Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "dosage adjustment" in Dutch

dosisaanpassing doseringsaanpassing aanpassing van de dosering
aanpassing van de dosis
dosering aan te passen
doseringsaanpassingen

Suggestions

90
This necessitates individual dosage adjustment during therapy.
Dit maakt een individuele dosisaanpassing tijdens de therapie noodzakelijk.
No dosage adjustment is therefore required in patients with mild-to-moderate renal impairment.
Er is daarom geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een lichte tot matige nierfunctiestoornis.
No dosage adjustment is recommended for elderly patients solely on the basis of age.
Ouderen Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd.
No dosage adjustment is recommended for elderly patients solely on the basis of age.
Er wordt geen doseringsaanpassing aanbevolen voor oudere patiënten uitsluitend op basis van leeftijd.
No dosage adjustment is required in relation to age.
Voor ouderen is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk.
Use in elderly No dosage adjustment in elderly patients is necessary.
Gebruik bij bejaarden Een aanpassing van de dosering is niet nodig bij bejaarde patiënten.
Generally the increase was modest and not large enough to warrant dosage adjustment.
Over het algemeen was deze verhoging beperkt en niet groot genoeg om een dosisaanpassing te rechtvaardigen.
No dosage adjustment of CHAMPIX or co-administered medicinal products listed below is recommended.
Er wordt geen dosisaanpassing van CHAMPIX of de hieronder genoemde tegelijkertijd toegediende geneesmiddelen aangeraden.
Patients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
Patiënten met gestoorde leverfunctie Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk is (zie rubriek 5.2).
However, no systematic dosage adjustment is required.
Systematische dosisaanpassing is echter niet vereist.
No dosage adjustment is required in elderly (see section 5.2).
Er is geen doseringsaanpassing vereist bij ouderen (zie rubriek 5.2).
No dosage adjustment of lamivudine or stavudine is recommended.
Dosisaanpassing van lamivudine of stavudine is niet noodzakelijk.
Thus, no dosage adjustment is required for smokers.
Aldus is voor rokers geen dosisaanpassing vereist.
No dosage adjustment is required for patients with mild or moderate hepatic impairment.
Er is geen doseringsaanpassing vereist bij patiënten met lichte of matige leverinsufficiëntie.
Any subsequent dosage adjustment should be guided by clinical effect (tolerability and efficacy).
Elke volgende doseringsaanpassing moet geschieden op geleide van het klinisch effect (verdraagbaarheid en werkzaamheid).
No dosage adjustment is needed in patients over the age of 65 years.
Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk voor patiënten boven 65 jaar.
Therefore, no dosage adjustment based on gender is necessary.
Daarom is een dosisaanpassing volgens het geslacht niet nodig.
158 develops following adequate dosage adjustment, or disease progresses, discontinue treatment with Viraferon.
In geval van hardnekkige of terugkerende intolerantie na adequate dosisaanpassing, of indien de ziekte verergert, zet de behandeling met Viraferon stop.
No dosage adjustment is required for patients with hepatic impairment (see section 5.2).
Bij patiënten met leverfunctiestoornis is geen doseringsaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2).
Therefore, no dosage adjustment is recommended in patients with hepatic impairment.
Daarom wordt bij patiënten met een leverfunctiestoornis geen dosisaanpassing aanbevolen.
No results found for this meaning.

Results: 214. Exact: 214. Elapsed time: 113 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo