Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "establishing" in Nederlands

Suggesties

See, this is the official method of establishing racial type.
Zie, dit is de officiële methode van vaststelling van rastype.
I'm sure they're just establishing the facts.
Ze doen gewoon de vaststelling van de feiten.
This issue is about establishing that right.
Ook in deze zaak is er sprake van het verwezenlijken hiervan.
These included establishing higher wages and improved working conditions.
Deze omvatten het vestigen van hogere lonen en verbeterden het werk voorwaarden.
After establishing connection, Roulette will prompt you to identify yourself.
Zodra de aansluiting bekomen is, zal Roulette u vragen zich te identificeren.
Mrs Roth-Behrendt asked me about establishing a positive list.
Mevrouw Roth-Behrendt heeft mij een vraag gesteld over het opstellen van een positieve lijst.
Several concessions refer to regional tables establishing tariffs.
Verschillende concessies verwijzen naar regionale tabellen waarin tarieven vastgesteld zijn.
Your Honor, I'm establishing history.
Edelachtbare, Ik ben tot oprichting van de geschiedenis.
I spent seven years establishing this persona.
Ik heb zeven jaar aan de totstandkoming van dit personage gewerkt.
Commencing data uplink, establishing connection.
Start in zijwaartse richting, verbinding wordt gelegd.
I heard you were establishing a network.
Ik heb gehoord dat jij een netwerk aan het uitbouwen bent.
The success of these initiatives is achieved precisely through establishing viable partnerships.
Het welslagen van deze initiatieven is inderdaad te danken aan de vorming van levensvatbare partnerschappen.
It helped in establishing our position.
Het heeft bijgedragen tot de vorming van ons standpunt.
These are pre-conditions for establishing or developing cross-border contacts.
Deze maatregelen vormen een voorwaarde voor het leggen of uitbreiden van grensoverschrijdende contacten.
Work focused on establishing best practices.
De werkzaamheden waren gericht op het vaststellen van beste praktijken.
You have insisted on establishing a more ambitious territorial cooperation objective.
U heeft voortdurend aangedrongen op het vaststellen van ambitieuzere doelstellingen voor de territoriale samenwerking.
Particular attention is being paid to establishing a European Fundamental Rights Agency.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan de oprichting van het Europees Agentschap voor fundamentele rechten.
This panel's only interested in establishing the facts.
Dit panel is alleen geïnteresseerd in het bekomen van de feiten.
Ensure greater democratic oversight by tightening parliamentary control and establishing more transparent financial management.
Zorgen voor meer democratisch toezicht door versterking van de parlementaire controle en instelling van transparanter financieel beheer.
Joint Action 2004/847/CFSP establishing EUPOL Kinshasa expires on 31 December 2005.
Gemeenschappelijk Optreden 2004/847/GBVB, waarbij EUPOL Kinshasa is ingesteld, verstrijkt op 31 december 2005.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10576. Exact: 10576. Verstreken tijd: 164 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo