Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "youth unemployment" in Dutch

jeugdwerkloosheid werkloosheid onder jongeren
jongerenwerkloosheid
jeugdwerkeloosheid
werkloosheid van jongeren
Especially the high youth unemployment is scandalous.
Schandalig is daarbij vooral de hoge jeugdwerkloosheid.
A city that is groaning under high youth unemployment, transport indigestion and alarming air pollution.
Een stad die kreunt onder hoge jeugdwerkloosheid, een mobiliteitsindigestie en alarmerende luchtverontreiniging.
Another problem the ChristenUnie wants to address is youth unemployment, especially among minorities.
Een ander probleem dat de ChristenUnie wil aanpakken is de werkloosheid onder jongeren, vooral onder minderheden.
From this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Vanuit dit standpunt is het ook belangrijk om werkloosheid onder jongeren te bestrijden.
I would like to see more emphasis placed on youth unemployment.
Ik zou willen dat er meer aandacht werd besteed aan jongerenwerkloosheid.
Subject: Unacceptably high youth unemployment rates in Greece
Betreft: Ontoelaatbaar hoge jongerenwerkloosheid in Griekenland
We are today faced with a high rate of youth unemployment and underfinanced pension schemes.
We worden vandaag geconfronteerd met hoge jeugdwerkloosheid en ontoereikende financiering van de pensioenstelsels.
This money was used mostly to tackle long-term and youth unemployment.
Dit geld is voornamelijk gebruikt om langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid aan te pakken.
The problem of youth unemployment is growing.
Het probleem van de jeugdwerkloosheid neemt toe.
For example, my country has 50% youth unemployment.
In mijn land bij voorbeeld is een jeugdwerkloosheid van 50 procent.
In France, youth unemployment is 24%.
De jeugdwerkloosheid in Frankrijk bedraagt 24 procent.
Finally, there is a major crisis in youth unemployment.
Ten slotte verkeert de jeugdwerkloosheid in een grote crisis.
We are dealing here with a measure against youth unemployment.
Het gaat hier om een maatregel tegen de jeugdwerkloosheid.
We cannot forget that youth unemployment figures are overwhelming throughout Europe.
We mogen niet vergeten dat de jeugdwerkloosheid bijna overal in Europa ontstellend hoog is.
We will have to intensify our efforts to combat youth unemployment and reduce early school-leaving.
We zullen onze inspanningen moeten vergroten om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en vroegtijdige schoolverlating te verminderen.
Similarly, there is a very serious youth unemployment problem.
De werkloosheid onder jongeren is eveneens een ernstig probleem.
The youth unemployment rate is above 20 %.
De jeugdwerkloosheid is meer dan 20 %.
In this respect also the fight against youth unemployment remains important.
In dit verband blijft ook de strijd tegen jeugdwerkloosheid belangrijk.
Has it made proposals to Greece specifically for tackling youth unemployment?
Heeft zij concrete voorstellen aan Griekenland gedaan om het probleem van de werkloosheid onder jongeren aan te pakken?
Second, the data on youth unemployment are based on active labor-market participants.
In de tweede plaats zijn de cijfers over de jeugdwerkloosheid gebaseerd op actieve deelnemers aan de arbeidsmarkt.
No results found for this meaning.

Results: 462. Exact: 462. Elapsed time: 268 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo