Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "sinaptic" in English

Cortexul lui era în pragul colapsului sinaptic.
His cortex was on the verge of synaptic collapse.
Cred că e un fel de stimulator sinaptic.
I'm guessing it's some kind of synaptic stimulator.
Lobul lui temporal stâng prezintă semne de colaps sinaptic masiv.
His left temporal lobe is showing signs of synaptic failure.
Pragul sinaptic se va afla la capătul coridorului 63 D.
The synaptic threshold will be at the end of corridor 63 delta.
aștept rezultatul de la scanerul sinaptic.
I'm waiting on the result of his synaptic scan.
Abia aștept să-mi perfecționez tehnicile după ce vom termina transferul sinaptic.
I look forward to perfecting my romantic skills once we've completed the synaptic transfer.
La naștere, un chirurg îi scoate copilului lobul parietal și îl înlocuiește cu un procesor sinaptic.
When they're born, the surgeon removes the child's parietal lobe... and replaces it with a synaptic processor.
Control sinaptic, amplificație neuromusculară, capacitate de zbor.
Synaptic controls, neuromuscular amplicifation, flight capability.
Receptorii postsinaptici sunt cei care produc stimularea neuronală cu eliberare de noradrenalină, dopamine și serotonină în spațiul sinaptic.
Postsynaptic receptors are those that produce stimulating neuronal release of noradrenaline, dopamine and serotonin in the synaptic space.
Un lichid natural sinaptic întâlnit în conductele lui Talyn.
A synaptic fluid naturally occuring in Talyn's conduits.
Îmi amintesc eseul scris de tine la scoalã, despre... Rutinele comportamentului sinaptic.
I remember that paper you wrote in school about... synaptic... behavior routines.
Structura conține un emițător neuro sinaptic.
The structure contains a synaptic transmitter.
Ma relaxam un pic cu simulatorul asta sinaptic.
I've been using this synaptic stimulator.
El citează teoria lui Freud despre comunicarea pre-lingvistică Și sugerează că domeniul sinaptic psihic ar explica o mulțime de lucruri.
He cites Freud's theory of pre-language communication and suggests the psychic synaptic field would explain a lot of things.
Un impuls electric parcurge lungimea unui neuron și se oprește la un gol sinaptic.
An electrical impulse runs the length of a neuron and stops at a synaptic gap.
Ceea ce făcea el de fapt, neutraliza elementele chimice din golul sinaptic.
What it was actually doing... was neutralizing the chemicals in the synaptic gap.
Nu au produs răni ale țesutului... dar, afectează anumite funcționalități la nivel sinaptic.
They haven't caused any tissue damage... but they're impairing certain synaptic functions.
Intra în soc sinaptic.
He's gone into synaptic shock.
Intră în șoc sinaptic.
He's gone into synaptic shock.
E un inhibitor sinaptic adaptiv.
It's an adaptive, synaptic inhibitor.
No results found for this meaning.

Results: 38. Exact: 38. Elapsed time: 108 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo