Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "felt-tip pen" in Dutch

viltstift
stift
I need a felt-tip pen and some paper.
Oké, ik heb een viltstift en papier nodig.
What about it? It's in felt-tip pen.
Het is geschreven met een viltstift.
I've counted it, and I'm now marking the bills... in the upper left-hand corner in the second zero with a green felt-tip pen.
Ik heb het geteld... en ik merk de biljetten linksboven met een groene stift.
A spectator picks a card and - taking care that no one sees it - puts it, face down, on the conjuring table. Whip out a felt-tip pen and begin, on the back of a randomly-chosen card, to make a sketch.
Een toeschouwer kiest een kaart en legt die, zonder dat iemand ze ziet, met de beeldzijde naar onder op tafel. Je haalt een stift boven en begint op de achterkant van een lukraak gekozen kaart een tekening te maken.
Yes, I have, Ant or Dec. It's a personalized felt-tip pen.
Inderdaad, Ant of Dec. Een persoonlijke viltstift.
This position will be marked by the dye of the felt-tip pen after lowering the tip of the needle to the surface of the skull.
Deze positie wordt door de kleurstof van de viltstift gemarkeerd na verlaging van de punt van de naald naar het oppervlak van de schedel.
It's a personalised felt-tip pen.
Het is een persoonlijke felt-tip pen.
Could I have the green felt-tip pen?
Herr Raab, mag ik de groene viltstift even?
Draw the diagram shown here on a white poster board with a red felt-tip pen.
Teken de diagram zoals hier getoond op een wit karton met een rode pen met vilten punt.
But it looks like Lecktor went over this area with a felt-tip pen and tore it away.
Maar het lijkt wel of Lecktor hier met een viltstift overheen is gegaan en het afgescheurd heeft.
I need a felt-tip pen, and some paper.
Ik heb een pen nodig, en wat papier.
Remove the temporary Iashing and mark the ball position with a felt-tip pen (fig. 1f).
De servingdraadjes aansluitend verwijderen en de exacte positie van de kogel met een fineliner aangeven (afb. 1f).
Take a red felt-tip pen and mark these dates on your calendar: March 25th, June 16th, June 17th...
Gewapend met rode pen bekijken we op de kalender deze data: 25 maart, 16 juni, 17 juni...
Take the felt-tip pen and touch it to the page you've selected.
Neem de viltstift en markeer de door u gekozen pagina.
It's a personalised felt-tip pen.
The ink matches a felt-tip pen that was also found in the garbage.
De inkt komt uit een viltstift in het vuilnis.
Unfortunately, in this case it was a felt-tip pen you could buy at any office supply store anywhere.
Helaas, in dit geval was het een stift die je in elke winkel kunt kopen.
No results found for this meaning.

Results: 17. Exact: 17. Elapsed time: 39 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo