Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the community eco-label" in Dutch

It is clear that the Community Eco-label has not yet achieved satisfactory market penetration.
Duidelijk is dat met de communautaire milieukeur nog geen bevredigende mate van marktpenetratie is bereikt.
The Community Eco-label is continually developing and adapting its long-term policy and strategy.
Het beleid rond de communautaire milieukeur evolueert voortdurend en past steeds zijn strategie en langetermijndoelstellingen aan.
Continuously inform all stakeholders about the Community Eco-label and its developments.
Alle belanghebbenden doorlopend informeren over de communautaire milieukeur en de ontwikkelingen terzake.
amending Decision 2000/728/EC establishing the application and annual fees of the Community eco-label
tot wijziging van Beschikking 2000/728/EG tot vaststelling van de aanvraagkosten en de jaarlijkse vergoedingen voor de communautaire milieukeur
The Community Eco-label is one of the tools that can help to reach this aim.
De communautaire milieukeur is een van de instrumenten met behulp waarvan dit doel kan worden bereikt.
The Community eco-label working plan for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004, set out in the Annex, is adopted.
Het werkprogramma inzake de communautaire milieukeur voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004, zoals uiteengezet in de bijlage, wordt aangenomen.
Progressively and systematically develop the cooperation and coordination between the Community eco-label and other eco-labels in the Member States.
Geleidelijk en systematisch de samenwerking en coördinatie tussen de communautaire milieukeur en andere milieukeuren in de lidstaten ontwikkelen.
Commission Decision 2000/729/EC of 10 November 2000 on a standard contract covering the terms of use of the Community Eco-label (OJ L 293, 22.11.2000, p. 20).
32000 D 0729: Beschikking 2000/729/EG van de Commissie van 10 november 2000 betreffende een standaardcontract inzake de voorwaarden voor het gebruik van de communautaire milieukeur (PB L 293 van 22.11.2000, blz. 20).
The EUEB, Member States and the Commission should promote the Community Eco-label in order to reach the agreed targets.
Het BMEU, de lidstaten en de Commissie dienen de communautaire milieukeur te promoten om de onderling overeengekomen streefcijfers te kunnen halen.
As stated in the previous working plan, co-ordination and co-operation between the Community Eco-label and other Eco-labels in the Member States should progressively become more systematic and comprehensive.
Zoals in het voorgaande werkprogramma is aangegeven, zouden de coördinatie en de samenwerking tussen de communautaire milieukeur en de andere milieukeuren in de lidstaten geleidelijk aan systematischer en meer omvattend moeten worden.
Study examples of where the Community Eco-label and other Eco-labels in the Member States are strongly complementary, and investigate possible joint actions.
Voorbeelden bestuderen van gevallen waarin de communautaire milieukeur en andere milieukeuren in de lidstaten elkaar in belangrijke mate aanvullen en de mogelijkheid van gezamenlijke acties onderzoeken.
Individual heating/air conditioning systems acquired after the certification with the Community eco-label shall be equipped with an automatic switch off when windows are opened.
Individuele verwarmings- en/of airconditioningsystemen die zijn aangeschaft na verkrijging van de communautaire milieukeur moeten worden uitgerust met een automatisch uitschakelingsmechanisme wanneer de ramen zijn geopend.
Similarly the Community eco-label website () is already a central source of all relevant information, and needs to be actively and jointly managed and regularly updated.
Evenzo is de website van de communautaire milieukeur () al een centrale bron met alle relevante informatie die actief en gezamenlijk moet worden beheerd en regelmatig moet worden bijgesteld.
In the long-term, more than half of European consumers should recognise the Community eco-label logo as a label of environmental excellence.
Op lange termijn moet meer dan de helft van de Europese consumenten het logo van de communautaire milieukeur herkennen als keur voor producten die op milieugebied goed scoren.
A variety of conditions need to be met in order for a product group to be considered as a priority for the Community eco-label.
Een productgroep wordt pas als prioritair voor de communautaire milieukeur beschouwd als aan allerlei voorwaarden is voldaan.
Metals or metallic compounds shall not be intentionally added as an ingredient in a product eligible for the Community eco-label with the exception of sodium, potassium, magnesium and calcium.
Metalen of metaalverbindingen mogen niet doelbewust als ingrediënt worden toegevoegd aan een product dat in aanmerking komt voor de communautaire milieukeur, met uitzondering van natrium, kalium, magnesium en calcium.
Pursuant to Regulation (EC) No 1980/2000, the Community eco-label may be awarded to a product possessing characteristics which enable it to contribute significantly to improvements in relation to key environmental aspects.
Op grond van Verordening (EG) nr. 1980/2000 kan de communautaire milieukeur worden toegekend aan een product waarvan de eigenschappen werkelijk kunnen bijdragen tot verbeteringen van essentiële milieuaspecten.
may decide that other eco-labels fulfil equivalent conditions to the Community eco-label pursuant to Regulation (EC) No 1980/2000.
lid 2, bedoelde procedure, kan besluiten dat andere milieukeuren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 voldoen aan voorwaarden die ten opzichte van de communautaire milieukeur gelijkwaardig zijn.
The Community Eco-label was introduced in 1992 to encourage businesses to develop goods and services with a reduced environmental impact throughout their whole life-cycle and to provide consumers with better information about these impacts.
De communautaire milieukeur werd in 1992 ingevoerd om bedrijven aan te zetten tot het ontwikkelen van producten en diensten die gedurende hun volledige levenscyclus minder negatieve milieueffecten hebben en om consumenten beter over deze milieueffecten te informeren.
Enlargement, with 10 New Member States in May 2004, has created new conditions for the development of the Community Eco-label and for contributing to the field of environmental communication and awareness-raising.
Door de uitbreiding met 10 nieuwe lidstaten in mei 2004 zijn er nieuwe voorwaarden ontstaan voor de ontwikkeling van de communautaire milieukeur en voor bijdragen aan communicatie en bewustmaking op milieugebied.
No results found for this meaning.

Results: 85. Exact: 85. Elapsed time: 237 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo