Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "africa and latin america" in Dutch

Afrika en Latijns-Amerika
Afrika en Latijns Amerika
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse
Afrika en Latin Ameriki
I agree that everything suggests at present that the support should principally target Africa and Latin America.
Ik ben het ermee eens dat momenteel alles erop duidt dat de steun voornamelijk gericht moet zijn op Afrika en Latijns-Amerika.
Furthermore, many immigrants promote economic activities and business in Africa and Latin America.
Ook in Afrika en Latijns-Amerika zorgen geldovermakingen van migranten voor extra economische bedrijvigheid.
There are many countries in Asia, Africa and Latin America with a significant number of leprosy cases.
Er zijn veel landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika waar een aanzienlijk aantal gevallen van lepra bekend zijn.
What to do about the impoverished countries in Africa and Latin America.
Wat te doen aan de verarmde landen in Afrika en Latijns Amerika?
In a joint appeal to Members, 44 regions of Africa and Latin America demanded that the draft legislation be rejected.
In een gezamenlijk beroep op de leden hebben 44 Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse regio's geëist dat deze conceptwetgeving wordt verworpen.
The Community is letting in more and more emigrants from almost all the developing countries of Asia, Africa and Latin America, and so far, there is little expectation that the scale of this phenomenon will decline.
De Commissie laat steeds meer emigranten toe uit bijna alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse ontwikkelingslanden en er zijn tot nu toe weinig aanwijzingen voor dat de schaal waarop dit gebeurt kleiner zal worden.
The fight against terrorism, migration and relations with Africa and Latin America were also stressed.
De bestrijding van terrorisme, immigratie en de relaties met Afrika en Latijns-Amerika werden ook uitgelicht.
EU Member States, Africa and Latin America are under-represented in key posts.
EU-lidstaten, Afrika en Latijns-Amerika zijn ondervertegenwoordigd in sleutelposities.
Last year more than 1700 specialists from 60 countries from Europe, Asia, Africa and Latin America have undertaken studies at the university.
Vorig jaar meer dan 1700 specialisten uit 60 landen uit Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika hebben zich ertoe studies aan de universiteit.
Desmodium is a creeping or climbing plant of the Papilionaceae family, from the equatorial areas of Africa and Latin America where it grows mainly.
Desmodium is een kruipende of klimmende plant van de Papilionaceae familie uit de equatoriale gebieden van Afrika en Latijns-Amerika waar hij vooral groeit.
Many of the emerging powers of Asia are also now crossing oceans, searching for energy elsewhere - in Africa and Latin America.
Veel van de opkomende mogendheden in Azië steken nu ook de oceanen over op zoek naar energie elders - in Afrika en Latijns-Amerika.
At the beginning of the third millennium, they number almost 200 religious, spread throughout more than 30 homes in Italy, India, Central Africa and Latin America.
In het begin van het derde millennium zijn ze met bijna tweehonderd religieuzes, verdeeld over meer dan 30 huizen in Italië, India, Centraal- Afrika en Latijns-Amerika.
Of course, in Asia, Africa and Latin America, where hundreds of millions of mines undermine health and economic development every day, the issue is even bigger.
In Azië, Afrika en Latijns-Amerika is dit probleem echter veel groter aangezien daar honderden miljoenen mijnen de gezondheid en de economische ontwikkeling dagelijks ondergraven.
Amnesty International has recently identified China as one of the world's major arms exporters, with increasing influence in Asia, Africa and Latin America.
Amnesty International heeft onlangs China genoemd als een van's werelds grootste wapenexporterende landen, met toenemende invloed in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Subject: EU imports of meat from countries in Africa and Latin America
Betreft: EU-import van vlees uit landen in Afrika en Latijns-Amerika
Which countries in Africa and Latin America have been authorised to export beef to the EU?
Kan de Commissie mededelen welke landen in Afrika en Latijns-Amerika gemachtigd zijn om rundvlees uit te voeren naar de EU?
The coalition consists of the Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, the India Committee of the Netherlands (ICN), Kerk in Actie & ICCO Cooperation, Stichting Kinderpostzegels Nederland and local organisations in Asia, Africa and Latin America.
De coalitie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO Coöperatie, Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland, en werkt samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
more than 30 % in parts of Asia, Africa and Latin America;
meer dan 30 % in delen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika;
Mr President, we are trying to help poor countries in Africa and Latin America with little effect, but there can be no justification for failing to help the poor within the European Union.
Mijnheer de Voorzitter, we proberen de arme landen te helpen in Afrika en Latijns-Amerika, met weinig effect, maar er is geen rechtvaardiging voor het niet helpen van de armen binnen de Europese Unie.
Every year, thousands of men from Europe, the United States, Australia and Korea travel to poor countries in South-East Asia, Africa and Latin America to take part in this sickening form of tourism, and this almost always goes unpunished.
Jaarlijks reizen duizenden mannen uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en Korea naar arme landen in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika om daar aan deze misselijk makende vorm van toerisme te doen en dat blijft bijna altijd ongestraft.
No results found for this meaning.

Results: 41. Exact: 41. Elapsed time: 70 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo