Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "need to adjust" in Dutch

moeten aanpassen
moet worden aangepast
hoeven stellen
moeten zich aanpassen
moeten worden aangepast
nodig hebben om zich aan te passen
They will need to adjust their policies.
De autoriteit zal haar beleid moeten aanpassen.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Voorzitter, de overheid zelf zal zich ook moeten aanpassen aan de informatiesamenleving.
This is for the reasons I adduced yesterday as rapporteur, namely the need to adjust the report to the interinstitutional agreement.
De reden daarvoor heb ik gisteren als rapporteur reeds uiteengezet: het verslag moet worden aangepast aan het interinstitutioneel akkoord.
The foot start lever enables you to begin exercising without the need to adjust the starting position.
Met de voetbediende starthendel kunt u beginnen te trainen zonder de startpositie in te hoeven stellen.
To see if we need to adjust your dose.
Ik zal je geregeld onderzoeken of we je dosis moeten aanpassen.
Let me begin by saying that fishermen will need to adjust to the depletion of fish stocks.
Laat ik beginnen bij de vissers, zij zullen zich moeten aanpassen aan het feit dat visbestanden uitgeput raken.
I'll be checking in with you to see if we need to adjust your dose.
Ik zal je geregeld onderzoeken of we je dosis moeten aanpassen.
When you start or stop taking Atripla your doctor will closely monitor your plasma levels of tacrolimus and may need to adjust its dose.
Wanneer u begint of stopt met het nemen van Atripla zal uw arts de plasmaconcentraties tacrolimus nauwgezet controleren en mogelijk de dosis daarvan moeten aanpassen.
If you start the BlackPro software for the first time, you may need to adjust a few settings for your specific situation.
Als je de BlackPro software voor de eerste keer start, zul je nog enkele instellingen moeten aanpassen aan jouw specifieke situatie.
For the first two years of reporting, a transitional period is necessary, given that Member States may need to adjust existing data collection mechanisms following the entry into force of this Regulation.
Aangezien de lidstaten de bestaande mechanismen voor gegevensverzameling misschien moeten aanpassen na de inwerkingtreding van deze verordening, moet voor de eerste twee verslagjaren worden voorzien in een overgangsperiode.
Mr President, it is only to be expected that enterprises need to adjust to the new conditions and challenges resulting from a global economy, increased competitiveness and social changes.
Mijnheer de Voorzitter, we kunnen niet anders dan ervan uitgaan dat ondernemingen zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en uitdagingen die voortvloeien uit een geglobaliseerde economie, meer concurrentie en maatschappelijke veranderingen.
Vern, you need to adjust your attitude.
Vern, je moet je houding veranderen.
We need to adjust the trajectory at launch to compensate.
We moeten het traject aanpassen bij de lancering om het te compenseren.
Then you need to adjust what we do here.
Daarna moet je je aanpassen aan wat we hier doen.
But tourists will need to adjust their watches.
Maar toeristen zullen hun horloges moeten bijstellen.
We need to adjust these two cameras in the north courtyard.
Deze twee camera's moeten meer naar het Noorden toe.
For your dictations, you'll need to adjust.
Voor uw dictee, moet u zich aan passen.
They need to adjust your meds.
Ze moeten alleen je medicijnen aanpassen.
The Commission recognises the need to adjust to the world market.
De Commissie is van mening dat een aanpassing aan de wereldmarkt noodzakelijk is.
Sheriff, we need to adjust the profile.
Sheriff, we moeten het profiel bijstellen.
No results found for this meaning.

Results: 190. Exact: 190. Elapsed time: 121 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo