Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "open-label" in Dutch

open-label
open label
openlabel
open- label

Suggestions

The immunogenicity of Prevenar has been investigated in an open-label, multicenter study in 49 infants with sickle cell disease.
De immunogeniciteit van Prevenar is onderzocht in een open-label, multicenter onderzoek onder 49 zuigelingen met sikkelcelziekte.
Enbrel has been studied in 2,680 patients with rheumatoid arthritis in double-blind and open-label trials.
Enbrel is bestudeerd bij 2680 patiënten met reumatoïde artritis in dubbelblinde en open-label studies.
In an open-label trial, 8 patients with facial neuralgia in herpes zoster received a cream containing the endocannabinoid palmitoylethanolamine.
In een open label onderzoek kregen 8 patiënten met aangezichtspijn (neuralgie van de nervus trigeminus) bij gordelroos een crème die de endocannabinoïde palmitoylethanolamine bevat.
Patients in this study (n=1,927) received open-label CHAMPIX 1 mg twice daily for 12 weeks.
Patiënten in dit onderzoek (n=1927) kregen gedurende 12 weken open label CHAMPIX 1 mg tweemaal per dag.
In the open-label study there was no difference in overall survival between patients treated with recombinant human erythropoietin and controls.
In de openlabel studie was er geen verschil in de algemene overleving tussen patiënten behandeld met recombinante humane erythropoiëtine en de controlegroepen.
In double-blind and open-label clinical trials, malignancies were reported in 66 of 2,688 abatacept-treated patients during 4,764 patient-years.
In dubbelblinde en openlabel klinische onderzoeken werden maligniteiten gemeld bij 66 van de 2.688 met abatacept behandelde patiënten gedurende 4.764 patiëntjaren.
Treatment of Pulmonary Embolism A randomised, open-label, clinical trial was conducted in patients with acute symptomatic PE.
Behandeling van longembolie Een gerandomiseerde, open-label klinische studie werd uitgevoerd bij patiënten met een acute symptomatische PE.
Dosages up to 4800 mg/ day have been well tolerated in long-term open-label clinical studies.
In langdurige, open-label klinische onderzoeken is gebleken dat doses tot 4800 mg per dag goed worden verdragen.
The data described below reflect exposure to Tasigna in 438 patients in an open-label multicentre study.
De hieronder beschreven gegevens weerspiegelen het gebruik van Tasigna bij 438 patiënten in een open-label multicentrisch onderzoek.
An open-label, single-arm, multicenter study was conducted in patients intolerant or resistant to imatinib.
Een open-label, enkelarmig, multicenter onderzoek werd uitgevoerd bij patiënten die intolerant of resistent waren voor imatinib.
In the open-label study there was no difference in overall survival between patients treated with recombinant human erythropoietin and controls.
In de open-label studie was er geen verschil in algemene overleving tussen patiënten behandeld met recombinant humaan erytropoëtine en de controlegroep.
ACR responses were maintained in the open-label extension study for up to 136 weeks.
ACR responses werden behouden in het open-label extensieonderzoek tot 136 weken.
Uncontrolled open-label studies suggest sustained long-term efficacy, although no controlled study has been conducted for longer than three months.
Niet-gecontroleerde open-label onderzoeken geven aanhoudende werkzaamheid op de lange termijn aan, hoewel geen gecontroleerd onderzoek is uitgevoerd gedurende meer dan drie maanden.
is controlled studies and one was an open-label study.
er waren dubbelblinde placebogecontroleerde studies en een was een openlabel studie.
Additionally, Enbrel has been studied in240 psoriatic arthritis patients who participated in 2 double-blind placebo- controlled studies and an open-label extension study.
Daarnaast is Enbrel bestudeerd bij 240 patiënten met artritis psoriatica die meewerkten aan 2 dubbelblinde placebo-gecontroleerde studies en een open-label verlengingsstudie.
Responses observed during the open-label period were similar to those observed in the double-blind period.
Responsen die werden waargenomen gedurende de open-label periode waren vergelijkbaar met de waargenomen responsen in de dubbelblinde periode.
Study 1 included an open-label phase, in which patients themselves elected to enrol.
Studie 1 omvatte een open-label fase waaraan de patiënten naar eigen keuze deelnamen.
1- An open-label, randomised, non-comparative multicenter study was conducted in patients who failed initial treatment with 400 or 600 mg imatinib.
1- Een open-label, gerandomiseerd, niet-vergelijkend multicenter onderzoek werd uitgevoerd bij patiënten die niet reageerden op de initiële behandeling met 400 of 600 mg imatinib.
In the open-label study there was no difference in overall survival between patients treated with recombinant human erythropoietin and controls.
Tijdens het open-label onderzoek kon geen verschil worden vastgesteld in algehele overleving tussen patiënten behandeld met recombinant humaan erytropoëtine en de controlegroep.
In the open-label study there was no difference in overall survival between patients treated with recombinant human erythropoietin and controls.
Tijdens het open-label onderzoek was er geen verschil in totale overleving tussen patiënten die werden behandeld met recombinant-humaan erytropoëtine en de controlegroep.
No results found for this meaning.

Results: 176. Exact: 176. Elapsed time: 118 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo