Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "december last year" in Dutch

december vorig jaar
december van vorig jaar
vorig jaar december
december van het afgelopen jaar
december jl
december van het vorig jaar
In December last year the Council agreed a consolidated wording of the decision.
December vorig jaar werd de Raad het eens over een geconsolideerde formulering van het besluit.
This appalling regime came unexpectedly to an end when the dictator died in December last year.
Aan dit afschuwelijk regime is in december vorig jaar onverwacht een eind gekomen doordat de dictator overleed.
We did not obtain satisfaction in December last year.
In december van vorig jaar kregen wij geen genoegdoening.
With the Council Decision of 4 December last year, the use of such feedingstuffs and such animal protein was banned for all agricultural livestock.
Met het besluit van de Raad van 4 december van vorig jaar werd het gebruik van dat voer, van dergelijke dierlijke eiwitten, verboden voor alle gebruiksdieren.
The Commission launched this discussion in December last year.
Vorig jaar december heeft de Commissie de discussie op gang gebracht.
You might recall that after the Baia Mare accident, the cyanide spill in Romania in January 2000, I created a task force that presented its final report in December last year.
Misschien kunt u zich herinneren dat ik na het ongeval in Baia Mare in Roemenië in januari 2000, waarbij een enorme hoeveelheid cyanide vrijkwam, een werkgroep in het leven heb geroepen, die vorig jaar december haar uiteindelijke rapport heeft ingediend.
This regulation replaces a former one that expired in December last year.
Deze verordening neemt de plaats in van een vorige die in december vorig jaar verstreek.
In December last year, we began taking applications for the public beta version.
In December vorig jaar, zijn we begonnen met het nemen van aanvragen voor de publieke beta-versie.
In December last year, the emperor, Napoleon Bonaparte, was persuaded to contemplate the possibility of defeat.
In December vorig jaar, werd de Keizer, Napoleon Bonaparte, overgehaald de mogelijkheid van een nederlaag te overwegen.
The trial, ended in December last year, gave them prison for 50 years.
Het proces, eind december vorig jaar, gaf hen een gevangenisstraf van 50 jaar.
Confidence among Dutch investors has decreased in December last year. Also, the prognosis weakened for the first quarter of 2016, reports ING.
Het vertrouwen onder Nederlandse beleggers is in december vorig jaar niet verder gestegen. Tevens is de prognose voor het eerste kwartaal van 2016 afgezwakt, meldt ING.
However, when in December last year Parliament had approved 32 amendments on second reading, things looked very different.
Toen het Parlement in december vorig jaar in tweede lezing 32 amendementen had aangenomen zag het er echter heel anders uit.
On 21 December last year, we issued a guidance paper on national risk assessment and mapping to encourage Member States in fostering a comprehensive risk-management culture.
Op 21 december vorig jaar hebben we een richtsnoer over het beoordelen en in kaart brengen van risico's op nationaal niveau uitgebracht om de lidstaten te stimuleren een allesomvattende risicobeheersingscultuur te koesteren.
Mr President, ladies and gentlemen, on 13 December last year Parliament debated and voted on the customs union.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, op 13 december vorig jaar heeft het Europees Parlement gedebatteerd en gestemd over de douane-unie.
The comprehensive resolution that you adopted on 14 December last year reflects the essential role that Parliament plays in this context.
Uit de uitgebreide resolutie die u op 14 december vorig jaar hebt aangenomen, komt naar voren dat het Parlement in dit verband een belangrijke rol speelt.
In taking power in December last year, President Camara promised to tackle corruption and anarchy and then to hand over power in democratic elections.
Toen kapitein Camara in december vorig jaar aan de macht kwam, beloofde hij niet alleen om hard op te treden tegen corruptie en anarchie, maar ook om na democratische verkiezingen de macht opnieuw over te dragen.
On 10 December last year the Commission proposed a mandate to negotiate the establishment of a European organization responsible for civil aviation safety.
Op 10 december vorig jaar heeft de Commissie een voorstel geformuleerd over een mandaat om onderhandelingen aan te gaan over de oprichting van een Europese organisatie die belast is met de veiligheid van de burgerluchtvaart.
This is despite the unmistakeable pronouncements of government leaders in December last year that economic policy and wages policy remain national responsibilities.
Dit ondanks de niet mis te verstane uitspraken van de regeringsleiders in december vorig jaar dat economisch beleid en loonpolitiek nationale verantwoordelijkheden blijven.
And I'll keep doing this for Ted, a baby tapir we captured in December last year also in the Pantanal.
Ik doe dit voor Ted, een babytapir die we gevangen hebben in december vorig jaar, eveneens in de Pantanal.
The estimated total, as of 14 December last year, stands at approximately EUR 24 million.
Op 14 december vorig jaar bedroeg de schade in totaal naar schatting circa 24 miljoen euro.
No results found for this meaning.

Results: 153. Exact: 153. Elapsed time: 134 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo