Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "uniform application" in Dutch

uniforme toepassing eenvormige toepassing
uniforme wijze worden toegepast
uniform worden toegepast
uniform wordt toegepast
homogene toepassing
uniforme tenuitvoerlegging
uniforme wijze wordt toegepast
uniforme uitvoering
eenduidige toepassing
gelijke toepassing
eenvormige uitvoering

Suggestions

Its main objective was to improve the internal market by simplification and more uniform application of VAT.
Hoofddoel daarvan was de interne markt te verbeteren, vooral door verder te gaan met de vereenvoudiging en de meer uniforme toepassing van de BTW.
This would enable effective market surveillance with a view to the uniform application of the directive.
Dat zou een effectief markttoezicht mogelijk maken op de uniforme toepassing van de richtlijn.
This should ensure the clear and uniform application of electronic invoicing.
Dit moet een duidelijke en eenvormige toepassing van elektronische facturering waarborgen.
Market surveillance is an essential instrument inasmuch as it ensures the proper and uniform application of Directives.
Markttoezicht is een essentieel hulpmiddel, aangezien het een juiste en eenvormige toepassing van de richtlijnen waarborgt.
The decision has to be made at Member State level in order to ensure a uniform application of any rules laid down.
Het besluit moet op lidstaatniveau worden genomen om te garanderen dat de vastgestelde regels op uniforme wijze worden toegepast.
Those requirements should now be transposed into Union law in order to ensure their uniform application in all Member States.
Om te garanderen dat deze eisen op uniforme wijze worden toegepast in alle lidstaten, moeten ze nu in EU-wetgeving worden omgezet.
These amendments avoid complicated procedures for approving rules and safeguard their uniform application in all the Member States.
Met deze amendementen kunnen wij ingewikkelde procedures voor het goedkeuren van deze voorschriften voorkomen en zorgen voor een uniforme toepassing in alle lidstaten.
It is necessary to identify this information in the model to ensure uniform application of those provisions.
Voor een uniforme toepassing van deze bepalingen is het noodzakelijk deze informatie in het model te vermelden.
It requires the Commission to adopt the necessary implementing rules to ensure their uniform application.
De Commissie dient de voor een uniforme toepassing noodzakelijke uitvoeringsvoorschriften vast te stellen.
A clarification is needed to ensure the uniform application of European law.
Om een uniforme toepassing van het Europese recht te waarborgen, is verduidelijking geboden.
To ensure uniform application, the Commission should propose minimum common standards for penalties.
Om een uniforme toepassing te garanderen moet de Commissie maatregelen voorstellen met gemeenschappelijke minimumsancties.
To ensure uniform application, the Commission must also be informed of these measures.
Om een uniforme toepassing te waarborgen moet de Commissie ook van deze maatregelen in kennis worden gesteld.
It is important that the review of implementation considers uniform application and is comprehensive.
Het is belangrijk dat de evaluatie van de uitvoering allesomvattend is en rekening houdt met een uniforme toepassing.
In the interests of a uniform application, Turkmenistan should be removed from Annex II with effect from 1 January 2016.
Met het oog op een uniforme toepassing, moet Turkmenistan met ingang van 1 januari 2016 worden geschrapt uit bijlage II.
explanatory notes and guidelines for the uniform application of this Convention;
toelichtingen en richtsnoeren voor de eenvormige toepassing van de conventie;
(13) Community audits and inspections must be organised in order to ensure the uniform application of the animal health provisions.
(13) Er moeten communautaire audits en inspecties worden georganiseerd om toe te zien op de uniforme toepassing van de veterinairrechtelijke voorschriften.
implementing measures to ensure the uniform application of this Regulation;
uitvoeringsmaatregelen met het oog op de uniforme toepassing van deze verordening;
In order to ensure the proper functioning and uniform application of the EWRS, it is necessary to lay down detailed procedures for information exchange.
Om de goede werking en de eenvormige toepassing van het EWRS te waarborgen, moeten gedetailleerde procedures voor de uitwisseling van informatie worden vastgesteld.
Rules specifying how liquidity calculations should be performed during the initial stage after the financial instrument is admitted to trading are required to ensure a consistent and uniform application across the Union.
Er zijn regels nodig waarin wordt gespecificeerd hoe de liquiditeitsberekeningen tijdens de initiële fase nadat het financiële instrument tot de handel is toegelaten, moeten worden verricht, om in de hele Unie een consistente en uniforme toepassing te garanderen.
A uniform application of the EEA State aid rules is to be ensured throughout the European Economic Area.
Een uniforme toepassing van de EER-regels inzake overheidssteun dient in de gehele Europese Economische Ruimte te worden gewaarborgd.
No results found for this meaning.

Results: 534. Exact: 534. Elapsed time: 122 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo