Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "lay down" in Dutch

Suggestions

1944
535
102
The Commission shall in each case lay down the time-limit for implementation of its decision.
De Commissie stelt per geval de termijn voor het toepassen van haar besluit vast.
We must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
Wij moeten dus regels vaststellen die in de verschillende nationale culturen kunnen gedijen.
For the purposes of implementing these provisions, Member States may lay down time-limits or guidelines.
De lidstaten kunnen met het oog op de uitvoering van deze bepalingen termijnen vaststellen of richtsnoeren uitvaardigen.
Member States should lay down the criteria for charging above marginal costs.
De lidstaten moeten de criteria vaststellen voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen.
This Regulation should therefore lay down the supervisory financial information to be reported by such groups to NCAs.
Deze verordening moet derhalve de door die groepen aan NBA's te rapporteren financiële toezichtinformatie vaststellen.
Member States should lay down rules on those penalties.
De lidstaten moeten voorschriften vaststellen inzake die sancties.
Regulatory authorities may lay down further requirements concerning the preparation of requests for derogation by relevant system operators.
Regulerende instanties mogen extra eisen betreffende het opstellen van afwijkingsverzoeken door de relevante systeembeheerders vaststellen.
Parliament may lay down a code of conduct for its Members.
Het Parlement kan gedragsregels voor zijn leden vaststellen.
The Member States may lay down additional rules supplementing these minimum requirements.
De lidstaten kunnen bepalingen ter aanvulling van die minimumeisen vaststellen.
Legislation should lay down minimum hygiene requirements.
De wetgeving dient minimumeisen op het gebied van hygiëne vast te stellen.
Yet he lay down his life for them.
Toch gaf hij voor hen zijn leven.
You lay down and roll over.
Jij legt je neer en rolt. Rollen.
Mr. Legree, lay down your whip.
Legree, leg uw zweep neer. Miss Eliza, reik Mr.
I will lay down my life for him if necessary.
Ik zou mijn leven geven voor hem indien nodig.
Go on, lay down and die.
Toe maar, ga liggen en sterf.
A love that I would lay down my life for.
Een liefde waar ik mijn leven voor zou geven.
I thought you just lay down a towel.
Ik dacht dat je een handdoek zou neerleggen.
So, please, lay down your crossbow.
Dus, a.u.b., leg de kruisboog neer.
I lay down, they come after me again.
Als ik me gedraag, komen ze weer achter me aan.
Pave Atlantic Avenue, lay down trolley tracks.
Bestraat Atlantic Avenue, met tramrails.
No results found for this meaning.

Results: 2601. Exact: 2601. Elapsed time: 296 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo