Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "fierce competition" in Dutch

hevige concurrentie
felle concurrentie
sterke concurrentie
scherpe concurrentie
moordende concurrentie
zware concurrentie
harde concurrentie
hevige concurrentiestrijd
geconcurreerd
pittige competitie
harder wordende concurrentie
felle concurrentiestrijd
Yes, I was... from Russell Springs in fierce competition today.
Ja, dat was ik... van Russell Springs in hevige concurrentie vandaag de dag.
The simultaneous narrowing of the margins as a result of the fierce competition more than ever requires a good risk and performance management.
Een gelijktijdig optredende verkrapping van de marges door hevige concurrentie vraagt meer dan ooit om goed risico- en performance-management.
But he'll have fierce competition from several new drivers, including Frankenstein.
Maar hij zal felle concurrentie hebben van diverse nieuwe piloten, waaronder Frankenstein.
In that general context, some sectors of European industry are faced with fierce competition from imports.
Binnen deze algemene context ondervinden enkele industrietakken in de Europese Unie felle concurrentie van geïmporteerde producten.
Caused by the fierce competition amongst prague retailers one has to have an outstanding window display to be noticed by customers.
Veroorzaakt door de sterke concurrentie tussen praag detailhandelaren moet men beschikken over een uitstekende etalage om opgemerkt te worden door de klanten.
The fierce competition for the acquisition of a major Dutch bank is evidence of this.
De sterke concurrentie rond de recente overname van een grote Nederlandse bank is hiervan het bewijs.
European, especially Italian, producers are experiencing fierce competition from new producers.
De Europese producenten, met name de Italiaanse, hebben te kampen met hevige concurrentie door nieuwe producenten.
According to the Government, Teracom and Boxer face fierce competition from other transmission platforms such as satellite operators.
Volgens de regering ondervinden Teracom en Boxer hevige concurrentie van andere transmissieplatformen, bv. satellietexploitanten.
The new context is the fierce competition from American producers of defence equipment faced by European business.
De nieuwe context is die van de felle concurrentie die de Amerikaanse producenten van militair materieel voeren tegen de Europese ondernemingen.
Race against fierce competition and perform stunts along the way! Use the arrow keys to steer, hit space to jump and Z for nitro.
Race tegen de hevige concurrentie en stunts uit te voeren langs de weg! Gebruik de pijltjestoetsen om te sturen, druk op de spatiebalk om te springen en Z voor nitro.
Interested parties claimed that the injury was caused by fierce competition from substitute products, in particular plastic pipes (polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC) & polypropylene (PP)).
Belanghebbenden beweerden dat de schade werd veroorzaakt door hevige concurrentie van vervangingsproducten, met name plastic pijpen (polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC) en polypropyleen (PP)).
The expert states that in any case the relevant French market is in general characterised by fierce competition and that there is a strong trend towards concentrations between companies.
De deskundige concludeert dat hoe dan ook de betrokken Franse markt over het algemeen met hevige concurrentie te maken heeft en dat er een sterke tendens bestaat in de richting van bedrijfsconcentratie.
I never said that the fierce competition that we were facing in the case of textiles was as a result of price or market distortions by the Chinese.
Ik heb nooit gezegd dat de hevige concurrentie in deze sector het gevolg was van prijs- of marktverstoringen door de Chinezen.
It's a complex industry, with fierce competition, tight budgets and high customer expectations. Leverage technology to improve your online presence and engage with your global customers across multiple devices and in their language.
Dit is een complexe branche met een hevige concurrentie, krappe budgetten en hoge verwachtingen van de klant. Maak gebruik van technologie om uw online presentatie te verbeteren en uw klanten wereldwijd via verschillende apparaten te bereiken in hun eigen taal.
RoyalSlider is the most direct competitor Slider Revolution in terms of download and both are in fierce competition, and to distinguish RoyalSlider has specialized in the management of mobile interfaces.
RoyalSlider is de meest directe concurrent Slider revolutie op het gebied van downloaden en beide zijn in de felle concurrentie, en om onderscheid te maken RoyalSlider heeft zich gespecialiseerd in het beheer van mobiele interfaces.
But which strategy should one choose to make the own business stand out in this fierce competition?
Maar welke strategie moet men kiezen om het eigen bedrijf te onderscheiden in deze felle concurrentie?
recognises that tourism is essentially a service industry, marked by fierce competition and a consumer-driven pursuit of quality.
Het toerisme is op de eerste plaats een dienstensector, die wordt gekenmerkt door sterke concurrentie en hoge kwaliteitseisen van de klanten.
One interested party claimed that the decrease of prices and the injury suffered by the Union industry is not caused by the imports from China but by the fierce competition between Union producers.
Eén belanghebbende voerde aan dat de daling van de prijzen en de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade niet werd veroorzaakt door de invoer uit China maar door de hevige concurrentie tussen producenten in de Unie.
The Commission notes that the forecasts for Javor Pivka's sales performance might today appear rather optimistic given that in 2005 and 2006 the sector faced fierce competition from the Far East which resulted in excess supply and pressure to reduce prices.
De Commissie tekent aan dat de prognoses voor Javor Pivka's verkoopprestaties thans misschien eerder optimistisch kunnen lijken, nu de sector in 2005-2006 te kampen kreeg met felle concurrentie uit het Verre Oosten, hetgeen resulteerde in een overaanbod en neerwaartse prijsdruk.
Consequently, we should invent a system of upwards harmonisation in terms of social rights and levels of social protection, so that there is no more of this fierce competition between employees, engineered by businesses and our institutions themselves.
Daarom moeten we zien te komen tot een systeem van grotere harmonisatie van de sociale rechten en de niveaus van sociale zekerheid, zodat het gedaan is met de felle concurrentie tussen werknemers, die door bedrijven en onze instellingen zelf wordt georganiseerd.
No results found for this meaning.

Results: 106. Exact: 106. Elapsed time: 377 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo