Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "in order to adapt" in Dutch

met het oog op aanpassing aan
Met het oog op de aanpassing
om zich aan te passen aan
Europe must choose the right gear in order to adapt.
Europa moet de juiste middelen kiezen om zich aan te kunnen passen.
The United Nations must, moreover, operate better and become more efficient in order to adapt to the new circumstances.
De Verenigde Naties moeten daarnaast daadkrachtiger en efficiënter worden, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
It is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.
Zij is tevens noodzakelijk om ons aan te passen aan de veranderende regels van de wereldhandel.
If you had said we must reform them in order to adapt them, I would immediately have been in agreement.
Als u gezegd had dat wij ze moeten hervormen en aanpassen, zou ik onmiddellijk akkoord gegaan zijn.
All relevant articles mentioned should be scrutinized in order to adapt it to the new procedure with scrutiny.
Alle terzake doende artikelen moeten tegen het licht worden gehouden en worden aangepast aan de nieuwe procedure met toetsing.
Industry needs a 36 month lead-time in order to adapt their production processes to new technical requirements.
De industrie heeft een overgangsperiode van 36 maanden nodig om haar productieprocessen aan de nieuwe technische vereisten aan te passen.
The list should be completed in order to adapt to the developments of gender parity within the Union.
De lijst dient te worden aangevuld met het oog op aanpassing aan de ontwikkeling van gelijkheid van mannen en vrouwen in de Unie.
should be reduced in order to adapt it
moet worden verkleind zodat hij is aangepast
They exchanged raw material in order to adapt it further, wrote their own versions of one another's existing pieces and developed new material.
Ze wisselen elkaars ruw materiaal uit om het verder te bewerken, bestaande stukken van elkaar naar eigen hand te zetten en nieuw materiaal te ontwikkelen.
It will also have the occasion to show of flexibility and imagination in the assembly proposed in order to adapt as well as possible to your estimated budget.
Het zal ook de gelegenheid van flexibiliteit en verbeelding in de evenals mogelijke assemblage hebben te tonen wordt voorgesteld die aan uw geschatte begroting aan te passen.
For an enterprising company it is difficult to be too strict in schedule: one has to be dynamic in order to adapt quickly.
Voor een vooruitstrevende onderneming is het moeilijk al te strikt te zijn in haar schema: men moet dynamisch zijn ten einde zich snel te kunnen aanpassen.
The Commission has also undertaken an in-depth review of its own organisation and procedures in the area of foreign policy, in order to adapt them to these new challenges.
De Commissie heeft verder haar eigen organisatie en procedures op het gebied van de buitenlandse betrekkingen ingrijpend herzien om aan dergelijke nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
The Austrian list is constantly being updated in order to adapt it to the wording on the EU Common Military List.
De Oostenrijkse lijst wordt constant geactualiseerd om deze aan de tekst van de gemeenschappelijke EU-lijst aan te passen.
I am pleased that Europe has reiterated that support must be provided to developing countries in order to adapt to the effects of climate change.
Ik ben blij dat Europa opnieuw heeft bevestigd dat ontwikkelingslanden moeten worden gesteund om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
This is why, in order to adapt to the realities of the market, we need to evolve in a relatively flexible framework.
Om ons aan te passen aan de marktrealiteit hebben we in onze ontwikkeling daarom behoefte aan een betrekkelijk flexibel kader.
Education and training, especially life-long learning, has to be available to everyone in order to adapt to the changes in production and consumption patterns.
Iedereen moet toegang hebben tot onderwijs en opleiding, en dit levenslang, om zich te kunnen aanpassen aan veranderingen in productie- en consumptiepatronen.
It is first recalled that the Union industry reduced its capacity by 3 % over the period considered in order to adapt to the changing global market situation.
Er wordt ten eerste aan herinnerd dat de bedrijfstak van de Unie gedurende de beoordelingsperiode zijn capaciteit met 3 % heeft verlaagd om zich aan te passen aan de veranderende situatie op de wereldmarkt.
However, the various Commissions which have been established to review the existing legislation in order to adapt it to Islamic injunctions have not yet carried out any work.
Maar de verschillende commissies die zijn opgericht om de bestaande wetgeving te herzien om deze te kunnen aanpassen aan Islamitische geboden hebben nog niets ondernomen.
In any case, I believe that a certain amount of flexibility must be kept in order to adapt the effort to current and future requirements.
Naar mijn mening moeten wij hoe dan ook een zekere soepelheid behouden zodat we de inspanningen kunnen aanpassen aan de behoeften die blijken en die nog zullen blijken.
The Commission is also due to revise its legislation in three years' time, in order to adapt the legislation still further to future innovations.
Bovendien wordt van de Commissie verwacht dat ze haar wetgeving over drie jaar herziet teneinde deze opnieuw aan te passen aan de toekomstige vernieuwingen.
No results found for this meaning.

Results: 207. Exact: 207. Elapsed time: 636 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo