Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "liqueur wine" in Dutch

likeurwijn
likeurwijnen
alcoholrijke wijn
Subject: Classification of pommeau as liqueur wine
Betreft: Indeling van de Pommeau als likeurwijn
liqueur wine, that is to say, a product:
likeurwijn, te weten het product dat:
Lastly, I welcome the Committee on Agriculture's decision to accept separate technical definitions for fortified wine and fortified liqueur wine in Annex 1.
Tot slot ben ik heel blij dat de commissie landbouw de afzonderlijke technische definities voor geestrijke wijnen en likeurwijnen in bijlage 1 heeft goedgekeurd.
Wine (including sparkling wine, excluding liqueur wine), cider, perry and fruit wine [11]
Wijn (waaronder mousserende wijnen en met uitzondering van likeurwijnen), cider, perenwijn en vruchtenwijnen [11]
For the preparation of liqueur wine, the following products shall be used:
Voor de bereiding van likeurwijn worden de volgende producten gebruikt:
For the purposes of Annex VII(A)(4) to Regulation (EC) No 1493/1999, liqueur wine and semi-sparkling wine produced in the Community may bear a geographical indication.
Ter uitvoering van bijlage VII, deel A, punt 4, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mag in de Gemeenschap geproduceerde likeurwijn en parelwijn worden omschreven met een geografische aanduiding.
liqueur wine for the preparation of products not falling within CN code 2204.
likeurwijn voor de bereiding van andere producten dan producten van GN-code 2204.
For the purposes of exports to the Union, this term means a liqueur wine with stricter characteristics as regards sugar yield and content (initial natural sugar content 252 g/l).
Met het oog op de uitvoer naar de Europese Unie verwijst deze vermelding naar een likeurwijn met stringentere kenmerken ten aanzien van suikeropbrengst en -gehalte (initieel natuurlijk suikergehalte 252 g/l).
the term "liqueur wine" or "semi-sparkling wine";
de aanduiding "likeurwijn" of de aanduiding "parelwijn";
The operations referred to in paragraphs 1 to 4 of point A of this Annex for the preparation of a liqueur wine with a protected designation of origin may be performed only within the region referred to in paragraph 3.
De in de punt A. tot en met A. van deze bijlage bedoelde behandelingen voor de bereiding van likeurwijn met een beschermde oorsprongsbenaming mogen uitsluitend plaatsvinden in het in punt 3 bedoelde gebied.
However, the product cannot be regarded as a liqueur wine within the scope of heading 2204 as according to Additional Note 5(c) to Chapter 22 only the addition of a product derived from the distillation of wine is permitted.
Het product kan evenwel niet worden aangemerkt als een likeurwijn, als bedoeld bij post 2204, aangezien overeenkomstig aanvullende aantekening 5, onder c), op hoofdstuk 22, uitsluitend de toevoeging van een product verkregen van de distillatie van wijn is toegestaan.
for liqueur wines, the words "liqueur wine";
voor likeurwijnen de vermelding "likeurwijn";
used to describe a wine, a liqueur wine, a sparkling wine,
die wordt gebruikt voor de beschrijving van een wijn, likeurwijn, mousserende wijn, parelwijn
Conditions for use of the terms "liqueur wine", "semi-sparkling wine" and "aerated semi-sparkling wine" for wines from third countries
Voorwaarden voor het gebruik van de aanduidingen "likeurwijn", "parelwijn" en "parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd" voor producten van herkomst uit derde landen
derogating from Regulation (EC) No 43/2003 and amending it as regards the period for the submission of applications for aid for the ageing of Madeira liqueur wine and Azores wine
houdende afwijking van en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van steunaanvragen voor de rijping van de likeurwijn van Madeira en wijn van de Azoren
(c) for each batch, the harvest year, the technical characteristics of the liqueur wine concerned and, in particular, its total alcoholic strength, actual alcoholic strength, sugar content, total acidity and volatile acidity;
c) voor elke partij: oogstjaar, technische kenmerken van de betrokken likeurwijn en, met name, totaal alcoholgehalte, effectief alcoholgehalte, suikergehalte, totaal zuurgehalte en gehalte aan vluchtige zuren;
obtained from grape must or wine, which must come from vine varieties approved in the third country of origin for the production of liqueur wine and have a minimum natural alcoholic strength by volume of 12 % vol,
verkregen is uit druivenmost of wijn, welke producten afkomstig moeten zijn van wijnstoksoorten, die in het derde land van oorsprong zijn toegelaten voor de productie van likeurwijn en een natuurlijk alcoholvolumegehalte van 12 % vol of meer moeten bezitten, en wel
"Liqueur wine" means the product:
Onder "likeurwijn" wordt verstaan, het product:
"Liqueur wine" means a product which:
"likeurwijn", het product dat:
Liqueur wine (vino generoso) of "Condado de Huelva" aged more than three years by biological aging process, with an acquired alcoholic strength of 15-17 % vol.
Likeurwijn (vino generoso) "Condado de Huelva" die gedurende minstens drie jaar op biologische wijze is gerijpt en een effectief alcoholgehalte van 15-17 % vol heeft.
No results found for this meaning.

Results: 65. Exact: 65. Elapsed time: 102 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo