Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "milieukeur" in English

ecolabelled
eco-labelling
ecolabelling
eco-label label Ecolabel eco-labelled
awarding

Suggestions

Dit afwasmiddel met milieukeur werkt goed bij lage temperaturen.
'This Ecolabelled detergent works well at low temperatures.
met dit product met milieukeur bespaart u water en geld;
with this ecolabelled product you save water and money;
De Commissie overweegt een initiatief met een milieukeur om de consumenten ertoe te brengen duurzame vissoorten te eten.
The Commission is considering an initiative on eco-labelling to encourage consumers to eat sustainable fish species.
Percentage gebruikte chemische stoffen (schoonmaakmiddelen, zepen, shampoos, enz.) en textiel met een milieukeur van ISO-type I.
Percentage of ISO Type I ecolabelled chemicals (for cleaning operations, soaps, shampoos, etc.) and textiles used.
Diensten met milieukeur (maximaal 4 punten)
Ecolabelled services (up to 4 points)
Tips bij de aanschaf van een warmtepomp met milieukeur
Guidance for purchasing an Ecolabelled heat pump
Een kopie van de gebruiksaanwijzing moet worden verstrekt aan de bevoegde instantie die de milieukeur toekent.
A copy of the instruction manual shall be supplied to the awarding competent body.
Het milieukeur mag daarom absoluut niet met middelmatige kwaliteit worden geassocieerd.
The eco-label should not be associated with mediocrity.
Producten die op deze aspecten beter scoren, verdienen ondersteuning via de milieukeur.
Products with improved performance in relation to these aspects should be promoted via the Ecolabel.
Ik ben enigzins verontrust over de ontwikkeling van de milieukeur.
I am slightly concerned about the development of the eco-label.
Duidelijk is dat met de communautaire milieukeur nog geen bevredigende mate van marktpenetratie is bereikt.
It is clear that the Community Eco-label has not yet achieved satisfactory market penetration.
Het beleid rond de communautaire milieukeur evolueert voortdurend en past steeds zijn strategie en langetermijndoelstellingen aan.
The Community Eco-label is continually developing and adapting its long-term policy and strategy.
Alle belanghebbenden doorlopend informeren over de communautaire milieukeur en de ontwikkelingen terzake.
Continuously inform all stakeholders about the Community Eco-label and its developments.
De milieukeur heeft echt meerwaarde voor het milieu.
The Ecolabel has a real added environmental value.
In deze verklaring staat ook duidelijk dat de milieukeur een aanvulling zal zijn op de speciale verordening voor visserijproducten.
This declaration also clarifies that the Ecolabel will be complementary to the Specific Fishery Products Regulation.
Tot slot wil ik nog zeggen dat zowel EMAS als de milieukeur uitstekende initiatieven zijn.
To close, I would like to say that both the EMAS and the Ecolabel are exceptional initiatives.
Momenteel (augustus 2001) voeren 83 bedrijven de milieukeur (tegenover 37 in maart 2000) voor honderden producten.
Currently (August 2001) 83 companies use the eco-label (compared to 37 in March 2000), on several hundreds of their products.
Ook hier kan de website van de milieukeur een belangrijke rol spelen.
Here as well, the eco-label website should play an important role.
In deze gevallen mag de milieukeur tot en met 31 maart 2006 worden gebruikt.
In such cases the eco-label may be used until 31 March 2006.
De milieukeur mag dan worden gebruikt tot 31 maart 2006.
In such cases, the eco-label may be used until 31 March 2006.
No results found for this meaning.

Results: 549. Exact: 549. Elapsed time: 97 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo