Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the lebanese government" in Dutch

Hezbollah effectively prevents the Lebanese Government from exercising its full sovereignty.
Feitelijk weerhoudt Hezbollah de Libanese regering ervan haar soevereiniteit ten volle uit te oefenen.
The Lebanese Government has since resigned.
Inmiddels is de Libanese regering afgetreden.
We would encourage the Lebanese Government to take robust action in this field.
Wij willen de Libanese regering graag aanmoedigen om krachtige actie op dit gebied te ondernemen.
In 1937, the Lebanese government granted Father Jacques a subsidy for each person the Sisters took in.
Vanaf 1937 verleent de Libanese regering pater Jacques een subsidie voor iedere persoon die door de zusters wordt opgenomen.
The outcome will be a strategy which reflects the unique contributions each arm of the Lebanese Government can make to countering terrorism and violent extremism.
Het resultaat wordt een strategie waarbij ieder onderdeel van de Libanese regering een unieke bijdrage levert aan de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme.
It is in any event significant that even the two Hezbollah representatives in the Lebanese Government have voted against this dangerous compromise proposal.
Veelzeggend is in elk geval, mijnheer de Voorzitter, dat zelfs de twee vertegenwoordigers van Hezbollah in de Libanese regering tegen dit gevaarlijke compromisvoorstel hebben gestemd.
It is obvious that this must happen in cooperation with the Lebanese Government, but we must face up to this situation clearly.
Natuurlijk moet dit in samenwerking met de Libanese regering gebeuren, maar we mogen deze feiten niet uit het oog verliezen.
A specially manufactured M16-A4, from a shipment of weapons we sold to the Lebanese government in '09.
Een speciaal fabricaat van M16-A4 wapens, geleverd aan de Libanese regering in 2009.
The State Department and the Lebanese government have denied any claim to Farid.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Libanese regering eisen Farid niet op.
The Lebanese Government therefore needs to accept all its responsibilities here in order to create the conditions needed so that UNIFIL can exercise its mandate in full.
Het is in dit opzicht belangrijk dat de Libanese regering haar verantwoordelijkheid neemt en de omstandigheden creëert waaronder UNIFIL zijn mandaat volledig kan vervullen.
The redeployment of UNIFIL and the Lebanese Government's dispatch of a mixed security force to the south are, in our view, positive developments.
Wij beschouwen de hernieuwde inzet van UNIFIL en de stationering door de Libanese regering van een gemengde veiligheidsmacht in het zuiden als positieve ontwikkelingen.
It is precisely because Lebanon is a developing country that Parliament insists on not neglecting the social aspect of the reforms that the Lebanese Government might undertake.
Het is net omdat Libanon een ontwikkelingsland is dat het Parlement erop aandringt het sociale aspect van de hervormingen die de Libanese regering zou moeten doorvoeren, niet te verwaarlozen.
We have to support the Lebanese Government, both with regard to extending its authority throughout Lebanon and its taking responsibility for the reconstruction process.
Wij moeten de Libanese regering steunen, zowel bij het uitbreiden van haar macht naar heel Libanon als bij het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het proces van wederopbouw.
Expresses its wish that the Lebanese government will shortly join the negotiating table;
spreekt de wens uit dat ook de Libanese regering binnenkort aan de onderhandelingstafel plaatsneemt;
Syria, for its part, still has a considerable number of troops stationed in the country by virtue of the agreement with the Lebanese government.
Syrië is met instemming van de Libanese regering present met in de Libanon gestationeerde troepen.
With the end of the civil war in 1990, the Lebanese government launched a drug eradication program in coordination with the United Nations Development Programme (UNDP).
Bij het einde van de burgeroorlog in 1990, lanceerde de Libanese regering een drugvernietigingsactie in samenwerking met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP: United Nations Development Programme).
The MFA will consist of a donation of 30 million euros and a loan of 50 million euros to help the Lebanese Government take on post-war reconstruction and continue its economic revival.
De MFB zal bestaan uit een donatie van 30 miljoen euro en een lening van 50 miljoen euro om de Libanese Regering te helpen met de naoorlogse wederopbouw en de voortzetting van het economische herstel.
The Lebanese Government remains united and all the political parties, including Hizbollah, have pledged their support for Resolution 1701 and the political agreement it incorporates.
De Libanese regering is nog steeds eensgezind en alle politieke partijen, inclusief Hezbollah, hebben verklaard resolutie 1701 en het politieke akkoord dat daar onderdeel van is, te zullen steunen.
EU Member States are making a decisive contribution to the expanded UNIFIL peacekeeping force in support of the rapid extension of the Lebanese Government's authority throughout Lebanon.
De EU-lidstaten leveren een beslissende bijdrage aan de uitgebreide UNIFIL-vredesmacht ter ondersteuning van de snelle uitbreiding van het gezag van de Libanese regering in heel Libanon.
We therefore appeal to the Lebanese Government to submit this issue to the consideration of our colleagues in that country's parliament, so that a debate can be opened to allow progress to be made on this crucial issue.
Wij roepen de Libanese regering dan ook op deze kwestie voor te leggen aan onze collega's van het parlement van Syrië, opdat een debat in gang wordt gezet en voortgang kan worden gemaakt met deze cruciale zaak.
No results found for this meaning.

Results: 50. Exact: 50. Elapsed time: 78 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo