Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "agricultural land" in Dutch

landbouwgrond landbouwgronden
landbouwareaal
agrarisch land
agrarische grond
landbouwarealen
landbouwoppervlakte
boerenland
agrarisch gebied
cultuurland
bouwland
cultuurgrond
The importance of afforestation of agricultural land reflects this.
Het belang dat aan de bebossing van landbouwgrond wordt gehecht, weerspiegelt dit feit.
The Farmland Principles refer to agricultural land investments in particular.
De Farmland Principles zijn speciaal bedoeld voor investeringen in landbouwgrond.
On former agricultural land, in which phosphorus availability levels...
Op voormalige landbouwgronden, waar de fosfaatbeschikbaarheid door...
In practice, many Flemish farmers have agricultural land in Wallonia.
In de praktijk bezitten veel Vlaamse landbouwers over landbouwgronden in Wallonië.
It means in effect that 35% of agricultural land cannot be sprayed.
Dat betekent namelijk dat 35 procent van het landbouwareaal niet bespoten mag worden.
the portion of agricultural land in the overall surface area;
de verhouding van het landbouwareaal tot de totale oppervlakte;
The largest part is agricultural land with vines, olive trees and fruit trees.
Het grootste deel is landbouwgrond met druiven, olijf- en fruitbomen.
Examples of such basic materials are energy, water and agricultural land.
Enkele voorbeelden van deze grondstoffen zijn energie, water en landbouwgrond.
Enjoy wide views over the Ouwervelden (agricultural land).
Geniet van het wijds uitzicht over de Ouwervelden (landbouwgrond).
For residences, pools, agricultural land condominiums.
Voor woningen, zwembaden, landbouwgrond flatgebouwen.
Given its diversity of agricultural land and climates, Europe produces a wide range of products.
Door zijn diversiteit aan landbouwgrond en klimaten produceert Europa een breed scala aan producten.
The transitional period was also designed to ease the process of restitution and privatisation of agricultural land.
De overgangsperiode was er ook op gericht het proces van privatisering en teruggave van landbouwgrond te vergemakkelijken.
A long-term compensation is necessary for afforestation of agricultural land to be attractive to farmers.
Wil de bebossing van landbouwgrond voor landbouwers een aantrekkelijke optie zijn, dan moet in compensatie op langere termijn worden voorzien.
The national/regional definition of agricultural land must be part of the rural development programme.
De nationale/regionale definitie van landbouwgrond moet in het programma voor plattelandsontwikkeling zijn opgenomen.
Bulgarian juridical persons with foreign participation cannot acquire ownership of agricultural land.
Bulgaarse rechtspersonen met buitenlandse participatie kunnen geen landbouwgrond verwerven.
Measurement unit of the quality of agricultural land in Hungary.
Meeteenheid van de kwaliteit van landbouwgrond in Hongarije.
Ductile pipes are used for drinking water supply, sewage disposal and irrigation of agricultural land.
Nodulaire buizen worden gebruikt voor drinkwatervoorziening, riolering en irrigatie van landbouwgrond.
These proposals includes bracken control and repair to historical boundary features which occur on agricultural land.
Deze projecten omvatten de beheersing van de varengroei en het herstel van historische grensmarkeringen op landbouwgrond.
Speed up the registration of agricultural land in the real estate cadastre.
Snellere registratie van landbouwgrond in het onroerend-goedkadaster.
Support the protection of agricultural land against unplanned urban development.
Ondersteunen van de bescherming van landbouwgrond tegen niet-geplande stadsontwikkeling.
No results found for this meaning.

Results: 585. Exact: 585. Elapsed time: 126 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo