Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "determining" in Nederlands

Suggesties

Member States shall adopt criteria for determining a representative example.
De lidstaten stellen criteria vast voor het bepalen van een representatief voorbeeld.
I mean, Tusk should not be determining policy.
Tusk moet niet het beleid bepalen.
Technically unavoidable process-related emissions shall not be reduced when determining the benchmark.
Technisch onvermijdelijke procesgebonden emissies hoeven bij de vaststelling van de benchmark niet te worden verlaagd.
Well, the irs has had difficulty determining an exact number.
De fiscus kon geen aantal bepalen.
Morningstar Direct provides institutions with a powerful platform for determining and analysing an investment's true peer group.
Morningstar Direct biedt instellingen een krachtig platform om de werkelijke peer groep te bepalen en te analyseren.
These systems let schools assume the responsibility of determining their curriculum more concretely.
Deze systemen laten scholen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het concrete bepalen van het curriculum.
The believing community is freely at work in receiving Vatican II and determining how it is accepted.
De gelovige gemeenschap is heden ten dage vrijmoedig aan het werk om Vaticanum II te ontvangen en te bepalen hoe de resultaten worden geaccepteerd.
The server then returns a score determining if the message is spam or not.
De server stuurt dan een score terug om te bepalen of het bericht spam is of niet.
Genotyping is a technique for determining resistance.
Een techniek om resistentie te bepalen is genotypering.
As well as determining the employability of other positions or workplaces in one overview.
Ook de inzetbaarheid voor andere functies of werkplekken is in een overzicht te bepalen.
Other astronomers are occupied in determining someones character or personality.
Andere astrologen houden zich meer bezig met het bepalen van iemand karakter of persoonlijkheid.
This stratification assists in determining the direction of treatment.
Deze gelaagdheid helpt bij het bepalen van de richting van de behandeling.
Brick was therefore a determining element in his constructions.
In zijn bouwwerken is de baksteen dan ook het bepalende element.
VANDERWAALS-FORCES are the second factor in determining the melting points.
2. VANDERWAALS-KRACHTEN zijn de tweede factor bij het vaststellen van smeltpunten.
These Guidelines assist when determining recovery factors.
Deze Guidelines zijn een hulp bij het vaststellen van terugvindingsfactoren.
Used for determining direction on Earth.
Wordt gebruikt om de richting te bepalen, op Aarde.
Member States may apply stricter national rules for determining eligible costs.
De lidstaten kunnen stringentere nationale regels toepassen om te bepalen welke kosten subsidiabel zijn.
National borders are increasingly irrelevant in determining optimal radio spectrum use.
De nationale grenzen spelen steeds minder een rol bij het vaststellen van optimaal radiospectrumgebruik.
Instructions for determining the percent radioincorporation.
Instructies voor het vaststellen van het percentage radio-incorporatie.
Your veterinarian may even have trouble determining the location.
Uw dierenarts kan zelfs moeite hebben met het bepalen van de locatie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5027. Exact: 5027. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo