Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the pakistani authorities" in Dutch

de Pakistaanse autoriteiten
de Pakistaanse overheid
We wish the Pakistani authorities all success in increasing their efforts to fight extremism there.
We wensen de Pakistaanse autoriteiten alle succes bij het vergroten van hun inspanningen om het extremisme aldaar te bestrijden.
The EU should act decisively and consistently to persuade the Pakistani authorities to repeal this cruel law.
De Europese Unie moet resoluut en adequaat optreden om de Pakistaanse autoriteiten over te halen deze wrede wet in te trekken.
Did the Pakistani authorities really not know about this?
Was de Pakistaanse overheid hier werkelijk niet van op de hoogte?
We are also asking the Pakistani authorities for something, namely, to be more determined to consider this issue from a bilateral point of view in their relations with India.
Ook van de Pakistaanse overheid vragen we iets, namelijk om deze kwestie resoluter aan de orde te stellen in de bilaterale betrekkingen met India.
Has it protested to the Pakistani authorities about these events?
Heeft zij met betrekking tot deze feiten protest aangetekend bij de Pakistaanse autoriteiten?
That seems to be a sensible way to proceed and I do not know what further the Pakistani authorities can expect from the Greek Government.
Dat lijkt een verstandige handelwijze en ik weet niet wat de Pakistaanse autoriteiten verder nog van de Griekse regering zouden mogen verwachten.
Of course, tonnes of oil were spilt into the sea but, from that point on, the way the Pakistani authorities acted was incomprehensible.
Natuurlijk kwam toen een grote hoeveelheid olie in zee terecht, maar het optreden van de Pakistaanse autoriteiten daarna was onbegrijpelijk.
Mr President, for eight months now, Greek and Filipino sailors have been held by the Pakistani authorities.
Mijnheer de Voorzitter, reeds acht maanden worden Griekse en Filippijnse zeelieden vastgehouden door de Pakistaanse autoriteiten.
Heads of our European Union Missions in Islamabad have discussed the issue on several occasions with the Pakistani authorities, including Mr Kasuri.
De hoofden van onze EU-missies in Islamabad hebben de kwestie bij verschillende gelegenheden besproken met de Pakistaanse autoriteiten, onder andere met de heer Kasuri.
The Pakistani authorities should be aware that their country's image is being gravely damaged.
Ik hoop dat de Pakistaanse autoriteiten beseffen dat hun imago ernstig wordt geschaad.
I believe that the Pakistani authorities must demonstrate through action their declared commitment to the fight against extremism in this country by abolishing the blasphemy laws.
Ik ben van mening dat de Pakistaanse autoriteiten via maatregelen moeten laten zien dat zij zich inzetten voor de strijd tegen extremisme in dit land door de wetgeving inzake godslastering af te schaffen.
Such situations have occurred, and the Pakistani authorities have not reacted to them.
Dat is daadwerkelijk gebeurd en een reactie van de Pakistaanse autoriteiten bleef uit.
His request for the use of a bullet-proof car had been denied by the Pakistani authorities.
Zijn verzoek om een gepantserde auto was door de Pakistaanse autoriteiten afgewezen.
Five Community nationals, citizens of the European Union, are being held by the Pakistani authorities.
De Pakistaanse autoriteiten houden vijf burgers van de Europese Unie vast.
I think we should make every effort to stress these points with the Pakistani authorities, including with the President, when he visits Brussels soon.
Wij moeten al het mogelijke doen om deze punten te beklemtonen tegenover de Pakistaanse autoriteiten en de president, die binnenkort Brussel bezoekt.
Calls on the Pakistani authorities to release the accused journalists;
roept de Pakistaanse autoriteiten op de aangeklaagde journalisten vrij te laten;
Urges the Pakistani authorities to release all the detainees immediately;
verzoekt de Pakistaanse autoriteiten met klem alle gevangenen onmiddellijk op vrije voeten te stellen;
The Council is interested in the case of the Greek and Filipino seamen placed under house arrest in Pakistan and in the measures taken by the Pakistani authorities.
De Raad volgt het geval van de in Pakistan onder huisarrest geplaatste Griekse en Filippijnse zeelieden en de door de Pakistaanse autoriteiten getroffen maatregelen met belangstelling.
It would be most unfortunate if the Pakistani authorities were to believe that they could resolve the case by detaining the crew.
Het zou bijzonder jammer zijn als de Pakistaanse autoriteiten denken de zaak van de Tasman Spirit te kunnen oplossen door de bemanning gevangen te nemen.
We should therefore support the parliaments in Pakistan in their calls for more democracy, and, during our contacts with the Pakistani authorities, urge that President Musharraf keep the promises he has made.
Daarom moeten wij de parlementen in Pakistan steunen in hun eis voor meer democratie en er in onze contacten met de Pakistaanse autoriteiten op aandringen dat president Musharraf zijn beloften ook nakomt.
No results found for this meaning.

Results: 74. Exact: 74. Elapsed time: 127 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo