Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "vermeld op het etiket" in English

indicated on the label
mentioned on the label
appear on the label
stated on the label

Suggestions

De categorie staat duidelijk vermeld op het etiket.
The category shall be clearly indicated on the label.
Voorts moet, in het geval van de Arzúa-Ulloa-kaassoorten de Granja en curado, deze hoedanigheid worden vermeld op het etiket.
Where Arzúa-Ulloa cheese is of the de Granja and curado types, this may be indicated on the label.
De toevoeging van maïs wordt niet vermeld op het etiket.
The addition of maize will not be mentioned on the label.
Alle ingrediënten moeten worden vermeld op het etiket van voor de eindgebruiker of instellingen bestemde voorverpakte levensmiddelen.
All ingredients must be mentioned on the label of pre-packaged foodstuffs intended for the final consumer or mass caterers.
Op enkele uitzonderingen na zal de lidstaat of het derde land waar het dier is gefokt en geslacht vanaf 1 april 2015 worden vermeld op het etiket van die vleeswaren.
As of 1 April 2015, with some exemptions, the Member State or third country where the animal was reared and slaughtered will appear on the label of such meats.
De aanduiding "mousserende wijn met toegevoegd koolzuurgas" als bedoeld in bijlage VIII, deel D, punt 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1493/1999, wordt vermeld op het etiket waarop de in die bijlage voorgeschreven verplichte aanduidingen zijn vermeld.
The term "aerated sparkling wine" as referred to in Annex VIII(D)(2)(f) to Regulation (EC) No 1493/1999 shall appear on the label bearing the compulsory particulars imposed by that Annex.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket van de flacon na EXP.
Do not use after the expiry date, which is mentioned on the label of the vial after EXP.
Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat alle vezelsoorten op uniforme wijze worden vermeld op het etiket van een textielproduct, ongeacht hun gewichtspercentage en hun populariteit bij consumenten.
The purpose of this amendment is to ensure that all fibres are indicated on the label of a textile product in a uniform manner irrespective of their percentage by weight and the prestige which they enjoy among consumers.
Het land van herkomst van textielproducten wordt vermeld op het etiket van deze producten.
The country of origin of textile products shall be indicated on the label of these products.
Indien het aanbevolen gehalte van het toevoegingsmiddel in volledig diervoeder wordt overschreden, moeten het identificatienummer van het toevoegingsmiddel, de naam en de toegevoegde hoeveelheid worden vermeld op het etiket van de voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen.
Where the recommended content of the additive in complete feedingstuff is exceeded, the identification number of the feed additive, its name and added amount should be indicated on the label of premixtures, compound feeds and feed materials
k28 | 2012-08 | Vermeld op het etiket van de parkeerplaats bij het station zal beschikbaar zijn vanaf het najaar van 2012 zijn... Vanaf medio 2013 met stopcontact!
k28 | 2012-08 | Mentioned on the label of the parking space at the station will be available from autumn 2012.
De FDA eist dat de ingrediënten in een levensmiddel worden vermeld op het etiket.
The FDA requires that the ingredients in a food be listed on its label.
De desbetreffende websiteadressen worden op zichtbare wijze vermeld op het etiket van biociden.
The relevant website addresses shall be indicated on the labelling of the biocidal products in a visible manner.
Niet gebruiken na de datum vermeld op het etiket en doosje achter "EXP".
Do not use after the expiry date stated on the label and carton.
Informatie over hoeveel tabletten en hoe vaak ze ingenomen moeten worden staat precies vermeld op het etiket.
Information on how many tablets and how often they should be taken will exactly be written on the dispensing label.
Elke chemische behandeling wordt vermeld op het etiket zoals bedoeld in artikel 28, en op of in de verpakking.
Any chemical treatment shall be noted either on the label provided for in Article 28 and on the package or inside it.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket en kartonnen verpakking (EXP.).
Do not use after the expiry date stated on the label and carton (EXP.).
Voor de inhoud dient, zoals vermeld op het etiket, de volgende equivalentie te worden gebruikt: 1 IE = 0,5458 μg retinylpalmitaat.
For the content, as set out on the label, the following equivalency shall be used: 1IU = 0,5458 μg retinyl palmitate.
De in punt 1.1.2, onder a), van deze bijlage genoemde informatie moet worden vermeld op het etiket.
The information listed in point 1.1.2(a) of this Annex shall be included in the label.
Niet te gebruiken na de vervaldatum (EXP) vermeld op het etiket.
Do not use after the expiry date (EXP) stated on the label.
No results found for this meaning.

Results: 48. Exact: 48. Elapsed time: 294 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo