Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "verify the accuracy" in Dutch

bevestigt de juistheid
In particular, it allows individuals to verify the accuracy of information held about them.
Met name geeft dit recht de betrokkene de mogelijkheid om de juistheid van de informatie die over hem wordt bijgehouden, na te gaan.
verify the accuracy of the information; or
de juistheid van de informatie na te gaan; of
The competent authorities should take any measure they consider necessary to verify the accuracy of such declarations.
De bevoegde instanties dienen alle door hen nodig geachte maatregelen te nemen om de juistheid van deze aangiften te verifiëren.
Obviously it is impossible for the EU to make on-the-spot checks to verify the accuracy of these statements.
De EU kan vanzelfsprekend niet altijd en overal ter plaatse gaan controleren of deze verklaring volledig met de waarheid overeenstemt.
(c) take appropriate measures to verify the accuracy of such data.
c) zij nemen de nodige maatregelen om de juistheid van die gegevens te verifiëren.
The aim of the sampling plans shall be to verify the accuracy of weighing when fisheries products are permitted to be weighed on board.
Het steekproefplan heeft tot doel te verifiëren of de weging van visserijproducten die aan boord mag plaatsvinden, nauwkeurig verloopt.
The competent authority of the issuing State shall verify the accuracy of the information and sign it.
De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat bevestigt de juistheid van de inhoud en ondertekent het.
In the absence of further substantiation of this claim, the Commission was unable to verify the accuracy thereof at this stage.
Bij gebrek aan verdere onderbouwing van deze bewering, was de Commissie in dit stadium niet in staat de juistheid ervan te controleren.
Those authorities may also examine the content of any cargo in order to verify the accuracy of the information contained in those documents.
Deze autoriteiten kunnen ook de inhoud van de lading onderzoeken, teneinde de juistheid van de in voornoemde documenten vermelde gegevens te verifiëren.
The furnishing Party shall verify the accuracy of the information to be transferred.
De partij die de gegevens verstrekt, controleert de juistheid daarvan.
The competent authorities shall verify the accuracy of the declaration made to them by any appropriate means.
Om de juistheid van de aangifte te controleren, gebruiken de bevoegde instanties alle passende controlemiddelen.
You always have access to your personal information and you can verify the accuracy;
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren;
The Ombudsman may inspect the file of the Community institution concerned in order to verify the accuracy and completeness of its replies.
De ombudsman kan het dossier van de betrokken communautaire instelling controleren om de juistheid en volledigheid van haar reacties na te gaan.
Compliance with ISO 9000 and other quality programs increasingly requires manufacturers and researchers to verify the accuracy of infrared temperature sensors and systems.
Naleving van ISO 9000 en andere kwaliteitsprogramma's vereisen meer en meer dat fabrikanten en onderzoekers de nauwkeurigheid van infrarood-temperatuursensors en -systemen controleren.
I do not know whether this is in order, and I would therefore ask you to verify the accuracy of the procedure which was followed before this report reached the House.
Ik weet niet of dat volgens de regels is, dus ik verzoek u te controleren of de gevolgde procedure voorafgaande aan de behandeling in dit Huis correct is.
Audits of operations shall verify the accuracy and completeness of the corresponding expenditure recorded by the certifying authority in its accounting system and the reconciliation of the audit trail at all levels.
Audits van concrete acties controleren de juistheid en volledigheid van de overeenkomstige uitgaven die de certificeringsautoriteit in zijn boekhoudsysteem registreert en de afstemming van het audittraject op alle niveaus.
details of tests undertaken by manufacturers to verify the accuracy of the calculations and extrapolations;
details van tests uitgevoerd door producenten om de nauwkeurigheid van de berekeningen en extrapolaties te controleren;
Once individuals have had the opportunity to access their data and verify the accuracy and the lawfulness of the processing, the right of rectification enables them to require rectification of any incomplete or inaccurate information.
Pas als personen de kans hebben gehad hun gegevens in te zien en na te gaan of ze op een juiste en rechtmatige wijze zijn verwerkt, kunnen zij op grond van het recht op correctie onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
The French authorities shall take all appropriate measures to verify the accuracy of the declarations, by checking them in particular against the logbook referred to in Article 24(2).
De Franse autoriteiten nemen de nodige maatregelen om de juistheid van de aangiften te controleren, met name door ze te vergelijken met het in artikel 24, lid 2, genoemde logboek.
In case of doubts the approval authority responsible for issuing the approval shall reserve the right to verify the accuracy of this statement.
Bij twijfel behoudt de voor de goedkeuring bevoegde instantie zich het recht voor de juistheid van deze verklaring te controleren.
No results found for this meaning.

Results: 68. Exact: 68. Elapsed time: 266 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo