Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to adopt shall adopt
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "adopt" in Nederlands

Suggesties

Well, he recommended we adopt a Chinese baby.
Hij stelde voor om een Chinese baby te nemen.
Louis also suggested the firm adopt a badger as a mascot.
Louis stelde ook voor de firma nemen een das als een mascotte.
The Council may adopt these amendments unanimously.
De Raad kan deze amendementen met eenparigheid van stemmen aannemen.
I am sure that Parliament will adopt these reports.
Ik ben ervan overtuigd dat het Parlement deze verslagen zal aannemen.
The Commission may adopt supplementary rules on carrying out transfers.
De Commissie kan aanvullende regels inzake de tenuitvoerlegging van de overdracht vaststellen.
The Council should adopt the negotiating mandate for a stabilisation and association agreement in January.
De Raad zal normaal gezien in januari een onderhandelingsmandaat vaststellen voor een stabilisatie- en associatieovereenkomst.
I propose that we adopt and distribute.
Ik stel voor dat we het aannemen en verdelen.
We too must adopt a Section 301.
Ook wij moeten een sectie 301 aannemen.
I think that you should adopt.
Ik denk, dat u dit moet aannemen.
Players must adopt and maintain a strong and stable body position throughout the process.
Spelers moeten een sterke en stabiele lichaamshouding aannemen en aanhouden gedurende het volledige proces.
The codecision procedure involves two European Institutions that jointly adopt laws.
De medebeslissingsprocedure betreft twee Europese Instellingen die gezamenlijk wetten aannemen.
The result is a versatile shock absorber that can easily adopt to various roads conditions.
Het resultaat is een veelzijdige schokdemper, dat eenvoudig kan vaststellen voor de verschillende wegen voorwaarden.
Then we adopt a scientifically-based wellness plan.
Dan nemen we een wetenschappelijk onderbouwde wellnessplan.
If you adopt apparel jewellery again you should accept an attending through the Replica Rolex Watches range.
Als je kleding sieraden nemen je weer moet accepteren behandelend door de Replica Rolex horloges bereik.
But flash mobs can adopt a charitable or social character.
Flitsmeutes kunnen echter ook een liefdadig of sociaal karakter aannemen.
For this reason many other European countries adopt this German certificate.
Hierdoor nemen veel andere Europese landen dit keurmerk over.
We dare not adopt these moral standards.
We mogen deze morele waarden niet aannemen.
1. Without prejudice to this Directive, Member States may adopt specific rules for particular categories of waste.
1. Onverminderd deze richtlijn kunnen de Lid-Staten specifieke voorschriften vaststellen voor bijzondere categorieën afvalstoffen.
The Commission will then adopt the code at second reading.
Daarna zal de Commissie de gedragscode in tweede lezing aannemen.
Following the conciliation stage, our institutions can now formally adopt the new 'Culture 2000' framework programme.
Na deze bemiddelingsfase kunnen onze instellingen het nieuwe kaderprogramma CULTUUR 2000 formeel aannemen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7048. Exact: 7048. Verstreken tijd: 151 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo