Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the lithuanian parliament" in Dutch

het Litouwse parlement
het parlement van Litouwen
het Litouws parlement
The Lithuanian Parliament passed much of it last December.
Het werd al in december door het Litouwse Parlement grotendeels aangenomen.
Furthermore, the Lithuanian Parliament's Committee on Human Rights has yet to present its conclusion on these proposed amendments.
Bovendien heeft de mensenrechtencommissie van het Litouwse parlement haar conclusies over deze voorgestelde wijzigingen nog niet gepresenteerd.
On Tuesday, 17 June, the Lithuanian Parliament adopted a new draft law henceforth prohibiting the use in public of communist and fascist symbols.
Op dinsdag 17 juni 2008 heeft het parlement van Litouwen goedkeuring gehecht aan een nieuw wetsontwerp dat het gebruik in de publieke ruimte van communistische en fascistische symbolen verbiedt.
The European Parliament believes that the adoption of the law on the protection of minors against the detrimental effects of public information by the Lithuanian Parliament represents a clear violation of the treaty.
Het Europees Parlement beschouwt goedkeuring van de wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke gevolgen van openbare informatie, door het parlement van Litouwen, als een duidelijke schending van het Verdrag.
The President welcomed the ratification of the Treaty of Lisbon by the Lithuanian Parliament.
De Voorzitter zegt verheugd te zijn over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door het Litouws parlement.
That is the question my colleagues put to our colleagues in the Lithuanian Parliament, the Seimas.
Dat is de vraag die wij aan onze collega's in het Litouws parlement, het Sejmas, moeten stellen.
The Lithuanian parliament recently approved changes to children protection legislation.
Het Litouwse parlement heeft de wetgeving rond kinderbescherming onlangs gewijzigd.
The Lithuanian Parliament has opened a third investigation after the President of Lithuania called for an inquiry.
Het Litouwse parlement opende een derde onderzoek nadat de president hierom gevraagd had.
The Lithuanian parliament opened a third investigation.
Het Litouwse parlement opende een derde onderzoek.
And yet we must maintain the demands for closure, even if our colleagues in the Lithuanian Parliament cannot accept them.
Wij moeten echter de sluiting van de kerncentrales blijven eisen, ook al wil het Litouwse parlement dit niet aanvaarden.
However, should the Lithuanian Parliament fail to comply with its international obligations, an intervention on behalf of the European Union is needed.
Wanneer het Litouwse parlement echter zijn internationale verplichtingen niet nakomt, moet namens de Europese Unie worden opgetreden.
As a democratic nation, we believe this matter should be decided by the Lithuanian parliament and the Lithuanian people.
We hebben hier met een democratische natie te maken, zodat wij van mening zijn dat het Litouwse parlement en het Litouwse volk zelf over deze kwestie moeten beslissen.
Today, too, Lithuania is no longer free: when the Lithuanian Parliament adopts a law aimed at protecting minors, it is castigated for its trouble and shunned.
Ook nu is Litouwen niet meer vrij: als het Litouwse parlement een wet aanneemt die gericht is op de bescherming van minderjarigen, wordt het daarvoor verketterd en in de ban gedaan.
In July the Lithuanian parliament approved changes to child protection legislation, although these are now under review by the national authorities.
In juli nam het Litouwse parlement wijzigingen van de wetgeving op het gebied van kinderbescherming aan, hoewel die nu door nationale instanties worden herzien.
The Lithuanian Parliament is expected to complete the examination of the amendment by December 16.
Verwacht wordt dat het Litouwse parlement de behandeling van het amendement op 16 december zal afronden.
As Auditor General, I have five years' experience of working closely with the Audit Committee in the Lithuanian Parliament.
Als auditeur-generaal heb ik vijf jaar intensief samengewerkt met het auditcomité van het Litouwse parlement.
I would, in particular, like to pay tribute to Lithuania and the speaker of the Lithuanian Parliament, who is here in the Chamber today.
Ik zou met name eer willen betuigen aan Litouwen en aan de voorzitter van het Litouwse parlement, die hier vandaag aanwezig is.
Ladies and gentlemen, let us also put this resolution on hold, at least until the end of the debate in the Lithuanian parliament.
Dames en heren, laten we deze resolutie in ieder geval uitstellen totdat het debat in het Litouwse parlement is afgesloten.
Therefore, it is unacceptable that in schools for indigenous national minorities, instruction in a language other than the mother tongue should be introduced from the first and second years, something which was recently decided by the Lithuanian Parliament.
Daarom is het onacceptabel dat op scholen voor inheemse plaatselijke minderheden vanaf het eerste en tweede jaar onderwijs wordt gegeven in een andere taal dan de moedertaal, zoals onlangs is besloten in het Litouwse parlement.
Please let me draw your attention to the fact that this law was vetoed by the former President of Lithuania, Valdas Adamkus, but he was overruled by the Lithuanian Parliament.
Ik zou u graag willen attenderen op het feit dat de voormalige president van Litouwen, Valdas Adamkus zijn veto over deze wet uitsprak, maar dat dit werd verworpen door het Litouwse parlement.
No results found for this meaning.

Results: 62. Exact: 62. Elapsed time: 116 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo