Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "length of time" in Dutch

tijdsduur
termijn
lengte van de tijd
duur van de periode
tijdsperiode
bewaringstermijnen
lang
verblijfsduur
langdurig
maximumtermijn
tijdvak
tijdsverloop
tijdspanne
lange
This length of time is dependent on a possible filling.
Deze tijdsduur is echter wel afhankelijk van de eventuele vulling.
The length of time from the beginning of menstruation up to ovulation can vary.
De tijdsduur vanaf het begin van de menstruatie tot aan de ovulatie kan variëren.
In this instance, the reasonable length of time is insufficient.
In dat geval is de redelijke termijn onvoldoende...
Now, the only difference here is the length of time during which professor Miller's heart will be stopped before completion of her medical treatment.
Nu, het enige verschil hier is de lengte van de tijd gedurende dewelke hoogleraar Miller's hart zal worden gestopt vóór de voltooiing van haar medische behandeling.
Most patients respond well to such treatment; the length of time your dog is going to need medication will depend on its individual response.
De meeste patiënten reageren goed op een dergelijke behandeling; de lengte van de tijd dat uw hond gaat medicijnen nodig heeft zal afhangen van de individuele respons.
The length of time that the tablet takes to fully disintegrate following oromucosal administration does not appear to affect early systemic exposure to fentanyl.
De tijdsduur die na oromucosale toediening nodig is voor het volledig uiteenvallen van de tablet lijkt geen invloed hebben op de vroege systemische blootstelling aan fentanyl.
Here Timeout Values are the length of time an application should wait for an answer from a network operation.
Hier zijn Verlooptijden de tijdsduur die een applicatie moet wachten op een antwoord van een netwerk operatie.
"eight-days long." that's the length of time Some grandfather clocks run before needing to be restarted.
"acht dagen", dat is de lengte van de tijd... die sommige staande klokken tikken, voordat ze weer opgewonden moeten worden.
Leaving it in a toilet for any length of time.
Achterlaten in een toilet voor langere tijd.
I think our length of time together on Destiny may be shorter than you think.
Ik denk dat die onbepaalde tijd, samen op de Destiny, misschien wel korter is dan je denkt.
These will usually be given twice daily over a considerable length of time.
Deze zullen gewoonlijk tweemaal per dag gedurende een langere tijd.
The length of time often taken for processing applications also discourages potential applicants.
De tijd die het verwerken van aanvragen vaak in beslag neemt, werkt ook ontmoedigend voor potentiële aanvragers.
The length of time that Porcilis AR-T DF is effective has also been studied.
Ook de werkingsduur van Porcilis AR-T DF werd onderzocht.
A man shouldn't grieve for that length of time.
Een man mag niet zolang rouwen.
And this is much longer than the average length of time we usually programme for Commission speeches.
Dat vergde natuurlijk wel enige tijd en zoals zo vaak het geval is, was dat meer dan wij hadden gepland voor de opmerkingen van de Commissie.
No-one's actually studied them for any length of time at all.
Niemand heeft ze daadwerkelijk bestudeerd voor een langere tijd.
That he'll tolerate you for any length of time.
Dat hij je voor een bepaalde tijd tolereert.
The length of time for which data are available.
De lengte van de periode waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
A suitable length of time should also be allowed to produce the amended statements.
Bovendien moeten passende termijnen worden vastgesteld voor het meedelen van de gewijzigde overzichten.
I have worked in the public sector for a considerable length of time.
Ik heb zelf geruime tijd in overheidsdienst gewerkt.
No results found for this meaning.

Results: 578. Exact: 578. Elapsed time: 156 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo