Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "largely based" in Dutch

grotendeels gebaseerd
vooral gebaseerd
hoofdzakelijk gebaseerd
groot deel gebaseerd
voornamelijk gebaseerd
The routes are largely based on existing local and regional routes.
De routes zijn grotendeels gebaseerd op reeds bestaande lokale en regionale routes.
This amendment is largely based on the latest Council text with some changes.
Dit amendement is grotendeels gebaseerd op de laatste tekst van de Raad met enkele wijzigingen.
The HIGH-TOOL model will be largely based on equations and elasticities developed in previous or ongoing research projects.
Het HIGH-TOOL model zal vooral gebaseerd worden op vergelijkingen en elasticiteiten ontwikkeld in eerdere of lopende onderzoeksprojecten.
Today, the world's energy system is largely based on oil, coal, gas and some nuclear sources. Security of supply, market prices, emissions and climate...
Vandaag de dag is ons globale energiesysteem vooral gebaseerd op olie, kolen, gas en enkele nucleaire bronnen. Leveringszekerheid, marktprijzen, emissies...
The rapporteur's proposals are largely based on the proposals by the Commission for the specific research programme (cf. p.
De voorstellen van de rapporteur zijn hoofdzakelijk gebaseerd op voorstellen van de Commissie in het kader van het specifieke onderzoeksprogramma (zie blz.
In 1945 he composed the song cycle 'Harawi' which forms the first part of the 'Trilogy of Love and Death' and is largely based on the legend of Tristan and Isolde.
De liedcyclus 'Harawi' schreef hij in 1945 en vormt het eerst deel van de 'Trilogie van Liefde en Dood', hoofdzakelijk gebaseerd op de mythe van Tristan en Isolde.
They determine the way we think and act far more than we suspect, and our legislation is also largely based on them.
Veel meer dan wij vermoeden bepalen zij ons denken en handelen en ook de wetgeving is daarop grotendeels gebaseerd.
The musical and theatrical life is largely based on myths and sagas conveyed in a modern form.
Het muzikale en theaterleven is grotendeels gebaseerd op mythen en sagen die in moderne vorm worden doorgegeven.
Early next month we will present an amended proposal, which will be largely based on this first reading and the discussions in the Council.
Begin volgende maand zullen wij een gewijzigd voorstel ter tafel leggen, dat grotendeels gebaseerd zal zijn op deze eerste lezing en op de besprekingen in de Raad.
The key point is this: the concerns expressed during the Lisbon referendum in relation to taxation, military neutrality and abortion were largely based on misinformation.
Het voornaamste punt is dit: de zorgen die tijdens het referendum over het Verdrag van Lissabon zijn geuit met betrekking tot belastingheffing, militaire neutraliteit en abortus, waren grotendeels gebaseerd op verkeerde informatie.
We have a verbal contract that's largely based on my ability to fix dryers.
We hebben een mondelinge overeenkomst, die grotendeels gebaseerd is... op mijn vermogen om drogers te repareren.
These exclusions should be largely based on existing criteria and reflect the principle of taxation at the place of consumption, while not imposing disproportionate administrative burdens upon certain traders.
Deze uitzonderingen dienen grotendeels gebaseerd te zijn op bestaande criteria en aan te sluiten bij het beginsel van belastingheffing op de plaats van verbruik, zonder dat aan bepaalde ondernemers onevenredige administratieve lasten worden opgelegd.
In medicine, we predict outcomes largely based on precedent because diseases tend to be unoriginal;
Bij geneeskunde, voorspellen we uitkomsten grotendeels gebaseerd op eerdere gevallen, omdat ziektes de neiging hebben om niet origineel te zijn;
The proposed research is largely based on results and findings from previous work of the partners of the P5/02 network.
Het huidige onderzoeksvoorstel is grotendeels gebaseerd op resultaten en bevindingen van eerder onderzoekswerk van de partners van het P5/02 netwerk.
New units which are largely based on an existing design (same vehicle family).
nieuwe voertuigen die grotendeels gebaseerd zijn op bestaand ontwerp (zelfde voertuigfamilie).
- the evaluation was largely based on a macroeconomic model (HERMIN) which suffered from significant limitations.
- de evaluatie was grotendeels gebaseerd op een macro-economisch model (HERMIN) dat ernstige beperkingen kende;
By contrast, the earlier management contracts (up to 2005) seem to have been largely based on price and compensation mechanisms involving a low degree of risk for DPLP.
Daarentegen lijken de eerdere beheerscontracten (tot en met 2005) grotendeels gebaseerd te zijn op prijs- en compensatiemechanismen waaraan een laag risico voor De Post was verbonden.
The result is the reinforcement of a European model which is largely based on tax, wage and welfare competition between locations.
Het resultaat is dat wij met een versterkt Europees model zitten, dat grotendeels gebaseerd is op de fiscale en sociale concurrentie tussen de gebieden.
This is largely based on an article which appeared in Die Zeit in June 2002 that contained an unacceptable number of inaccuracies and to which the Commission has responded.
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een artikel dat in juli 2002 in Die Zeit verscheen en een groot aantal onjuistheden bevatte waarop de Commissie heeft gereageerd.
The Fusion Associations are centres of excellence in fusion research and have an extensive network of collaborations, largely based on their experimental facilities.
Deze kernfusieassociaties zijn topcentra op het gebied van onderzoek naar kernfusie met een uitgebreid samenwerkingsnetwerk, dat grotendeels gebaseerd is op hun experimentele faciliteiten.
No results found for this meaning.

Results: 106. Exact: 106. Elapsed time: 128 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo