Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "temporary admission" in Dutch

For import or temporary admission into EU
Voor invoer of tijdelijke toelating in de EU
Member States shall prohibit the temporary admission, transits and imports of registered horses coming from South Africa.
De lidstaten verbieden de tijdelijke toelating, de doorvoer en de invoer van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika.
Re-export declarations may be made orally when discharging a temporary admission procedure for the goods referred to in paragraph 1.
Bij de aanzuivering van een regeling tijdelijke invoer voor de in lid 1 bedoelde goederen kan de aangifte tot wederuitvoer mondeling worden gedaan.
Goods to be placed under temporary admission
Onder de regeling tijdelijke invoer te plaatsen goederen
No guarantee should be required for goods placed under the temporary admission procedure where this is not economically justified.
Er mag geen zekerheid worden verlangd voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst, wanneer dit economisch niet verantwoord is.
Box I.: Complete only in case of importation or temporary admission to the Union.
Vak I..: alleen invullen in geval van invoer of tijdelijke toelating in de Unie.
Discharge of the temporary admission procedure in cases concerning means of rail transport, pallets and containers
Aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer in gevallen met betrekking tot middelen voor het vervoer per spoor, laadborden en containers
Describe the nature of the planned use of the goods to be placed under the temporary admission procedure.
Beschrijf de aard van het geplande gebruik van de goederen die onder de regeling tijdelijke invoer moeten worden geplaatst.
The authorisation for the use of the temporary admission procedure with partial relief from import duty shall not be granted for consumable goods.
Er wordt geen vergunning verleend voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten voor verbruiksgoederen.
It empowers the Commission to lay down, amongst others, the special conditions for the temporary admission and imports into the Union of registered equidae.
Deze richtlijn machtigt de Commissie tot het vaststellen van, onder meer, de bijzondere voorschriften voor de tijdelijke toelating en de invoer in de Unie van geregistreerde paardachtigen.
Commission Decision 92/260/EEC [2] provides that Member States are to authorise the temporary admission into the Union of registered horses coming from the third countries listed in Annex I thereto.
Beschikking 92/260/EEG van de Commissie [2] bepaalt dat de lidstaten de tijdelijke toelating in de Unie van geregistreerde paarden uit de derde landen die zijn opgenomen in bijlage I bij die richtlijn moeten toestaan.
In the case of such use or consumption, no declaration for the release for free circulation or temporary admission procedure shall be required.
In geval van zulk gebruik of verbruik moet geen aangifte voor het vrije verkeer of voor de regeling tijdelijke invoer worden ingediend.
- the temporary admission of registered horses as indicated in column 6,
- de tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, zoals aangegeven in kolom 6,
The overall period during which goods may remain under the temporary admission procedure shall not exceed 10 years, except in the case of an unforeseeable event.
Behoudens in niet voorziene gevallen, is de totale termijn gedurende welke goederen zich onder de regeling tijdelijke invoer mogen bevinden, niet langer dan 10 jaar.
Due to necessary requirements in relation to movement control and quarantine within South Africa this Decision relates only to the temporary admission and imports of registered horses.
In verband met de in Zuid-Afrika geldende voorschriften inzake controle op de verplaatsingen en quarantaine betreft deze beschikking alleen de tijdelijke toelating en de invoer van geregistreerde paarden.
The temporary admission procedure shall be applied taking account of the conditions under which the obligations stemming from such conventions have been accepted by the Parties in question.
De regeling tijdelijke invoer wordt toegepast met inachtneming van de voorwaarden waaronder de uit die verdragen voortvloeiende verplichtingen door de betrokken partijen zijn aanvaard.
In addition, it provides that only the imports and the temporary admission into the Union of registered horses from region BH-1 of that third country, as described in Annex I to Decision 2004/211/EC, are permitted.
Verder is daarin bepaald dat alleen de invoer en tijdelijke toelating in de Unie van geregistreerde paarden uit gebied BH-1 van dat derde land, zoals omschreven in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG, toegestaan is.
(2) The animal health conditions for temporary admission and imports into the Community of registered horses from certain parts of South Africa have been established by Commission Decision 97/10/EC(3).
(2) De veterinaire voorschriften voor de tijdelijke toelating en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit bepaalde delen van Zuid-Afrika zijn vastgesteld bij Beschikking 97/10/EG van de Commissie(3).
Where applicable under the relevant Article, enter the name and address of the non-Union owner of the goods to be placed under the temporary admission, as described in D.E.
Vermeld, wanneer van toepassing op grond van het desbetreffende artikel, de naam en adresgegevens van de niet-Unie-eigenaar van de goederen die onder de regeling tijdelijke invoer moeten worden geplaatst, zoals omschreven in G.E.
Time-limits for discharge of the temporary admission procedure in the case of means of transport and containers
Termijnen voor de aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer in het geval van vervoermiddelen en containers
No results found for this meaning.

Results: 142. Exact: 142. Elapsed time: 109 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo