Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to dispel
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dispel" in Nederlands

verdrijven
wegnemen
verjagen
ontkrachten
einde maken
ontzenuwen
mythes
misverstand
weg ruimen
misvattingen

Suggesties

169
Games childcare dispel your myths, and certainly will give you interesting and informative new knowledge about children.
Games kinderopvang verdrijven uw mythen, en zeker zal u interessante en informatieve nieuwe kennis over kinderen.
That knowledge would dispel his vengeful thirst.
Dat zou zijn wraakgevoelens wel verdrijven.
This is vital, because we must dispel people's anxiety.
Dat is heel belangrijk, want we moeten de angst bij onze mensen wegnemen.
I was hoping that a convincing introduction by the Hungarian Prime Minister in Strasbourg would dispel the concerns.
Ik hoopte dat een overtuigende introductie van de Hongaarse minister-president in Straatsburg de zorgen zou wegnemen.
The doctor said the soothing sounds could help dispel my sense of dread and hopelessness.
Volgens de dokter helpen de sussende geluiden me bij het verjagen van mijn gevoelens van vrees en hopeloosheid.
If with my, Li Hongzhi's, life I can dispel their fears of these good people, I will immediately go back and let them do what they will.
Als ik met mijn, Li Hongzhi's, leven hun angsten voor deze goede mensen kan verjagen, dan zal ik onmiddellijk terugkeren en hen laten doen wat zij willen.
However, Germany was able to essentially dispel these doubts through a number of amendment proposals.
Duitsland kon deze twijfels echter door verscheidene wijzigingsvoorstellen in principe wegnemen.
For our own safety, we must dispel the demon now.
Voor onze eigen veiligheid, We moeten de demon nu verdrijven.
Let this dispel the myth that I do not have it in me to hang a man.
Laat dit de mythe verdrijven, dat ik geen man zal hangen.
1,500 lucky diggers... are poised to show Australian might in action... and dispel any fears of a Japanese invasion.
1.500 gelukszoekers zijn klaar om Australië te zien dat ze in actie komen om alle angst te verdrijven van een Japanse invasie.
It will all be part of our intention to bring us closer together, and dispel any fears about us that may still remain.
Het zal allemaal deel uitmaken van onze bedoeling ons dichter bij elkaar te brengen en alle angsten te verdrijven die er mogelijk nog over ons bestaan.
Armed with the truth, it will dispel any remaining doubts you may have held regarding the future.
Gewapend met de waarheid zal het alle resterende twijfels verdrijven die jullie misschien aangaande de toekomst hebben.
It must dispel the international concerns expressed over the last few years about insider dealing and manipulation on European markets.
Hij moet de internationale bezorgdheid over handel met voorkennis en manipulatie op Europese markten wegnemen die de afgelopen jaren is geuit.
And dispel troubled thought of Kore escaping -
En gedachte verdrijven van Kore die ontsnapt...
If we can dispel superstition, encourage people to regard Radcliffe with fascination rather than fear, you may be able to restore it to the status it deserves.
Als we bijgeloof kunnen verdrijven, mensen te stimuleren Radcliffe beschouwen met fascinatie plaats van angst, kunt u in staat om het te herstellen de status die het verdient.
That although we will miss him, our love will light the void... and dispel the darkness.
Hoewel we hem zullen missen, zal onze liefde de leegte verlichten... en de duisternis verdrijven.
But again I hope that the proposed procedure on that point will also dispel Parliament's objections and I regret that this situation has arisen in the past.
Maar nogmaals, ik hoop dat de voorgestelde procedure wat dat betreft ook de klacht van het Parlement kan wegnemen, en ik betreur dat deze situatie in het verleden zo is ontstaan.
We must dispel the doubts hanging over EFSA so as to ensure better protection of the public, and of their health, which is at stake.
Wij moeten de twijfels die boven de EFSA hangen wegnemen, teneinde een betere bescherming te waarborgen van de burgers, en van hun gezondheid, die op het spel staat.
This group will hopefully dispel much of the fear that the people will have regarding our presence, our motives, and our technology as it relates to your safety.
Die groep zal hopelijk veel angst verdrijven die de mensen hebben wat betreft onze aanwezigheid, onze motieven en onze technologie als het jullie veiligheid betreft.
I would like to convey to Members the ideology behind this report and also dispel any fears that some Members may have about it.
Ik zou de afgevaardigden de filosofie achter dit verslag willen toelichten en de vrees willen wegnemen die sommige afgevaardigden met betrekking tot dit verslag voelen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 125. Exact: 125. Verstreken tijd: 298 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo