Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "op grond waarvan" in English

under which
to enable
to allow
on the basis of which according to which
on what basis
on what grounds
allowing whereby enabling requiring permitting
authorising
justifying

Suggestions

De procedure op grond waarvan de Commissie toezichthoudende organisaties erkent moet eerlijk, transparant en onafhankelijk zijn.
The procedure under which the Commission recognises monitoring organisations should be fair, transparent and independent.
De afsluitingsdocumenten van het programma op grond waarvan dit belangrijke project medegefinancierd werd, worden thans onderzocht.
The closure documents of the programme, under which this major project was co-financed, are currently under assessment.
Dit geldt ook voor informatie op grond waarvan een slachtoffer kan beslissen of hij verzoekt om toetsing van een beslissing tot niet-vervolging.
This is equally relevant for information to enable a victim to decide whether to request a review of a decision not to prosecute.
Vodafone is momenteel het nemen van juridische stappen om het proces te herzien op grond waarvan de ACCC aangekomen op de ontwerp-beschikking.
Vodafone is currently taking legal action to review the process under which the ACCC arrived at its draft decision.
De lidstaten kunnen in hun nationaal recht bepalingen handhaven of invoeren op grond waarvan ook de doorverkoper voor de uitvoering van de pakketreis verantwoordelijk is.
Member States may maintain or introduce in their national law provisions under which the retailer is also responsible for the performance of the package.
In die bepaling zijn de voorwaarden vastgesteld op grond waarvan een maatregel van een lidstaat als staatssteun kan worden beschouwd.
This provision sets out the conditions under which a measure by a Member State could be considered State aid.
In artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 zijn de criteria vastgelegd op grond waarvan de interventiebureaus door middel van openbare inschrijving boter aankopen en op grond waarvan deze interventieaankopen moeten worden geschorst.
Article 6(1) of Regulation (EC) No 1255/1999 lays down criteria under which the intervention agencies buy in butter through invitation to tender and under which buying-in is to be suspended.
Ik moet zien op grond waarvan u aanspraak maakt.
I'll have to see on what you base your claim.
Er bestaat geen concept op grond waarvan ieder land terugkrijgt wat het betaalt.
There is no concept whereby every country should get back what it pays.
Het aantal aanvragen op grond waarvan restituties overeenkomstig deze verordening worden toegekend, is hoog.
The volume of applications in respect of which refunds are granted in accordance with this Regulation is high.
Er bestaat geen Europese regelgeving op grond waarvan gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen tegen de beperkte aanvaarding van bepaalde bankbiljetten.
There is no European legislation, which provides legal recourse against the restricted acceptance of certain banknotes.
En tot slot moet het de beginselen aangeven op grond waarvan deze diensten worden georganiseerd.
And, lastly, it must define the principles governing the way in which they are to be organised.
De lidstaten stellen in voorkomend geval vooraf criteria vast op grond waarvan formele erkenning wordt geacht te zijn verleend.
Member States may, where appropriate, establish in advance criteria on the basis of which such formal recognition shall be deemed to be granted.
Gezien dit bewijsmateriaal lijken de omstandigheden op grond waarvan maatregelen werden vastgesteld, op duurzame wijze te zijn veranderd.
In view of this evidence, the circumstances on the basis of which measures were established appear to have changed in a lasting way.
De onderneming voerde echter geen redenen aan op grond waarvan een dergelijke individuele vrijstelling gerechtvaardigd zou zijn.
However, the company has not invoked any reasons on the basis of which such an individual exemption would be justified.
Beschikking 98/653/EG bevat bepalingen op grond waarvan de verzending van vechtstieren uit Portugal voor stierengevechten in andere lidstaten is toegestaan.
Decision 98/653/EC includes provisions allowing the dispatch of fighting bulls from Portugal for bullfights in other Member States.
U zult beslist ook nog een artikel vinden op grond waarvan ik anderhalve minuut mag spreken.
I am sure you will also find a Rule which makes it possible for me to speak for a minute and a half.
Bovendien waren er geen gegevens op grond waarvan een individueel recht vastgesteld zou kunnen worden.
More importantly, no data were available which would have allowed the determination of an individual duty.
Er werd een nieuwe procedure ingeleid op grond waarvan deze deskundige binnenkort zal kunnen worden aangewezen.
A new tendering procedure has been launched so that such an expert can be appointed in the very near future.
Juist, op grond waarvan hij pech had.
Right, on account of he was down on his luck.
No results found for this meaning.

Results: 2249. Exact: 2249. Elapsed time: 148 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo