Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "in favour of" in Dutch

Suggestions

Realism has, however, now prevailed in favour of a multisectoral approach.
Het realisme heeft het echter gewonnen ten gunste van een multisectoriale benadering.
It appeals for an integrated policy in favour of island regions.
Het pleit vurig voor een geïntegreerd beleid ten gunste van de eilanden.
I am in favour of Atlanticism.
Ik zelf ben een voorstander van het Atlantisme.
Two users were in favour of repealing the measures.
Twee verwerkende bedrijven waren voorstander van de intrekking van de maatregelen.
The European Parliament is strongly in favour of EDF budgetisation.
Het Europees Parlement is een sterk voorstander van opneming van het EOF in de begroting.
I'm in favour of protocol.
Ik ben voorstander van het protocol.
Personally, I am in favour of more Europe.
Ik ben een voorstander van meer Europa.
We are in favour of genuine international solidarity, including increased foreign aid.
Wij zijn voorstander van serieuze internationale solidariteit, onder andere in de vorm van meer ontwikkelingssteun.
Secondly, we are in favour of transparency.
In de tweede plaats zijn wij voorstander van transparantie.
In general, my group is not in favour of funding undemocratic regimes.
Mijn fractie is er in het algemeen geen voorstander van om ondemocratische regimes met financiële middelen tegemoet te komen.
This regulation is therefore a strong signal in favour of a real European transport and infrastructure policy.
Deze verordening is om die reden een sterk signaal ten gunste van een heus Europees vervoers- en infrastructuurbeleid.
Pressure is mounting for them to withdraw in favour of a compromise candidate.
Druk is de montage voor hen die terug- trekken ten gunste van een compromis kandidaat.
Police spokesperson Rob van Velsen is in favour of free public transport.
Politiewoordvoerder Rob van Velsen is voorstander van gratis openbaar vervoer.
This moves the proportion in favour of anabolic characters with less androgenic results.
Dit verschuift de verhouding ten gunste van anabole karakters met minder androgene effecten.
It is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.
Deze beweging is tegenstander van supranationale organen en voorstander van intergouvernementele samenwerking.
We are broadly in favour of so-called flexible integration.
We staan door de bank genomen positief tegenover een zogeheten flexibele integratie.
There are probably arguments in favour of both sides.
De voorstanders van beide opties hebben uiteraard elk hun eigen redenen.
We voted in favour of this report.
Wij hebben voor dit verslag gestemd, hoewel we niet alle aanbevelingen volledig steunen.
And I am in favour of pressure to modernise factories.
Ook ben ik van mening dat er de nodige druk op bedrijven uitgeoefend dient te worden om hun fabrieken te moderniseren.
Naturally we are in favour of maximum air safety.
Uiteraard zijn ook wij voorstanders van een zo groot mogelijke veiligheid in de lucht.
No results found for this meaning.

Results: 15287. Exact: 15287. Elapsed time: 282 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo