Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "dose knob" in Dutch

Turn the dose knob clockwise until your dose is seen in the dose window.
Draai de doseerknop kloksgewijs mee totdat uw dosis verschijnt in het doseervenster.
(c) Turn dose knob clockwise until a "2" appears in the dose window.
(c) Draai dan de doseerknop rechtsom totdat een "2" verschijnt in het doseervenster.
Pull dose knob out until it stops and the
Trek de doseerknop uit tot het niet verder kan en
The dose knob was not turned all the way.
worden ingedrukt: De doseerknop was niet helemaal gedraaid.
If you have not pushed in the injection button, simply turn the dose knob backward or forward to correct the dose.
Indien u de injectieknop niet heeft ingedrukt draai dan de doseerknop eenvoudig terugwaarts of voorwaarts om de dosis te corrigeren.
(c) Turn dose knob clockwise until a "2" appears in the dose window.
(c) Draai de doseerknop met de wijzers van de klok totdat een "2" verschijnt in het doseervenster.
(a) Turn the dose knob clockwise until the arrow appears in the dose window and a notch is felt or visually aligned.
(a) Draai de doseerknop kloksgewijs totdat de pijl verschijnt in het doseervenster en de markering voelbaar is of visueel op één lijn ligt.
If too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window.
Indien een te hoge dosis wordt ingesteld, draai de doseerknop dan linksom terug totdat de correcte dosis in het doseervenster verschijnt.
(a) Turn the dose knob clockwise until the arrow appears in the dose window and a notch is felt or visually aligned.
(a) Draai dan de doseerknop rechtsom totdat de pijl verschijnt in het doseervenster en de markering voelbaar is of visueel op één lijn ligt.
If you cannot turn the dose knob, or if your pen leaks, your full dose has not been delivered.
Opmerking: als u de doseerknop niet kunt draaien of uw pen lekt, is niet uw volledige dosis toegediend.
What if I cannot pull, turn, or push the dose knob?
Ik kan de doseerknop niet uittrekken, draaien of indrukken.
If is in the dose window and the dose knob will not turn: The cartridge in your BYETTA pen may not have enough liquid to deliver a full dose.
Als in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid: De patroon in uw BYETTA pen bevat mogelijk niet voldoende vloeistof voor een volledige dosis.
If is in the dose window and the dose knob will not turn: The injection button was not pushed in all the way and a complete dose was not delivered.
Als in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid: De injectieknop is niet helemaal ingedrukt geweest en er is geen volledige dosis toegediend.
Turn the dose knob clockwise until the number "2" is seen in the dose window.
Draai de doseerknop kloksgewijs mee totdat het cijfer "2" in het doseervenster verschijnt.
(c) Turn the dose knob clockwise until the dose appears in the dose window.
(c) Draai de doseerknop kloksgewijs totdat de dosis verschijnt in het doseervenster.
If the dose you have dialled is too high, simply turn the dose knob backward (anticlockwise) until the correct dose is seen in the dose window.
Indien de dosis die u heeft ingesteld te hoog is, draait u de doseerknop eenvoudig terug (tegen de wijzers van de klok in) totdat de correcte dosis in het doseervenster verschijnt.
If the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually aligned.
Indien de pijl niet zichtbaar is, draai dan de doseerknop rechtsom tot de pijl zichtbaar wordt en de markering voelbaar is of visueel op één lijn ligt.
(b) Pull dose knob out (in direction of the arrow) until a "0" appears in the dose window.
(b) Trek de doseerknop uit in de richting van de pijl totdat een "0" zichtbaar wordt in het doseervenster.
(b) Pull the dose knob out (in the direction of the arrow) until a "0" appears in the dose window.
(b) Trek de doseerknop uit in de richting van de pijl totdat een "0" zichtbaar wordt in het doseervenster.
(c) Turn the dose knob clockwise until the dose appears in the dose window.
(c) Draai dan de doseerknop rechtsom totdat de dosis verschijnt in het doseervenster.
No results found for this meaning.

Results: 49. Exact: 49. Elapsed time: 45 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo