Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "milieukeuren" in English

eco-labelling
ecolabelling
environmental labelling
eco-label scheme
environmental labels
Ecolabel scheme
De Commissie is momenteel bezig met het wijzigen van haar schema voor milieukeuren.
The Commission is currently changing the arrangements for eco-labelling.
bevordering van particuliere en openbare certificerings-, traceerbaarheids- en keurmerksystemen, waaronder milieukeuren;
promoting private and public certification, traceability and labelling schemes, including eco-labelling;
Informatie over milieukeuren op producten moet eenvoudig te begrijpen zijn, terwijl de milieukeur zelf zodanig moet zijn aangebracht dat hij duidelijk opvalt en het betreffende product markeert.
Information about product ecolabelling must be easy to understand, while the Ecolabel itself must be positioned so that it stands out clearly and defines the product in question.
Een aangescherpte en beter ingerichte strategie inzake milieukeuren moet de consument onder andere een gemakkelijke toegang verschaffen tot begrijpelijke, relevante en geloofwaardige informatie.
Inter alia, consumers should be given easier access to understandable, relevant and credible information through a strengthened and refocused strategy on environmental labelling.
Mijnheer de Voorzitter, dit voorstel versterkt, verbetert en verscherpt het vrijwillige systeem van milieukeuren dat in de EU sinds 1992 bestaat, maar niet het verhoopte succes heeft gekend.
Mr President, the present proposal reinforces, improves upon and tightens up on the voluntary eco-labelling system which has existed in the EU since 1992 and which has not, unfortunately, been as successful as had been hoped.
Ten aanzien van een vraag die hier ook verband mee houdt, is het belangrijk te benadrukken dat we de mogelijkheid onderzoeken, zoals ik eerder al zei, milieukeuren toe te kennen aan aquacultuurproducten.
On a question also connected with all this, it is important to underline that we are looking at the possibility of eco-labelling aquaculture products, as I said before.
In haar werkprogramma voor 1996 kondigde de Commissie een wijzigingsvoorstel voor verordening 880 van 1992 inzake een EU-regeling voor de toekenning van milieukeuren aan.
In its programme of work for 1996, the Commission announced a proposal to amend Regulation No 880/92 on a Community scheme for eco-labelling.
Als een vrijwillig systeem dat tot doel heeft milieuvriendelijke productiemethoden te bevorderen en de consument een verantwoorde keuze te helpen maken bij zijn aankopen, kan de toekenning van milieukeuren een veelbelovend instrument zijn.
As a voluntary scheme aimed at promoting environmentally-friendly processes of production and helping consumers to make an informed choice about their purchases, eco-labelling is a potentially promising instrument.
Economische subjecten in welk land dan ook zullen de mogelijkheid hebben documentatie te overleggen waarmee zij kunnen aantonen dat hun producten of diensten voldoen aan de gespecificeerde normen of aan de criteria van de milieukeuren.
Economic operators established in any country will have the opportunity to present documentation which demonstrates that their products or services meet the specified standards or eco-labelling criteria.
Er bestaan nu al verschillende milieukeuren.
There are already several eco-labels that exist today.
Voorlopig moeten deze als sterke milieukeuren erkend worden.
For the time being they should be recognized as strong labels.
Het is daarom zeer belangrijk dat het voorgestelde verbod op nationale milieukeuren geschrapt werd.
It is therefore especially important that the idea of prohibiting national eco-labels has been abandoned.
Zachte instrumenten, zoals vrijwillige milieukeuren en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën, kunnen ook een belangrijke rol spelen.
Soft instruments, such as voluntary eco-labels, and the diffusion of environmentally friendly technologies may also play an important role.
Het systeem van communautaire milieukeuren vormt onderdeel van een bredere strategie ter bevordering van duurzame productie en consumptie.
The Community Eco-label scheme is part of a broader strategy aimed at promoting sustainable production and consumption.
Alvorens criteria en productcategorieën voor levensmiddelen en dranken vast te stellen zal worden onderzocht welke meerwaarde de milieukeuren kunnen bieden.
Before laying down criteria and categories of products for food and drink, a study will be carried out into the added value which the label may provide.
Daarnaast wordt het toepassingsgebied van de herziene verordening betreffende milieukeuren uitgebreid.
The scope of the revised Ecolabel regulation has also been extended.
En dan is er nog het hele verhaal van de milieukeuren.
And then there is the whole story surrounding ecolabelling.
Vandaag spreken we over het systeem van milieukeuren.
Today we are discussing the Ecolabel scheme.
Daarom moeten voor milieukeuren realistische, maar tegelijkertijd ambitieuze doelen worden gesteld.
The eco-label should therefore embrace realistic but at the same time ambitious targets.
De bestaande nationale of regionale milieukeuren dekken de interne markt slechts gedeeltelijk af.
Existing national or regional ecolabel schemes cover the internal market only in part.
No results found for this meaning.

Results: 185. Exact: 185. Elapsed time: 316 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo