Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to evade
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "evade" in Nederlands

ontwijken
ontlopen
ontduiken
omzeilen
ontkomen
ontsnappen
onttrekken aan
vermijden

Suggesties

298
Disarm, evade, and escape, belle.
Ontwapen, ontwijken en ontsnappen, Belle.
If the mission is compromised, we go on escape and evade.
Als de missie wordt gecompromitteerd is het ontsnappen en ontwijken.
We can only evade it so long.
We kunnen het maar even ontlopen.
They can hardly evade us for long.
Ze kunnen ons moeilijk lang ontlopen.
The ship owners would also evade the VAT and tax rules that fund the welfare state.
Rederijen ontduiken ook BTW en fiscale regels waarmee de welvaartsmaatschappij gefinancierd wordt.
When UBS was caught... helping wealthy Americans evade taxes... they refused to cooperate with US goverment.
Toen UBS was gepakt op het helpen van rijke Amerikanen met het ontduiken van de belasting... weigerden ze met de Amerikaanse overheid mee te werken.
Every movement will be under protocol "escape and evade".
Elke beweging zal onder het protocol zijn: ontsnappen en ontwijken.
The leaders of the European Union can no longer evade their responsibilities.
De leiders van de Europese Unie kunnen niet langer hun verantwoordelijkheden ontlopen.
You cannot evade the fight with Vali which must take place tomorrow.
De strijd met Vali kun je evenmin ontwijken; deze zal morgen moeten plaatsvinden.
Target can see you, they can evade.
Het doelwit kan je zien, ze kunnen je ontwijken.
How does a 14-year-old evade an international manhunt?
Hoe kan een 14-jarige aan een internationale zoektocht ontlopen?
Two men approach quietly, evade a handful of sentries and eliminate the watch on the mainmast.
Twee mannen naderen stilletjes, ontwijken een handvol wachtposten, en elimineren de uitkijk op de hoofdmast.
Because it's really hard to imagine how anyone could evade capture and survive all on their own.
Want het is erg moeilijk te begrijpen hoe iemand gevangenschap kan ontwijken en kan overleven.
She fled high speed close along the rocks, thus seeming to try and evade their sonar.
Ze vluchtte met hoge snelheid vlak langs de rotsen en scheen te trachten zo hun sonar te ontwijken.
Vega's V-Skill lets him evade an attack - such as a fireball - before lashing out with his signature claw.
Vega's V-Skill stelt hem in staat een aanval te ontwijken, een vuurbal bijvoorbeeld, om vervolgens toe te slaan met zijn beruchte klauw.
We must rise to this challenge today and cannot continually evade the issue.
Daar moeten we vandaag voor gaan staan en kunnen dat niet steeds ontwijken.
Coming in low from the east, I could evade the proximity sensors.
Hier kan ik de sensors ontlopen.
Well, if it had worked, Francis might evade the fate you predict.
Als het had gewerkt, zou Francis misschien het lot ontlopen dat je hebt voorspeld.
Will the debtor evade his commitments?
Zal de schuldenaar zijn verplichtingen ontwijken?
You taught me a criminal can evade the law well into old age.
Je leerde me dat een crimineel tot op latere leeftijd de wet kan ontlopen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 219. Exact: 219. Verstreken tijd: 118 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo