Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "verlenen hulp" in English

Suggestions

'Senator Sachs en staf verlenen hulp... aan de slachtoffers van de orkaan'.
Senator Sachs and staff lend a hand in hurricane relief.
Wij verlenen hulp, en informatie.
Interpol is not in the law-enforcement business.
Wij verlenen hulp en creëren hiermee een levensvatbare structuur voor verandering want, ondanks hun vele middelen en diepe betrokkenheid bij hun zaak, vereist het succes van de aardse bondgenoten onze aanwezigheid.
We provide assistance that is creating the viable structure for change because despite their many resources and deep commitment to their cause, the Earth allies' success requires our presence.
De EU-lidstaten en de Commissie verlenen hulp voor economische en sociale ontwikkeling in de beide provincies.
EU Member States and the Commission provide development assistance for economic and social development in the two provinces.
We verlenen hulp op terreinen als onderwijs, volksgezondheid en het scheppen van werkgelegenheid, en we werken veel samen met de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije-Oosten (UNRWA).
We provide help in the fields of education, health and job creation, and we often work with UNRWA.
gezien de verplichtingen die de G8 in 2005 tijdens de top in Gleneagles zijn aangegaan inzake de omvang van de te verlenen hulp, de hulp aan Afrika ten zuiden van de Sahara en de kwaliteit van de hulp,
having regard to the commitments on aid volume, aid to Sub-Saharan Africa, and aid quality made by the G8 at the 2005 Gleneagles Summit,

Other results

Zo nodig moet de vervoersmaatschappij ook meteen hulp verlenen: eerste hulp, kleding, vervoer en accommodatie.
Where necessary, the carrier will also provide immediate assistance: first aid, food, clothes, transport and accommodation.
Het verlenen van hulp en bijstand aan de slachtoffers moet voorrang krijgen.
Our priority must be to give aid and assistance to the victims.
De lidstaten zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor het verlenen van hulp in noodgevallen.
The Member States themselves have the main responsibility for providing assistance in emergencies.
Ik heb niks verteld over gesloten portieren of het niet verlenen van hulp.
I never said you locked the doors when you saw her and didn't even help her.
De snelle- grensinterventieteams verlenen kortstondige hulp - laat dat duidelijk zijn.
The RABITs will render short-term assistance - we must be clear about that.
Wij verlenen waar nodig humanitaire hulp, inclusief voedselhulp.
Humanitarian aid, including food aid, is being provided where needed.
We verlenen humanitaire hulp in reactie op behoefte en we verlenen dergelijke hulp overal waar deze behoefte bestaat, zonder daarbij verdere politieke afwegingen te maken.
We provide humanitarian aid in reaction to need, and provide it where that need is, without considering politics.
Veel te vaak hebben de lidstaten geprobeerd een vinger in de pap te krijgen bij het verlenen van hulp.
All too often the Member States have tried to get in on the act where overseas aid is concerned.
Met deze bezwaren zeg ik niet dat er helemaal geen voorwaarden gesteld moeten worden aan het verlenen van hulp.
These reservations do not mean that I think aid should be given with no strings attached.
Voor individuele landen zijn algemene criteria leidraad, op grond waarvan beslissingen moeten worden genomen over het al of niet verlenen van hulp.
For individual countries, general criteria provide the guideline for decisions on whether or not aid should be given.
Ik ben het met de heer Khanbhai eens dat de EU haar beleid inzake het verlenen van hulp in deze geest moet aanpassen.
I agree with Mr Khanbhai that this is the spirit within which the EU should reassess its policy on aid.
In de context van de huidige economische en sociale crisis moet onze inzet gericht zijn op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben.
Against the backdrop of the current economic and social crisis, our actions must be targeted at granting aid to those who need it.
Tegelijkertijd is het land op internationaal niveau op velerlei terreinen actief, inclusief het verlenen van hulp aan slachtoffers van natuurrampen.
In addition, Taiwan is active in many areas at international level, and this includes aid for the victims of natural disasters.
te verlenen eerste hulp en medisch advies bij persoonlijke ongevallen.
first aid and medical advice to be given in the case of injury to persons.
No results found for this meaning.

Results: 693. Exact: 6. Elapsed time: 456 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo