Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the government of pakistan" in Dutch

National identification no.: Pakistani 5430312277059 (fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan).
Nationaal identiteitsnummer: Pakistaans, 5430312277059 (frauduleus verkregen en ingetrokken door de regering van Pakistan).
The Government of Pakistan claims that it is reduced.
De regering van Pakistan beweert dat zij is verlaagd.
Water management has been acknowledged as an important priority for the Government of Pakistan.
Waterbeheer is door de Pakistaanse regering als een belangrijke prioriteit erkend.
Ladies and gentlemen, the European Parliament South Asia Delegation warned the Government of Pakistan of weaknesses in Benazir Bhutto's security measures as early as November.
Dames en heren, de delegatie voor Zuid-Azië van het Europees Parlement heeft de Pakistaanse regering al in november gewaarschuwd voor de zwakke punten in de veiligheidsmaatregelen rond Benazir Bhutto.
The EU has made it clear to the Government of Pakistan that it has a responsibility to protect its citizens and we count on it to do everything possible to ensure their safety.
De EU heeft de Pakistaanse overheid duidelijk gemaakt dat zij de plicht heeft om de Pakistaanse burgers te beschermen en om alles in het werk te stellen om hun veiligheid te garanderen.
The government of Pakistan is weak, corrupt, and riddled with traitors.
De regering van Pakistan is zwak, corrupt en vergeven van verraders.
On 12 November 2009 the Government of Pakistan organised elections in the region of Gilgit-Baltistan.
De regering van Pakistan heeft op 12 november 2009 verkiezingen gehouden in de regio Gilgit-Baltistan.
The government of Pakistan has decided to award the Khyber Dam to the Chinese.
De regering van Pakistan heeft besloten de Khyber Dam aan de Chinezen te gunnen.
The Council called upon the Government of Pakistan to address underlying causes of radicalisation, through a coherent approach that includes democratisation, socioeconomic development, education and inter-cultural dialogue.
De Raad roept de regering van Pakistan op om de onderliggende oorzaken van radicalisering aan te pakken, door een samenhangende aanpak waarvan democratisering, sociaal-economische ontwikkeling, onderwijs en een interculturele dialoog onderdeel zijn.
Furthermore, the second implementation report identifies priority areas for the EU in its human rights dialogue with the Government of Pakistan.
Voorts worden in het tweede implementatieverslag prioritaire gebieden voor de EU vastgesteld voor haar mensenrechtendialoog met de regering van Pakistan.
The Delegation of the Commission and Member States Embassies will continue to raise these issues with the Government of Pakistan.
De delegatie van de Commissie en ambassades van lidstaten blijven deze problemen bij de regering van Pakistan ter sprake brengen.
The government of Pakistan has indeed taken several important steps to improve the rights of minorities, for example, by allocating a minimum quota in public jobs.
De regering van Pakistan heeft inderdaad een aantal belangrijke stappen gezet om de rechten van minderheden te verbeteren, bijvoorbeeld door het toekennen van minimumquota voor overheidsbanen.
I also would expect the government of Pakistan to reinforce the measures that have been taken to fight the spread of violent extremism.
Daarnaast zou de regering van Pakistan de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van gewelddadig extremisme tegen te gaan, moeten intensiveren.
Vice-President Ashton has called on the government of Pakistan to take its responsibilities and provide adequate protection for those in official functions or in civil society who are threatened.
Vicevoorzitter Ashton heeft de regering van Pakistan met klem verzocht om haar verantwoordelijkheid te nemen en toereikende bescherming te bieden aan de mensen die worden bedreigd in overheidsfuncties of in de burgermaatschappij.
It is good that the government of Pakistan has reserved, or has promised to reserve, seats in the Senate for minorities, including women representing minority groups.
Het is goed dat de regering van Pakistan senaatszetels heeft gereserveerd of beloofd heeft te reserveren voor minderheden, inclusief vrouwen die minderheidsgroeperingen vertegenwoordigen.
We were encouraged by earlier steps taken by the government of Pakistan to try amending more controversial aspects of the laws.
We voelen ons gesterkt door de stappen van de Pakistaanse regering in het verleden, toen deze probeerde de meest controversiële onderdelen van de wetgeving te wijzigen.
Paragraph 19 about the institutions and the government of Pakistan is also important, as is the call for recognition of democracy and human rights.
Paragraaf 19 over de instellingen en de regering van Pakistan is ook belangrijk, evenals het verzoek om erkenning van democratie en mensenrechten.
What is required now is the firm commitment by the Government of Pakistan to crack down on terrorist networks so that further attacks can be prevented.
Wat nu nodig is, is een sterke inzet van de regering van Pakistan om de terroristische netwerken op te rollen, zodat verdere aanslagen kunnen worden voorkomen.
In partnership with the government of Pakistan, the EU will support the strengthening of the country's democratic institutions and structures.
In het partnerschap met de Pakistaanse regering zal de Europese Unie de versterking steunen van de democratische instellingen en structuren van het land.
The EU continues to work with the government of Pakistan, so as to urge it to continue its work on ratifying international instruments guaranteeing human, civil and political rights.
De EU blijft samenwerken met de Pakistaanse regering, teneinde haar te kunnen aanzetten tot verdere inspanningen om internationale instrumenten die de eerbieding van mensen-, burger- en politieke rechten moeten garanderen, te ratificeren.
No results found for this meaning.

Results: 109. Exact: 109. Elapsed time: 142 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo