Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the countries of latin america" in Dutch

de landen van Latijns-Amerika
de landen in Latijns-Amerika
de Latijns-Amerikaanse landen
de landen van Latijns Amerika
de landen van Zuid-Amerika
Espionage to the countries of Latin America? - Hispasec
Spionage aan de landen van Latijns-Amerika? - Hispasec
Mr President, the countries of Latin America have undertaken far-reaching pension reforms with significant involvement by the World Bank.
Mijnheer de Voorzitter, de landen van Latijns-Amerika hebben vergaande pensioenhervormingen doorgevoerd, waarbij de Wereldbank aanzienlijk betrokken was.
In Article 1(2) of Regulation (EC) No 2258/96, the words the countries of Latin America and Asia are deleted.
In artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) Nr. 2258/96 worden de woorden de landen in Latijns-Amerika en Azië geschrapt.
It actually sanctions the appalling wage policies and the destruction of democracy that multinationals such as Chiquita and Dole bring to the countries of Latin America.
Het bekrachtigt in feite het rampzalige salarisbeleid en de verwoesting van democratie die multinationals als Chiquita en Dole met zich meebrengen in de landen in Latijns-Amerika.
Mr President, the countries of Latin America and the European Union have a cultural basis in common, which greatly facilitates the mutual relations between our peoples.
Mijnheer de Voorzitter, de Latijns-Amerikaanse landen en die van de Europese Unie kunnen verwijzen naar een gemeenschappelijke cultuur, en dat vergemakkelijkt de omgang tussen de in deze gebieden levende volkeren.
The changes taking place in Latin America should encourage the European Union to establish new cooperation relations with the countries of Latin America.
De veranderingen die in Latijns-Amerika plaatsvinden, moeten de Europese Unie aanzetten tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met de Latijns-Amerikaanse landen.
The European Union as a whole wants closer and stable cooperation with the countries of Latin America and its regional interconnections.
De Europese Unie als geheel wil een nauwere en stabiele samenwerking met de landen van Latijns-Amerika en de regionale interconnecties daarvan.
The reality of the countries of Latin America and the Caribbean region is such that the benefits of democracy on some occasions do not reach society as a whole.
Feit is dat de voordelen van de democratie in de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in sommige gevallen niet de algehele gemeenschap bereiken.
The countries of Latin America and the Caribbean continue to be first and foremost producers of primary goods and agricultural products.
De landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied produceren nog steeds in de eerste plaats primaire goederen en landbouwproducten.
We welcome the initiative of the Commission and the committee for increased cooperation between the EU and the countries of Latin America.
Wij zijn zeer verheugd over het initiatief van de Commissie en de commissie buitenlandse zaken tot een grotere samenwerking tussen de EU en de landen van Latijns-Amerika.
It is nevertheless important to realise that in the future the interests of poor ACP countries will continue to be better compared to the countries of Latin America.
Het is echter belangrijk te beseffen dat ook in de toekomst de voordelen voor de arme ACS-landen groter zijn dan die van de landen van Latijns-Amerika.
This report has our support because it emphasises the strengthening of relations between the EU and the countries of Latin America and the Caribbean.
We steunen dit verslag omdat het de nadruk legt op het versterken van de banden tussen de EU en de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben.
The European Union is founded on a system of values with regard to which the countries of Latin America have made significant progress in recent years.
schriftelijk. - De Europese Unie is gegrondvest op een systeem van waarden ten aanzien waarvan de landen van Latijns-Amerika de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.
However, I know the effects that the bilateral trade agreements signed between the European Union and the countries of Latin America could have on the economies of the outermost regions.
Ik ken echter ook de gevolgen die internationale handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika kunnen hebben voor de economieën van de ultraperifere regio's.
Climate change and global warming should remain a priority on the political agenda between the EU and the countries of Latin America and the Caribbean and a commitment to Copenhagen targets should be reinforced.
De klimaatverandering en de opwarming van de aarde moeten een prioriteit blijven op de politieke agenda van de EU en de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben, terwijl de inzet om de doelen van Kopenhagen te verwezenlijken moet worden versterkt.
We must, however, take particular care to ensure that the agreement does not harm small producers by strengthening the monopoly position of the large US multinationals, which control the banana market in the countries of Latin America.
Toch moeten we er goed voor waken dat de overeenkomst niet nadelig uitpakt voor kleine producenten doordat de monopoliepositie versterkt wordt van de grote Amerikaanse multinationals die de bananenmarkt in de landen in Latijns-Amerika in handen hebben.
Ladies and gentlemen, I would like to start by thanking Mr Salafranca not just for his report, but also for his constructive approach in the discussions between the European Union and the countries of Latin America and the Caribbean earlier this week.
Dames en heren, allereerst wil ik de heer Salafranca bedanken, niet alleen voor zijn verslag, maar ook voor zijn constructieve opstelling tijdens de besprekingen die eerder deze week hebben plaatsgevonden tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
All the elements I have mentioned should become part of a future Association Agreement, and at the same time pillars of the cooperation between the European Union and the countries of Latin America.
Tegelijkertijd zouden ze de basis moeten vormen voor een doeltreffende samenwerking tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika.
Financial instrument for the countries of Latin America, Asia, the Mediterranean region and South Africa *II
Financieel instrument "EC Investment Partners" ten behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Zuid-Afrika *II
Amongst the challenges which the European Union and the countries of Latin America and the Caribbean must face is the need to modernise education systems, to create an economic and social climate favourable to sustainable development and to establish mechanisms for good governance.
Een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribische gebied is de modernisering van het onderwijs, het scheppen van een gunstig economisch en sociaal klimaat, alsmede duurzame ontwikkeling en mechanismen van behoorlijk bestuur.
No results found for this meaning.

Results: 64. Exact: 64. Elapsed time: 302 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo