier het grootste probleem ligt.
Experience shows that this is the greatest problem.
De praktijk leert dat er initiatieven mogelijk zijn om het aantal orgaandonoren te verhogen.
Experience in practice shows that there are initiatives that could be taken to increase the number of organ donors.
N.B.: Onze ervaring leert dat een diploma alleen nodig is als je op een (muziek)school les wilt geven.
Note: Our experience shows that a certificate is only necessary for teaching at an authorized music school.
Ervaring leert dat deze blokkade lijsten ongeveer 1%-3% van de spam mail ondervangen.
Experience shows that these lists block about 1%-3% of the spam mail.
De geschiedenis leert dat kleine partijen redelijk succesvol kunnen zijn in Amsterdam, zo blijkt uit een overzicht van O+S.
History shows that small parties can be quite successful in Amsterdam, an overview provided by O+S shows.
No results found for this meaning.

Results: 324. Exact: 324. Elapsed time: 510 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo