Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the liberal group" in Dutch

de liberale fractie
de liberalen
als liberale fractie
de ALDE-Fractie
Fractie van de Europese Liberale

Suggestions

But the liberal group feels nonetheless that this programme too must stay within the financial framework.
Maar de liberale fractie is wel van mening dat ook dit programma binnen het financiële kader moet blijven.
This is why the liberal group has now resubmitted my amendments.
De liberale fractie heeft mijn amendementen daarom nu opnieuw ingediend.
They are therefore unnecessary, and the liberal group is always opposed to such legislation.
Onnodige regelgeving dus en daar is de liberale fractie altijd tegen.
Here too, the liberal group has chosen to subscribe to the common position.
Ook hier kiest de liberale fractie ervoor het gemeenschappelijk standpunt te onderschrijven.
Everyone from the political groups and institutions knew that the liberal group had these objections.
Elk van de fracties en instellingen wist dat de liberale fractie deze bezwaren heeft.
This position is not one unanimously held by the liberal group, Mr President.
Mijnheer de Voorzitter, de liberale fractie staat niet unaniem achter dit standpunt.
Why, there are one or two Members from the liberal group here.
Van de liberale fractie zijn een of twee afgevaardigden komen opdagen.
Mr President, the liberal group had severe doubts as to whether or not to declare this resolution urgent.
Voorzitter, de liberale fractie had grote aarzeling deze resolutie tot urgentie te verklaren.
We will therefore support the amendment from the liberal group, but our population and the people of Zimbabwe do expect to see results very soon.
Wij zullen dus het amendement van de liberale fractie steunen, maar onze bevolking en het volk van Zimbabwe verwachten dan wel dringend resultaten.
Mr President, on behalf of the liberal group, I can say that we broadly support the Commission's proposals.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan namens de liberale fractie mededelen dat wij de voorstellen van de Commissie in grote lijnen steunen.
Consequently, the vast majority of the liberal group intends to support her in all aspects of her work, in which it has every confidence.
De overgrote meerderheid van de liberale fractie zal haar dan ook met volle overtuiging op alle punten steunen.
Having said that, the liberal group, which I am representing here, considers that the common position adopted by the Council is an excellent compromise.
Na deze precisering merk ik op dat de liberale fractie, die ik hier vertegenwoordig, het door de Raad aangenomen gemeenschappelijk standpunt een uitstekend compromis vindt.
What are the salient points for the liberal group?
Wat zijn de hoofdpunten voor de liberale fractie?
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the liberal group supports the tenor of the rapporteur's proposals.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, in grote lijnen steunt de liberale fractie de voorstellen van de rapporteur.
Mr President, let there be no misunderstanding: the liberal group will be voting for the disclosure Regulation.
Mijnheer de Voorzitter, de liberale fractie zal voor de verordening "openbaarheid" stemmen, daarover wil ik geen misverstand laten bestaan.
We in the liberal group want to see the principle of subsidiarity respected which is another reason why many of us are critical towards this proposal.
Wij van de liberale fractie willen het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen, wat ook voor velen van ons een reden is om het onderhavige verslag kritisch te beschouwen.
Mr President, Commissioner, colleagues, on behalf of the liberal group I would like to congratulate the rapporteur on the spade work she has done.
Voorzitter, commissaris, collega's, graag wil ik namens de liberale fractie de rapporteur complimenteren met haar verslag, en haar bedanken voor het monnikenwerk dat zij heeft verricht.
Right from the very first discussions on the 31 May, the liberal group have raised the importance of thorough preparation and legislation to facilitate the orderly functioning of this new larger market.
Van de kant van de liberale fractie is reeds bij de eerste behandeling, op 31 mei van dit jaar, gewezen op het belang van een reëel kader en reële wetgeving, waarmee het voor de nieuwe grotere markten gemakkelijker wordt gemaakt om zo goed mogelijk te functioneren.
You have been nominated by a political group, the liberal group specifically.
U bent voorgedragen door een fractie, namelijk de liberale fractie.
This item must be put on the agenda as soon as possible and as spokesman of the liberal group I should also like to warmly support what Mr Poettering has said.
Dit punt moet zo snel mogelijk op de agenda komen en ook als woordvoerder van de liberale fractie sluit ik mij daarom van harte aan bij wat de heer Poettering daarover heeft gezegd.
No results found for this meaning.

Results: 548. Exact: 548. Elapsed time: 116 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo