Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "china and vietnam" in Dutch

China en Vietnam
VRC en Vietnam
Chinese en Vietnamese
General Footwear Ltd is part of a company group with related companies in China and Vietnam.
General Footwear Ltd maakt deel uit van een bedrijvengroep met verbonden ondernemingen in China en Vietnam.
China and Vietnam are subsidising the export of footwear in an unacceptable manner.
De wijze waarop China en Vietnam de uitvoer van schoeisel subsidiëren is onaanvaardbaar.
Some parties submitted that footwear produced in Brazil uses high quality leather and has therefore higher prices than China and Vietnam.
Sommige partijen merkten op dat het door de Braziliaanse producenten gebruikte leer van betere kwaliteit is en dat in Brazilië vervaardigde schoenen dus duurder zijn dan die uit de VRC en Vietnam.
Following disclosure, the complainant commented that the Commission did not further investigate the export prices of China and Vietnam.
Na de mededeling van feiten en overwegingen heeft de klager opgemerkt dat de Commissie geen nader onderzoek heeft gedaan naar de uitvoerprijzen van de VRC en Vietnam.
After all, children's and sports shoes from China and Vietnam are also sold at dumping prices.
Want Chinese en Vietnamese kinder- en sportschoenen worden per slot van rekening ook tegen dumpprijzen verkocht.
Some other interested party on the contrary submitted that the Brazilian prices needed to be properly adjusted because the leather of Brazilian footwear was of lower quality than the leather used in China and Vietnam.
Een andere belanghebbende merkte daarentegen juist op dat het leer van Braziliaanse schoenen van mindere kwaliteit was dan dat van Chinese en Vietnamese schoenen en dat de Braziliaanse prijzen daarom moesten worden gecorrigeerd.
The most successful European companies have embraced globalisation and outsourced low-value manufacturing to China and Vietnam.
De meest succesvolle Europese bedrijven zijn in de globalisering meegegaan en hebben hun laagwaardige fabricage naar China en Vietnam verplaatst.
The Commission has decided today to introduce protective tariffs on shoes from China and Vietnam.
Heden besloot de Commissie tot invoering van beschermende douaneheffingen op schoenen uit China en Vietnam.
TARIC code for imports originating in China and Vietnam
TARIC-code voor invoer van oorsprong uit China en Vietnam
It is recalled that imports from China and Vietnam have more than 28 % market share in the Union in the RIP, which is very substantial.
Er wordt aan herinnerd dat in het TNO de invoer uit China en Vietnam in de Unie een marktaandeel van ruim 28 % had, wat zeer aanzienlijk is.
My personal opinion is that the few suppliers of products from China and Vietnam have benefited.
Mijn persoonlijke mening is dat alleen een paar leveranciers uit China en Vietnam er wel bij zijn gevaren.
In fact, we have - as you pointed out - evidence of state intervention and of the granting of backdoor subsidies to manufacturers from China and Vietnam.
Zoals u heeft aangegeven, hebben wij immers aanwijzingen dat er staatssteun en verkapte subsidies zijn verleend aan producenten in China en Vietnam.
I base myself on your words: China and Vietnam have broken the rules.
Ik baseer me op wat uzelf zegt: China en Vietnam hebben de regels geschonden.
Those companies imported around 15 % of the product concerned originating in China and Vietnam during the IP.
Deze bedrijven voerden in het onderzoektijdvak circa 15 % van het betrokken product uit China en Vietnam in.
This allegation is based on the fact that trends in import volume and prices differ between China and Vietnam.
Deze bewering is gebaseerd op het feit dat de tendens wat omvang van de invoer en prijzen betreft voor China en Vietnam verschillend is.
With regard to the oral questions on footwear from China and Vietnam, I must point out that the Council will not take part in that debate.
Voorts deel ik mede dat de Raad niet zal deelnemen aan het debat over de mondelinge vragen met betrekking tot schoenen uit China en Vietnam.
Footwear from China and Vietnam (debate)
Schoenen uit China en Vietnam (debat)
Subject: Anti-dumping proceedings concerning imports of footwear with leather uppers from China and Vietnam
Betreft: Antidumpingprocedure voor uit China en Vietnam ingevoerd schoeisel met bovendeel van leder
The report showed that China and Vietnam practise dumping, as a result of which it was in the Community's interests to intervene.
Het onderzoek heeft aangetoond dat China en Vietnam zich aan dumping schuldig maken en daarom was het in het belang van de Gemeenschap om maatregelen te nemen.
Initially, with American aid, a Right-wing regime was put in power with no goal other than to sabotage China and Vietnam.
Eerst kwam met Amerikaanse steun een rechts regime aan de macht dat geen ander doel had dan het tegenwerken van China en Vietnam.
No results found for this meaning.

Results: 124. Exact: 124. Elapsed time: 125 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo