Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Tiered pricing" in Nederlands

gedifferentieerde prijsstelling
prijsschijven
Tiered pricing depending on the space (20 â on the waterfront)...
Gedifferentieerde prijsstelling afhankelijk van de ruimte (â 20 aan de waterkant)...
In October 2002 the Commission submitted a proposal to Council based on Article 133 of the Treaty relating to the tiered pricing of medicines sold in developing countries.
In oktober 2002 heeft de Commissie bij de Raad een op artikel 133 van het Verdrag gebaseerd voorstel ingediend over de gedifferentieerde prijsstelling voor geneesmiddelen die in de ontwikkelingslanden worden verkocht.
U. whereas to prevent trade diversion into EU market of pharmaceuticals sold ad tiered prices in developing countries, the Council adopted an innovative legal instrument to incentivise the pharmaceutical industry to sign up to "tiered pricing",
U. overwegende dat de Raad ter voorkoming van verlegging van de handel naar de Europese markt van geneesmiddelen die tegen gedifferentieerde prijzen in ontwikkelingslanden zijn verkocht een innoverend wetsinstrument heeft aangenomen om de farmaceutische industrie te stimuleren de "gedifferentieerde prijsstelling" toe te passen,
Costly between 8.00 u... 22.00 clock... Tiered pricing...
Duur tussen 8.00 u... 22.00 uur... Verstoorde prijzen...
"Tiered pricing" should be effective before 2006 when the TRIPs agreement is expected to be implemented in LDCs and consequently importing of generic products is hampered.
"Prijsschijven" dienen vóór 2006 van kracht te worden, wanneer de TRIPs-overeenkomst naar verwachting in de minst ontwikkelde landen ten uitvoer wordt gelegd en daardoor de invoer van generieke middelen wordt belemmerd.
The Commission will continue to promote tiered pricing, technology transfer and local production, to facilitate sustained access to affordable medicines.
Zij zal blijven streven naar de invoering van een stelsel van gedifferentieerde prijsbepaling, overdracht van technologische kennis en lokale productie, om blijvende toegang tot geneesmiddelen tegen betaalbare prijzen te bevorderen.
We are working towards a global system of tiered pricing that will supply markets on a sustainable basis.
Wij werken aan een wereldwijd stelsel van gedifferentieerde prijzen, dat levering aan markten op basis van duurzaamheid mogelijk maakt.
The introduction of tiered pricing must guarantee that essential drugs are sold to the developing countries at the lowest possible price (cost price).
Een gedifferentieerde prijsstelling moet ervoor zorgen dat de noodzakelijke geneesmiddelen zo goedkoop mogelijk (tegen kostprijs) verkocht worden aan de ontwikkelingslanden.
Third, the Commission encourages pharmaceutical companies to adopt schemes, such as tiered pricing, under which medicines are sold in poor and developing countries at considerably lower prices than in developed countries.
Ten derde spoort de Commissie farmaceutische bedrijven aan tot de invoering van regelingen zoals prijsdifferentiatie, op basis waarvan geneesmiddelen in arme en ontwikkelingslanden tegen aanzienlijke lagere prijzen kunnen worden verkocht dan in ontwikkelde landen.
As far as we are concerned, we are also willing, at European Union level, to move ahead with this issue if it allows us to make progress on the issue of tiered pricing.
Wij zijn trouwens als Unie bereid hierin verder te gaan als daarmee vooruitgang kan worden geboekt bij de gedifferentieerde behandeling.
Finally, I wish to say that a global fund cannot succeed and will not get our support without a commitment from industry to a global, tiered pricing system.
Tot slot zou ik willen zeggen dat een wereldfonds niet kan werken en niet onze steun zal krijgen zonder een engagement van het bedrijfsleven voor een globaal, trapsgewijs prijzensysteem.
And another fact that the 'tiered pricing' allows the lowest possible prices to the poorest countries while keeping higher prices in developed countries.
Een ander feit is dat "prijsschijven" het mogelijk maken dat in de armste landen de laagst mogelijke prijzen gelden, terwijl in de ontwikkelde landen hogere prijzen gehandhaafd blijven.
(d) promote a tiered pricing mechanism for key pharmaceuticals for developing countries that will guarantee the lowest possible prices;
(d) een gedifferentieerd prijsstelling smechanisme voor belangrijke farmaceutische producten voor ontwikkelingslanden te bevorderen waardoor de laagst mogelijke prijzen worden gewaarborgd;
A tiered pricing mechanism is one of the strategies, along with the use of the TRIPs safeguards and promoting generic competition, that aims at achieving prices that will be affordable for the developing countries.
Een gedifferentieerd prijsstellingsmechanisme is, in combinatie met het gebruik van de in het kader van de TRIP's-overeenkomst geboden garanties en de bevordering van concurrentie via generieke geneesmiddelen, een van de strategieën om te komen tot voor de ontwikkelingslanden betaalbare prijzen.
Through tiered pricing and the untying of aid we have managed to contribute to a process whereby prices on medicines have been reduced by up to 90%.
Onder andere dankzij gedifferentieerde prijzen en het ontkoppelen van steun is het gelukt de prijzen van medicijnen met in sommige gevallen zelfs 90 procent te laten dalen.
Tiered pricing involves a pharmaceutical laboratory reducing the prices that we pay on our markets by around 10% for countries such as Africa, for example, whilst still owning its patent.
Een farmaceutisch laboratorium blijft in dit geval over zijn octrooi beschikken, maar verleent onder meer landen in Afrika bijvoorbeeld een korting van 10% op de prijzen die hier worden gehanteerd.
Tiered pricing, in the sense that pharmaceutical companies voluntarily offer their products at heavily discounted prices to developing poor markets, is something the Commission strongly supports.
Een getrapt prijsstelsel, waarbij farmaceutische bedrijven hun producten vrijwillig tegen zeer gereduceerde prijzen aanbieden aan ontwikkelingslanden, heeft de nadrukkelijke steun van de Commissie.
They stress that tiered pricing is only one of the options for obtaining a sustainable supply of affordable products.
Ook moet een ontheffing kunnen worden verleend wanneer is aangetoond dat het gebruik van de betreffende stof een ecologisch voordeel met zich meebrengt, terwijl sociale voordelen als voedselveiligheid en hygiënenormen zijn gewaarborgd.
Aparthotels Adagio offer modern apartments with a fully-equipped kitchen and hotel services, with tiered pricing for stays of 4 nights onwards.
Aparthotels Adagio biedt moderne appartementen met een volledig ingerichte keuken en hoteldiensten. Vanaf 4 nachten of langer dalen de tarieven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19. Exact: 19. Verstreken tijd: 39 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo